หน้าหลัก

รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือลิง

รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือลิง

 

 

 

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

 

                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

       

  

          รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือลิง เป็นค่าอาหาร ระหว่างวันที่ 1  สิงหาคม  ถึง  15  สิงหาคม  64  มีดังนี้

         

          1.คุณพรรณราย      วิศรุตานันท์            จำนวน         1,000          บาท

        

          2.คุณชิโนรส                                        จำนวน           300           บาท

         

          3.คุณนันท์นภัส      การะโชติ                จำนวน           500           บาท

         

          4.คุณวลีรักษ์                                       จำนวน            500          บาท

 

5.คุณอนุชิต            รังสีวงศ์                  จำนวน            200          บาท

 

 

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้วด้วยความขอบคุณยิ่งขอให้ท่านประสบความสุขความสำเร็จตลอดไปเทอญ...

...