หน้าหลัก

แผนปฏิบัติการปี62 ตอน1

แผนปฏิบัติการปี62

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่1

          ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการปีที่ 3 ( พ.ศ. 2562 ) ไว้ดังนี้

          1.ดำเนินการดักจับและทำหมันลิงเพศผู้และเพศเมียในเมืองลพบุรี จำนวน 1,000 ตัว รวมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อลิง จำนวน 1,000 ตัว

          2.จับและเคลื่อนย้ายลิง 1,000 ตัวไปยังพื้นที่รองรับใหม่

          3.จักสร้างแนวรั้วป้องกันลิงสร้างปรับปรุงหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งอาหารในพื้นที่รองรับประชากรลิงใหม่ในพื้นที่เป้าหมายคือ ป่าเขาพระยาเดินธง และ

ศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอดจำนวน  2  แห่ง

          4.คณะกรรมการบริหารโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ประชุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 1 ครั้ง

บริการทางวิชาการก็มี

บริการทางวิชาการก็มี

นายจารุพงศ์   พลเดช 

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 นอกจากจะเป็นสื่อกลางระหว่างคนรักลิงลพบุรีกับบุคคลทั่วไปแล้ว  มูลนิธิยังทำหน้าที่อีกหลายด้านเช่น  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561  ได้รับการติดต่อทาง  facebook  แจ้งว่า    คุณธนบูรณ์ 

พงษ์ศิริวิภากรณ์  นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องลิงลพบุรี  โดยมีเบอร์ติดต่อที่  080-4594045

                 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรีได้รับการศึกษาอย่างมีระบบทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนและเป็นการบริการทางวิชาการอีกด้วยนะ.....ยินดีจ้า.....

รายการ ล่า บุกลพบุรี

รายการ  ล่า  บุกลพบุรี

     นายจารุพงศ์   พลเดช

ป ระธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561 เวลา  09.30 น. คณะทีมงานของ พี พี ทีวี รายการ  ล่า ของหนุ่มคงกระพัน มาตามล่าหาข้อมูลของลิงลพบุรี กับเลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  คงได้ข้อมูลไปมากพอสมควร ท่านใดสนใจลองติดตามชมนะครับ

 

 

แผนปฏิบัติการปี 61 (ตอน2)

แผนปฏิบัติการปี  61 (ตอน2)

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          จากแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี 5 ปี(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 )

          แผนปฏิบัติ ปี 61 ตอนสอง จะปฏิบัติการ ดังนี้

1.จัดการประชุมประเมินผล และติดตามผลงานจำนวน  1  ครั้ง

2.จัดประชุมสัมมนาและประชาพิจารณ์ สำหรับประชาชนจำนวน 2 ครั้ง

3.จัดประชุมและสัมมนาหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขอย่างบูรณาการ 1 ครั้ง

4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และทำแบบสอบถาม จำนวน 1 ครั้ง

5.รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากลิง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน

จบแล้วครับ แผนงาน  9  แผนในแผนปฏิบัติการปี 61