หน้าหลัก

แผนปฏิบัติการปี62 ตอน2

แผนปฏิบัติการปี62

                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่2

          ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการปีที่ 3 ( พ.ศ. 2562 ) ไว้มี 9 ข้อดังนี้

         5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะ เทคนิคการแก้ไขปัญหาลิงจำนวน  1  ครั้ง

          6.จัดประชุม สัมมนา และประชาพิจารณ์สำหรับประชาชน ให้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาลิงจำนวน  2  ครั้ง

          7.จัดประชุมและสัมมนาหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรม จำนวน  1  ครั้ง

         8.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมาย และแบบสอบถามในความพึงพอใจแก่นักเรียน  นิสิต นักศึกษา และนักท่องเที่ยวจำนวน  1  ครั้ง ตลอดจนรณรงค์การทิ้งขยะและแยกขยะ จำนวน  6  ครั้ง

          9.รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากลิง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อหาทุนในการดำเนินการและเยียวยาความเสียหายจากปัญหาลิง

แผนปฏิบัติการปี62 ตอน1

แผนปฏิบัติการปี62

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่1

          ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการปีที่ 3 ( พ.ศ. 2562 ) ไว้ดังนี้

          1.ดำเนินการดักจับและทำหมันลิงเพศผู้และเพศเมียในเมืองลพบุรี จำนวน 1,000 ตัว รวมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อลิง จำนวน 1,000 ตัว

          2.จับและเคลื่อนย้ายลิง 1,000 ตัวไปยังพื้นที่รองรับใหม่

          3.จักสร้างแนวรั้วป้องกันลิงสร้างปรับปรุงหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งอาหารในพื้นที่รองรับประชากรลิงใหม่ในพื้นที่เป้าหมายคือ ป่าเขาพระยาเดินธง และ

ศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอดจำนวน  2  แห่ง

          4.คณะกรรมการบริหารโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ประชุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 1 ครั้ง

บริการทางวิชาการก็มี

บริการทางวิชาการก็มี

นายจารุพงศ์   พลเดช 

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 นอกจากจะเป็นสื่อกลางระหว่างคนรักลิงลพบุรีกับบุคคลทั่วไปแล้ว  มูลนิธิยังทำหน้าที่อีกหลายด้านเช่น  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561  ได้รับการติดต่อทาง  facebook  แจ้งว่า    คุณธนบูรณ์ 

พงษ์ศิริวิภากรณ์  นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องลิงลพบุรี  โดยมีเบอร์ติดต่อที่  080-4594045

                 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรีได้รับการศึกษาอย่างมีระบบทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนและเป็นการบริการทางวิชาการอีกด้วยนะ.....ยินดีจ้า.....

รายการ ล่า บุกลพบุรี

รายการ  ล่า  บุกลพบุรี

     นายจารุพงศ์   พลเดช

ป ระธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561 เวลา  09.30 น. คณะทีมงานของ พี พี ทีวี รายการ  ล่า ของหนุ่มคงกระพัน มาตามล่าหาข้อมูลของลิงลพบุรี กับเลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  คงได้ข้อมูลไปมากพอสมควร ท่านใดสนใจลองติดตามชมนะครับ