หน้าหลัก

แก้บนถวายกล้วย

แก้บนถวายกล้วย

                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                             ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             วันนี้  (  14 ตุลาคม  2560  )  นับเป็นวันที่ได้รับข่าวดีอย่างยิ่งและด้วยความแปลกใจมาก  เมื่อประมาณ  10.00 น. ได้รับโทรศัพท์จากคุณธีระพงศ์  สุขปราศรัย  อยู่บ้านตำบลแม่เหียะ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  แจ้งความประสงค์ว่าอยากร่วมทำบุญเลี้ยงลิงในงานบุฟเฟ่ต์ลิงครั้งที่  1  ในวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  2560  และขอแก้บนถวายกล้วยเลี้ยงลิง ด้วยกล้วยจำนวน  199  หวี  โดยมอบปัจจัยจำนวน  3,000  บาทให้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีดำเนินการให้

                             ผมได้รับปัจจัยดังกล่าวไว้  และรับปากว่าจะดำเนินการให้ตามความประสงค์  โดยออกใบเสร็จของทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีให้ไว้เป็นหลักฐาน และมอบตุ๊กตาลิงให้ หนึ่งตัวเป็นการขอบคุณในกุศลเจตนาดังกล่าว

 

                             ในนามของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขออนุโมทนาบุญกับคุณธีระพงศ์  สุขปราศรัย  ในครั้งนี้  และขอให้คุณธีระพงศ์   สุขปราศรัย   และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ   ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนา และขอให้การแก้บนของคุณประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ......หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงลิงในงานบุฟเฟต์ลิงลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  2560  กรุณาติดต่อมาได้ที่หมายเลข   081-7809167  ได้ตลอดเวลา......

แผนแม่บท

แผนแม่บท

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เป็นที่น่ายินดีที่ได้ทราบข่าวว่า ปัญหาของลิงลพบุรีได้รับความสนใจระดับชาติ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตั้งคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ขึ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาจากบทสรุปผู้บริหารพบว่า ลิงแสมเป็นลิงที่สร้างปัญหารบกวนประชาชนมากที่สุด โดยมีจำนวนประมาณ  48,000  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  94  ของลิงที่สร้างปัญหาในประเทศไทย   และในประเทศไทยมีลิงอยู่  5  ชนิดพันธ์ ได้แก่  ลิงกัง  ลิงแสม  ลิงวอก  และลิงวอกภูเขา หรือลิงไอ่เงี๊ยะ

                   สำหรับจังหวัดลพบุรี  ลิงที่อาศัยในเมืองเก่าลพบุรีมีอยู่  7  กลุ่ม อาศัยอยู่บนหลังคาบ้านเรือนของประชาชน มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สวัสดิ์ภาพสัตว์ที่ไม่ดี มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ

                   การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วน มีกำหนดให้บริหารจัดการปัญหาลิงลพบุรีให้เสร็จภายในระยะเวลา  2  ปี  และได้มีแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงลพบุรีอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  3  ยุทธศาสตร์และ  9  กลยุทธ์  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1.การบริหารจัดการลิง  ยุทธศาสตร์ที่2. บริหารจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของลิง  ยุทธศาสตร์ที่ 3.การบูรนาการแก้ไขปัญหาของลิงโดยดำเนินการทั้ง  3  ยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆกัน  ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า.....ประชาชนสุขใจ  ลิงปลอดภัย  อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน      ......จบข่าว.....

 

( รายละเอียดจะเล่าในโอกาสต่อไปครับ )

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน  (   พ.ศ.   2560  )  โดยเฉพาะท้องที่ภาคกลางมีความเจริญขึ้นมาก  บริเวณที่เป็นป่าอันเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางทำการเกษตรและสร้างที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าลดน้อยลง  จะพบเห็นเหตุการณ์อยู่เสมอว่า สัตว์ป่าได้เข้ามาในที่อยู่อาศัยของคน และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

                        สำหรับลิงลพบุรีนั้นก็เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองตาม  พ.ร.บ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2535  แต่เป็นสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเมืองมาช้านานแล้ว  จนไม่สามารถกำหนดได้ว่าพื้นที่ในจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าลพบุรีมีคนหรือลิงมาอยู่อาศัยก่อนกัน แต่ก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา จนคนทั่วไปกล่าวขวัญกันว่า  จังหวัดลพบุรี  เป็นเมืองลิง

                        แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคนมาอยู่อาศัยมากขึ้นในพื้นที่จำกัดสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้นไม้ถูกตัดโค่น  ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ประกอบกับลิงมีจำนวนเพิ่มขึ้น  (  สภาพขาดแคลน  ลิงยิ่งพยายามแพร่พันธ์ มากขึ้น  )  ก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง  คนรักลิงก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหา  คนที่เกลียดลิงก็บอกว่า ลิงสร้างความเดือดร้อน  และทำลายทรัพย์สินของตน

 

                        ทางราชการก็พยายามแก้ไขปัญหาถึงขั้นวางแผนระยะสั้น และระยะยาว จนได้มีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ป่าประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรีขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับลิง กรุณาโทรไปที่สายด่วน  1362  หรือ  0-3634-7106  นะครับ

บุตเฟ่