หน้าหลัก

เป็นที่น่ายินดี

เป็นที่น่ายินดี

                   นายจารุพงศ์   พลเดช

               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

              วันนี้  8 มีนาคม  2561 ได้รับข่าวจากคุณมนัส 

วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่าได้รับเงินโอนช่วยเหลือเป็นค่าอาหารลิง จำนวน  500  บาท  จากคุณหมี

 (  คุณกานต์ชุดา  ฉันทประยูร  ) ตามรายละเอียดที่แนบ

              มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอขอบพระคุณ  คุณกานต์ชุดา  ฉันทประยูร   ไว้ ณ. โอกาสนี้ ที่กรุณามีจิตเมตตา ต่อลิงลพบุรีในครั้งนี้ ขอกุศลที่คุณทำส่งผลให้   คุณกานต์ชุดา 

ฉันทประยูร  และครอบครัวมีแต่ความสุข  ความเจริญ ตลอดไ

การแก้ไขปัญหาลิงแบบมีแผน

การแก้ไขปัญหาลิงแบบมีแผน

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ดูแลการแก้ไขปัญหาลิงอย่างมีแผน แม่บท เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนการแก้ไขประกอบด้วย   3   ยุทธศาสตร์   5   แผนปฏิบัติการ  โดยในปี  พ.ศ.  2561  เป็นแผนปฏิบัติการปีที่  2  มี 9 ข้อดังนี้

          1.ดักจับทำหมัน                                                     300    ตัว

          2.จับและเคลื่อนย้ายลิงจำนวน                                 500    ตัว

          3.จัดสร้างแนวรั้วป้องกันลิงในเขตเขาสมโภชน์และศาลพระกาฬ

          4.จัดให้มีการประชุมติดตามประเมินผล                    1        ครั้ง

          5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่               1        ครั้ง

          6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชน               1        ครั้ง

          7.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานทุกหน่วย1        ครั้ง

          8.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแบบสอบถาม           1        ครั้ง

          9.รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากลิงและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

          หากปฏิบัติได้ครบ  9  ข้อนี้คาดว่าปัญหาของลิงลพบุรีจะได้การแก้ไขอย่างยั่งยืนแน่ๆเลย

ผู้มีจิตเมตตา

ผู้มีจิตเมตตา

                          นายจารุพงศ์   พลเดช

                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วันนี้  ( 28 กุมภาพันธ์ 2561  )  นับเป็นวันดีอีกวันหนึ่ง  อากาศแจ่มใส  พระอาทิตย์สาดแสงจ้า ตลอดวัน จนต้องหลบอยู่แต่ในอาคาร ที่เชียงใหม่ ขณะที่อีกหลายแห่งในประเทศไทย มีฝนตกหนัก......โลกนี้มีแต่ความเปลี่ยนแปลงหนอ......วันนี้ได้รับข่าวดีจากคุณวัชรศักดิ์   ใจกระจ่างวงค์  ดังรายละเอียดตามภาพที่แนบมานี้

                   ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจที่มีจิตเมตตาต่อลิงลพบุรีในครั้งนี้เป็นอย่างสูง  ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสืบไป

 

เรียนท่านประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เนื่องจากกระผม นาย วัชรศักย์ ใจกระจ่างวงศ์ ได้จัดทำการประมูลเหรียญชาวเขา เพื่อสนับสนุน การดูแลลิงในเขตเมืองลพบุรี รายได้ทั้งหมดไม่มีหักค่าใช้จ่าย จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีทั้งหมด จึงขอเรียนมา เพื่อโปรดทราบ และกระผมใคร่ขอ เบอร์บัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับผม ขอบคุณครับ

วันตรุษจีน