หน้าหลัก

บุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี

บุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี

                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                    ลพบุรี มหานครแห่งวานรในประเทศไทยเรานั้น  มีงานที่เป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน  จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกก็คือ  งานโต๊ะจีนลิงลพบุรีซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานโต๊ะจีนลิงลพบุรี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2532  โดยความคิดริเริ่มของนายอาทิตย์    ทวีคูณ เสนอต่อนายยงยุทธ  

 กิจวัฒนานุสนธิ์  ประธานบริษัท ลพบุรีอินน์กรุ๊ป  และดำเนินเรื่อยมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงลิง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองลพบุรี

                                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีใน

สี่ด้าน  คือ  ด้านอาหาร  น้ำดื่ม  ที่อยู่อาศัย และด้านสุขภาพ ของลิง ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถมาเป็นเวลา  8  ปีเศษแล้วในทุกๆเดือนที่ผ่านมาก็มีการเลี้ยงอาหาร และดูแลเรื่องน้ำดื่ม  น้ำอาบของลิงมาโดยตลอด  ในปี  2560  นี้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีโครงการ จัดงานบุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเลี้ยงดูลิงลพบุรีในบริเวณเขตเมืองเก่าลพบุรีมีวิธีดำเนินการ  ดังนี้

                                    1.จัดงานบุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี ขึ้น บริเวณที่ให้อาหารลิงหลัง ร้าน นายอินทร์  หน้าโรงหนังมาลัยราม่า

                                    2.จัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่สามของ เดือนตุลาคม  เดือนมกราคม    เดือนเมษายน   เดือนกรกฎาคม  ของทุกปี ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  ถึง12.00  น.

 

                                    3.สำหรับปี  2560 นี้เดือนตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  2560  ขอเชิญผู้สนใจที่จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารลิง  หรือต้องการชมความน่ารักของลิง มาร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รายรับรายจ่ายประจำปี 2559

 

รายรับ-รายจ่าย ประจำปี  2559

                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาครบ   8   ปีแล้วตั้งแต่ปี  2552  -  2560  โดยในปี  2559 มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้จัดทำงบแสดงทรัพย์สินและหนี้สินและเงินกองทุนมาโดยตลอดในปี  2559  ก็เช่นกัน ได้มีการจัดทำบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2559  สิ้นสุดในวันที่  31  ธันวาคม  2559  มีข้อสรุปดังนี้

                   งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย  มีรายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก  5,848.30  บาท  เงินบริจาค  100,7780.4  บาท รวมรายได้  106,626.34  บาท

                   รายจ่าย เป็นค่าอาหารลิง  36,000  บาท  ค่าทำความสะอาด  36,000 บาท  ค่าสาธารณูปโภคและค่าเก็บขยะ  9,825  บาท  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  60 บาท  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  89,959.45  บาท  ( ค่าจัดทำเวปไซค์-ค่าประชุม ) รวมรายจ่าย  171,844.45  บาท

                   มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้  66,051.49  บาท

                   งบแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุน มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสด  798,044.66  บาท  หนี้สินหมุนเวียน  833.38  บาท รวมหนี้สินและเงินกองทุน  798,044.66  บาท

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

รายรับรายจ่ายประจำปี 2558

 

รายรับ-รายจ่ายประจำปี  2558

                                  นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อลิลพบุรี เป็นมูลนิธิที่ได้จดทะเบียน

กับนายทะเบียนจังหวัดลพบุรีในลำดับที่  ลบ.32  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2552  ซึ่งได้มีผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความกรุณาจาก คุณมณฑา  เปี่ยมจิต  เป็นผู้จัดทำบัญชีให้ ในรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2558สิ้นสุด  31  ธันวาคม  2558 มีข้อสรุปดังนี้

                   งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย  มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจำนวน   9,822.91  บาท  เงินบริจาค  51,785.44  บาท  รวมรายได้   61,608.35   บาท

มีรายจ่าย เป็นค่าอาหารลิง   36,000  บาท  ค่าทำความสะอาด  36,000  บาท  ค่าสาธารณูปโภค – ค่าเก็บขยะ  5,126  บาท  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  180  บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  56,179  บาท  ( ค่าจัดทำเวปไซค์ – ค่าประชุม ) รวมรายจ่าย   133,485   บาท  มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้  71,983.08  บาท

                   งบแสดงสินทรัพย์  หนี้สิน และเงินกองทุน มีสินทรัพย์หมุนเวียน  825,009.75  บาท  หนี้สิน  ค่าภาษีรายได้ส่วนบุคคลค้างจ่าย  106.43  บาท  รวมเงินกองทุน  691,418.32  บาท  รวมหนี้สินและเงินกองทุน  825,009.75  บาท

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

โรคของลิง

โรคของลิง

                                          นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ลิงเป็นสัตว์ที่มีชีวิต ต้อง เกิด กิน  เจ็บ และตาย เหมือนคนเรา แต่บางทีลิงอาจมีโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากคนมาสู่ลิง และลิงเป็นพาหะนำโรคไปยังคนได้เช่นกัน เราลองมามองในสองทางด้วยกัน

                   ทางที่หนึ่งโรคของคนที่สามารถติดต่อถึงลิงได้มีดังนี้

๑.โรคStreptococcosis สาเหตุ Streptococcus pyogenes
๒. โรคHespes simplex infection สาหตุ Herpesvirus hominis
๓. โรคMeasles(โรคหัด) สาเหตุParamyxovirus
๔. โรคMumps(โรคทางทูม) สาเหตุParamyxovirus
๕ โรคPoilomyelitis สาเหตุPicornavirus
๖. โรคHepatitis(ไวรัสตับอักเสบ) สาเหตุHepatitis A virus
๗.โรคCommon cold(ไข้หวัด) สาเหตุHuman respiratory syncytiai virus, reovirus,Rhinoviru,Influenza virus

ทางที่สอง โรคที่ลิงสามารถติดต่อมาสู่คน มีดังนี้

 

โร๑.โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ วัณโรค เลปโตสไปโรซิส โรคท้องร่วงที่เกิดจากเชื้ออีโคไล โรคเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ โรควาลโมเนลโลซิส เป็นต้น

๒. โรคที่เกิดจาดเชื้อไวรัส ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัด โรคไข้เลือดออกในลิง โรคฝีดาษ โรคไข้เหลือง โรคมาร์เบิร์ก โรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดา และโรคเฮอร์ปีส์ไวรัส เป็นต้น
๓. โรคที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่ โรคค็อกซิดิออยด์ไดไมโคซิส โรคคิพโตค๊อกโคซิส โรคฮิสโตพลาสโทซิส เป็นต้น
๔. โรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต ได้แก่ โรคปาราสิตตัวกลม โรคพยาธิใบไม้ โรคพยาธิตัวตืด โรคหนอนพยาธิ ที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวในลำไส้ และโรคมาเลเรีย เป็นต้น

 

                การเข้าใจปัญหานั้น จะต้องทำการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับสังคม ร่วมกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคในลิงและป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงควบคู่กันไป และการแก้ปัญหานี้ต้องมองให้ครอบคลุมในภาพกว้าง จะนำเอาความรู้สึกเพียงอย่างเดียวมาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่ามิได้

ข้อมูลมาจาก      ลิง.....เพิ่มขึ้นหรือเป็นยังไงกันแน่ ?

โดย..นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน
ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ

จาก : วารสารมณีบูรพา ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2551