หน้าหลัก

งานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

งานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          วันนี้ ( 4 ก.ย. 64 ) มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีพบว่าอากาศในลพบุรีค่อนข้างร้อนจึงได้ทำความสะอาดบริเวณที่ให้อาหารลิงของมูลนิธิหลังร้านนายอินน์  ปรับปรุงบ่อน้ำและถ่ายเทน้ำสำหรับให้ลิงได้อาบและดื่มกินใหม่  แถมอาหารเช้าด้วยลางสาด  8โล

กล้วยน้ำหว้า  12  หวี  องุ่นพวง  แอปเปิ้ล  อาหารสำเร็จเพิ่มเติมอีก  นี่แหละครับงานประจำของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ทำเพื่อลิงลพบุรีโดยเฉพาะและในวันนี้ได้มีคุณกระทิ 

อ่อนน่วม  ตรีนุรัตน์ พร้อมครอบครัวได้นำยาคูลท์มาเลี้ยงลิงลพบุรีจำนวน  250 ขวด ขอให้คุณกระทิ  อ่อนน่วม  ตรีนุรัตน์ พร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสำเร็จตลอดไป......

 

   

รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือลิง

รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือลิง

 

 

 

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

 

                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

       

  

          รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือลิง เป็นค่าอาหาร ระหว่างวันที่ 1  สิงหาคม  ถึง  15  สิงหาคม  64  มีดังนี้

         

          1.คุณพรรณราย      วิศรุตานันท์            จำนวน         1,000          บาท

        

          2.คุณชิโนรส                                        จำนวน           300           บาท

         

          3.คุณนันท์นภัส      การะโชติ                จำนวน           500           บาท

         

          4.คุณวลีรักษ์                                       จำนวน            500          บาท

 

5.คุณอนุชิต            รังสีวงศ์                  จำนวน            200          บาท

 

 

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้วด้วยความขอบคุณยิ่งขอให้ท่านประสบความสุขความสำเร็จตลอดไปเทอญ...

12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ

       ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ช่วยค่าอาหารลิงลพบุรี

ช่วยค่าอาหารลิงลพบุรี

                                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          รายนามผู้บริจาคเงินช่วยค่าอาหารลิงลพบุรีโดยโอนผ่านธนาคารในเดือนกรกฎาคม   64  มีดังนี้

1.คุณปาวรินทร์                                   500    บาท

2.คุณสิริ   แจงเชื้อ                                500    บาท

3.คุณธัญญพัทธ์                                  999    บาท

4.คุณพวงแก้ว    โคธรนนท์                   300    บาท

5.คุณเมธินี     ถนอมจิต                       200    บาท

6.คุณวรรวิสาข์                                    300    บาท

7.คุณศิริขวัญ          จันทร์เฟือง    บริจาควันละ 50 บาท 7วันเป็นเงิน 350 บาท

8.คุณอุษณีย์           ชุนดี                      1,000บาท

9.คุณวลีลักษ์                                      500    บาท

          มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่ง และจะนำเงินที่ท่านได้มอบให้ไปจัดซื้อให้ลิงลพบุรีต่อไป  ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จตลอดไป

 

...