วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

  1. ช่วยเหลือดูแลรักษาด้านสุขภาพลิง

     

  2. ช่วยเหลือด้านอาหาร และนํ้าดื่มของลิง

     

  3. ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของลิง

     

  4. ช่วยเหลือด้านอื่นๆที่จำเป็น

     

  5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมืิอกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

     

  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด