ความเป็นมาของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                                              

 

 

                                                                  ความเป็นมา :  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                          

                                                                                                   นายจรุพงศ์ พลเดช

                                                                                                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

 

    เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดลพบุรีเมื่อก่อนคนเอ่ยถึง สิ่งแรกที่จะนึกถึงก็คือ ลิง เพราะลิงเป็นสัญลักษณ์ของลพบุรี

อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลาช้านานแล้วทั้งจังหวัดมีผู้ประมาณการว่ามีลิงไม่น้อยกว่าหมื่นตัวที่กระจายกันอยู่ทั่วจังหวัด

ในปี 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้ออกแผ่นพับเผยแพร่ต่อสาธารณะชนว่ามีลิงในจังหวัดลพบุรีทั้งหมด

9,193 ตัวอยู่ในเขตเมืองเก่า 2,165 ตัว อยู่อำเภอท่าวุ้ง 2,700ตัว อยู่อำเภอบ้านหมี่ 1,603 ตัว อยู่อำเภอโคกสำโรง

6 ตัว อยู่อำเภอชัยบาดาล 2,00 ตัว อยู่อำเภอลำสนธิ 201 ตัว อยู่อำเภอพัฒนานิคม 518 ตัว เฉพาะที่พระปรางค์

สามยอดในเขตเมืองเก่ามี 1,154 ตัวในโรงหนังมาลัยราม่า 463 ตัว ตึกย่านการค้า 298 ตัว ตลาด มโนรา 250 ตัว

   แน่นอนเมื่อมีลิงจำนวนมากเช่นนี้ก็จะเกิดปัญหาไม่ว่าเรื่องของการกินการอยู่อาศัยของลิงรวมทั้งกระทบไปถึงการ

ดำรงชีวิตของคนลพบุรีด้วย สมัยที่ผมยังรับราชการอยู่ก็พบปัญหาเหล่านี้ซึ่งก็มีหลายฝ่ายได้พยายามเข้าไปแก้ไข

ปัญหา แต่ก็มีอุปสรรคทั้งตัวลิงเอง ผู้คนที่เกี่ยวข้อง (มีหลากหลายความคิด) หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 

งบประมาณดำเนินการและปัญหาอีกมากมายซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกระทบต่อความรู้สึกของคนอย่างรวดเร็ว

ประการสำคัญก็คือเป็นเรื่องใหญ่ ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง ไม่มีงบประมาณดำเนินการ

(ปัจจุบัน2557ได้ทราบว่ามีงบประมาณในเรื่องนี้ถึง สามสิบล้านบาท) ดังนั้นในอดีตจึงเป็นภาระของจังหวัดที่จะต้อง

เข้าไปบริหารจัดการในกรณีเกิดปัญหาเพื่อให้เกิดความสมดุลและอยู่กันอย่าสงบสุข ในตอนนั้นจังหวัดจึงทำหน้าที่

เป็นตัวกลางในการประสานการปฎิบัติและเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางดำเนินงาน

แต่ก็ติดปัญหาเรื่องงบประมาณดำเนินการจึงได้มีความคิดในการทอดผ้าป่าเพื่อลิงลพบุรีขึ้น และขอความร่วมมือ

จากประชาชนลพบุรีร่วมกันบริจาคคนละ 1 บาท ได้เงินบริจาครวม 7 แสนบาทเศษ จึงได้นำเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือ

ลิงได้ในระดับหนึงต่อมาได้ เกิดเหตุการณ์เป็นข่าว ลิงเป็นโรคไส้เลื่อน งบประมาณที่บริจาคก็ใช้ไปในการแก้ไขปัญหา

จนเกือบหมดจึงได้เกิความคิดว่าหาก ต้องการช่วยเหลือลิงในระยะยาวแล้วควรจัดตั้งเป็นรูปมูลนิธิขึ้นดำเนินการ

จึงเป็นเหตุให้เกิดมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขึ้นในปี2552..............

...