หน้าหลัก

ประชากรลิงของลพบุรี

ประชากรลิงของลพบุรี

                                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   จากสถิติของสำนักปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  เมื่อหลายปีที่แล้วพบว่าลิงในเมืองเก่าลพบุรีแห่งเดียวมีอยู่หลายกลุ่มหลายพันธ์  แบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่า  แต่ก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับคนในเมือง  อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นบางเวลา เหมือนกับสังคมของคน  การกระทบกระทั่งกันนั้น  บางทีก็มีผลกระทบกับคนด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความสุขสงบร่วมกันพอสมควร

 

                   ตลอดเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าลิงลพบุรีจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ขาดแคลนซึ่งอาหารของลิงเช่น  ผลไม้  ธัญพืช ตลอดจนอาหารเสริมต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ ย่อมไม่มี แต่ลิงลพบุรีก็ได้อาศัยคน ผู้อยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันมาโดยตลอด เมื่ออาหารสมบูรณ์ มีความพร้อมในสภาพร่างกาย เวลาและสถานที่เหมาะสม ทำให้ลิงลพบุรีมีการขยายพันธ์มากยิ่งขึ้นทุกวัน ถึงแม้ว่า กฎของธรรมชาติจะช่วยเหลือ เยียวยาเป็นบางส่วนก็ตาม จำนวนประชากรของลิงก็เพิ่มมากขึ้น  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรคิดถึงการวางแผนควบคุมประชากรลิงให้เหมาะสม  และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยไม่กระทบกับความเป็นอยู่ของลิงลพบุรีซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดินของเรา.........

มหานครแห่งวานร

มหานครแห่งวานร

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ในเมืองไทยเรานี้  เมืองที่มีลิงมากที่สุด และอาศัยอยู่ร่วมกับคนอย่างสงบสุขมาเป็นเวลาช้านาน  จนไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเมืองนี้มีลิงมาอยู่ก่อนหรือคนมาอยู่ก่อนกันแน่  เมืองนั้นต้องยอมรับว่าเป็น   เมืองลพบุรี  นั่นเอง

                   ลิงในลพบุรี มีความเป็นอยู่อย่างเป็นอิสระ อยากไปที่ใดก็ไปได้  มีเสรีภาพในการอยู่อาศัย และการดำรงชีวิต อยู่กันเป็นกลุ่มๆ แบ่งพรรคแบ่งพวกกันชัดเจน หลายคนเข้าใจว่าลิงเมืองลพบุรีนั้นเป็นพวกเดียวกัน อาศัยอยู่ร่วมกัน นั้นหาใช่ความจริงไม่ ลิงลพบุรีมีถึง  5  สายพันธ์  แต่ละสายพันธ์  ก็มีกลุ่มของตนเอง 

มีหัวหน้า   มีอาณาเขตชัดเจน หากกลุ่มอื่นหลงเข้ามาในถิ่น  ก็จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง ถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่า จะมีข่าวคราวอยู่เสมอว่ามีการยกพวกตีกันในแต่ละกลุ่มในเมืองลพบุรีอยู่เนืองๆ

                   อย่าสงสัยว่า การกระทบกระทั่งกันของลิงลพบุรีนั้นเกิดบ่อยครั้งหากหลงถิ่น  หลงพวก สงครามย่อมเกิดแน่นอนแต่ความจริงมีน้อยมากเพราะหากเกิดสงคราม ย่อมมีความสูญเสียทั้งสองฝ่าย ทำให้มีความยับยั้งชั่งใจกันพอสมควร

วงเวียนศรีสุริโยทัย

วงเวียนศรีสุริโยทัย

                                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วงเวียนศรีสุริโยทัย  เป็นวงเวียนที่ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์มหาราช  กลางวงเวียนเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ขุดเมื่อปี พ.ศ.  2481- 2482  สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี  เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำใช้ของเมืองใหม่  และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  สร้างประติมากรรม  ลักษณะคล้ายทหารปืนใหญ่  ในท่าเตรียมพร้อมอยู่บนแท่นสูงกลางสระ  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงสร้างสิ่งที่มีลักษณะคล้ายพานและรูปคล้ายเทียนตั้งอยู่กลางพาน มีสะพานเชื่อมจากขอบสระไปยังพานทั้ง  4  ทิศ  ขอบพานมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงต่างๆ เช่นกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงกลาโหม  เป็นต้น  ในสระมีพญานาคให้น้ำ  4  ตัว  มีรูปปั้น

คชสีห์หมอบ  เป็นสัญลักษณ์  ของทหารอยู่เชิงสะพานทั้ง  4  ทิศ  รวม  8  ตัว  ขอบสระเป็นที่พักผ่อนโดยรอบ

                   วงเวียนศรีสุริโยทัยนี้  ภาษาปากของชาวบ้านจะเรียกกันว่าวงเวียนสระแก้ว

วงเวียนเทพสตรี

วงเวียนเทพสตรี

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วงเวียนเทพสตรี  ลพบุรี ตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ย  คนลพบุรีหลายคนไม่ทราบทั้งๆที่ผ่านทุกวัน  คนในยุคปัจจุบันมักเรียกขานกันว่า  วงเวียนพระนารายณ์  ด้วยเหตุที่ใจกลางวงเวียนมีพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานอยู่ในลักษณะยืนผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก  พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ และก้าวพระบาทซ้ายออกมาเล็กน้อย หล่อด้วยโลหะรมดำมีขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง เป็นผลงานการหล่อของ  ศิลป์  พีระศรี   ได้ประดิษฐานไว้กลางวงเวียนเมื่อวันที่ 

16  กุมภาพันธ์  2509  วงเวียนตั้งอยู่บนถนนพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรีหรือบางคนเรียกว่าวงเวียน  เมืองใหม่

                   วงเวียนเทพสตรี  นั้นเป็นลักษณะวงเวียนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่บนหัวถนนก่อนเข้าสู่ย่านตัวเมือง  ที่มาของชื่อ วงเวียนเทพสตรี ก็น่าจะมาจากการตั้งชื่อวงเวียนในตัวเมืองลพบุรี  ที่สำคัญสองวงเวียน คือ วงเวียนเทพสตรี  (วงเวียนพระนารายณ์ )และวงเวียนศรีสุริโยทัย  ( วงเวียนสระแก้ว )

 

จริงเท็จประการใดท่านผู้รู้ช่วยขยายความด้วย