หน้าหลัก

น้ำใจจากคุณหมอ

น้ำใจจากคุณหมอ

                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 วันนี้  (10 กันยายน  2561 ) ได้รับแจ้งผ่านทาง facebook  ว่านายแพทย์วิวัฒน์   สุรพรสวัสดิ์   ได้โอนเงินจำนวน  1,000  บาทเพื่อเป็นค่าอาหารลิงและยารักษาโรคลิง เมื่อวันที่  10  กันยายน  2561 เวลา  12.35 น. อีกครั้ง ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินดังกล่าวไว้แล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง  จะนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป

  

การขับเคลื่อนแผนแม่บท

การขับเคลื่อนแผนแม่บท

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         การดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี นั้นอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า.....ปวงชนสุขใจ  ลิงปลอดภัย  อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน.....  การขับเคลื่อน ตามแผนแม่บทให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยปัจจัย  4  ประการคือ

         1.จังหวัดลพบุรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน

         2.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทให้อย่างครบถ้วน

         3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

         4.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

 

********ตั้งแต่ปี  2559 ได้มีการดำเนินการไปแล้วประการใดบ้างเอ่ย********

ขอให้ไปจับลิง

ขอให้ไปจับลิง

         นายจารุพงศ์   พลเดช

    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 วันนี้ ( 15 ส.ค. 61 ) ได้รับทราบทั้งข่าวดีข่าวร้าย ทำให้เกิดความรู้สึกสองอย่างพร้อมกัน เอาข่าวดีก่อนก็แล้วกัน วันนี้ได้รับทราบข่าวว่า นายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์  ได้โอนเงินบริจาคค่าอาหารและยารักษาโรคกับลิงลพบุรีอีกครั้ง  จำนวน  1,000  บาท  ขอกราบขอบพระคุณท่านครับที่มีเมตตา ต่อสัตว์ร่วมแผ่นดิน  ขอให้ท่านมีแต่ความสุขครับ  ข่าวร้ายก็คือได้รับโทรศัทพ์จาก  089 – 8292334  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพงษ์พันธ์ จำเริญโชค  บ้านคลองมะเกลือ หมู่  13

 อ. วังม่วง  (  ห่างจากอำเภอ  10  กิโลเมตร ) ขอไปจับลิง  1  ตัว คาดว่าพลัดหลงมาจากลพบุรี.....น่าสงสาร.......ทางมูลนิธิเรานั้น  ตั้งขึ้นมาเพื่อลิงลพบุรี  ก็ต้องทำทุกอย่างภายใต้กฎหมาย เรื่องนี้คงเป็นไปได้แต่เพียงสื่อกลาง แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทราบละครับ....น่าเศร้าจัง.....เมื่อไหร่ระบบจะทำงานหนอ....

ชีวิตที่เกิดใหม่กับปัญหา

 

ชีวิตที่เกิดใหม่กับปัญหา

                   นายจารุพงศ์   พลเดช

              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม   2561  เวลาประมาณ  09.28 น. ได้รับโทรศัพท์จากหมายเลข080-9003506  ว่า มีลิงคลอดลูกและติดตระแกรงอยู่ที่บริเวณหน้าร้านเมืองทองวิทยุ  ถนนราชดำเนิน 2 ตำบลท่าหิน ตรงข้ามโรงแรมเนตรใกล้ร้านประเสริฐตัดผม ขอให้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีออกไปช่วยเหลือด้วย  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ประสานกับคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อให้ออกไปทำการช่วยเหลือ  ซึ่งได้รับทราบว่า ขณะนี้ลิงน้อยที่เป็นชีวิตที่เกิดใหม่ได้อยู่ในความดูแลของหมอเตย สัตว์แพทย์แล้ว  และปลอดภัยดี  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้จิตเมตตา ที่ได้กรุณาแจ้งข่าวมายังมูลนิธิ  ซึ่งหากทางเราช่วยเหลือได้ และไม่ผิดกฎหมายทางเราก็ยินดีช่วยตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ที่ตั้งว่า..........เพื่อลิงลพบุรี............ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ

                    เนื่องจากปัญหาลิงบาดเจ็บ  /  พิการ  /  เกิดขึ้นบ่อย ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี   จึงได้จัดทำกรงขนาดพกพาเพื่อนำลิงไปให้หมอรักษาดังภาพให้แก่หมอเตยในการพาลิงที่มีปัญหาไปรักษา  และเป็นการช่วยเหลือลิงตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ