หน้าหลัก

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี 

                                     

                                        นายจารุพงศ์   พลเดช 

                                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี 

ตอนที่1.  (  มี 2 ตอน  ) 

จากเอกสารเรื่องความรู้เรื่องลิงในประเทศไทย  และแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาลิงในแหล่งชุมชนเมือง ของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช  ได้ระบุในหน้า  24  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรีในระยะสั้นดังนี้ 

1.จัดเจ้าหน้าที่สารวัตลิง คอยดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว  ที่ถูกลิงแย่งสิ่งของและทำร้าย  มีสารวัตรลิงทำหน้าที่คอยให้อาหารลิงบริเวณศาลพระกาฬ 

2.กำหนดให้มีการให้อาหารลิง วันละ  2  ครั้ง คือช่วงเช้า เวลา 10.00 น.และช่วงบ่าย เวลา  14.00 น. โดยให้สารวัตรลิงเป็นผู้ให้อาหารเพียงผู้เดียว หากมีผู้มาบริจาคหรือต้องการให้อาหารลิง สารวัตรลิงจะเก็บรวบรวมไว้ให้ตามเวลาที่กำหนด 

3.กำหนดจุดให้อาหารลิง นอกศาลพระกาฬ  3  จุด คือหนึ่งบริเวณหลังป้อมยามข้างสวนสาธารณะริมทางรถไฟ จุดที่สอง บริเวณหลังพระปรางค์สามยอด และจุดที่สาม  สห. มทบ 13 ข้างหลังสถานีดับเพลิงลพบุรี 

*****จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน***** 

โปรดช่วย.....เถอะท่าน

โปรดช่วย.....เถอะท่าน

                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                       สัตว์นั้นก็มีชีวิตและมีความรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับคน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เขาเหล่านั้น ไม่สามารถสื่อสารกับคน ได้ว่า เขาทำไมต้องทำอย่างนั้น  อาจเกิดจากความหิว  ความกระหาย  ความโกรธ ที่ถูกรังแก หรือเป็นพฤติกรรมที่ต้องการป้องกันตนเอง หากท่านพบเห็นลิง  พลัดหลง / บาดเจ็บ / หรือสร้างความเดือดร้อน / หรือสร้างปัญหาใดๆ กรุณาดำเนินการดังนี้

                   1.โทรแจ้งสายด่วน   1362  ตลอด  24  ชั่วโมง  โดยสายจะตรงไปที่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประสานงานไปที่หน่วยรับผิดชอบ

                   2.โทรไปที่สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่  1  ( สาขาสระบุรี ) โทร 

036-347106  ซึ่งมีเขตรับผิดชอบ  7  จังหวัด คือ สระบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  ชัยนาท  อยุธยา  ปทุมธานี

                   3.โทรแจ้งที่สวนอนุรักษ์สัตว์ป่า  โทร  06-1671-7401  เพื่อออกไปดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

                   4.แจ้งชุดปฏิบัติการงานช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่

   ( กรณีท่านพบเห็น )

 

ท่านสามารถช่วยสัตว์ได้  ขอได้โปรดช่วยเหลือ โดยเฉพาะลิง ด้วยเถอะ

เงื่อนไขความสำเร็จของแผนแม่บท

เงื่อนไขความสำเร็จของแผนแม่บท

                                  นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ตามที่เคยเขียนถึงแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนไปแล้ว เมื่อหลายวันก่อน ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าประกอบด้วย  3  ยุทธศาสตร์  และ  9กลยุทธ์ นั้น คณะกรรมการฯ ยังคงให้ความสำคัญในบทสรุปผู้บริหารว่า

                   การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บท ฉบับนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยปัจจัย  4  ประการคือ

                   1.จังหวัดลพบุรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน

                   2.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคนทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทได้อย่างครบถ้วน

                   3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

                   4.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

 

.......คงต้องติดตามผลการดำเนินการในโอกาสต่อไป...........

แจ้งสายด่วน 1362

แจ้งสายด่วน 1362

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             วันนี้  (  30ตุลาคม  2560 )  เวลา  10.00 น. มีผู้แจ้งมาจากโทรศัพท์หมายเลข 088-0182321 ว่าได้พบลูกลิงบาดเจ็บอยู่บริเวณหน้าร้านลพบุรีหล่อยาง  อำเภอเมืองลพบุรี ได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือ แต่มีแม่ลิงขัดขวางอยู่บนเสาไฟฟ้า  เกรงว่าจะเป็นอันตรายทั้งแม่และลูก ขอความช่วยเหลือด่วนด้วย

                             ได้แนะนำให้โทรประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์  1362  ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด  24  ชั่วโมง  หรือที่เบอร์โทร  036-34-7106  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1  ( สาขา สระบุรี ) รับผิดชอบดูแล  7  จังหวัด คือ  สระบุรี  ลพบุรี สิงห์บุรี  อ่างทอง  ชัยนาท  อยุธยา  ปทุมธานี

                             ขอขอบคุณผู้แจ้งเป็นอย่างมากที่มีความสงสารต่อสัตว์โลกผู้เป็นผู้ร่วมทุกข์  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย ด้วยกัน  เมื่อมีทุกข์  ขอบพระคุณอย่างสูง มา  ณ . โอกาสนี้

 

***************************************************************************