หน้าหลัก

รายรับรายจ่ายประจำปี 2558

 

รายรับ-รายจ่ายประจำปี  2558

                                  นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อลิลพบุรี เป็นมูลนิธิที่ได้จดทะเบียน

กับนายทะเบียนจังหวัดลพบุรีในลำดับที่  ลบ.32  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2552  ซึ่งได้มีผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความกรุณาจาก คุณมณฑา  เปี่ยมจิต  เป็นผู้จัดทำบัญชีให้ ในรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2558สิ้นสุด  31  ธันวาคม  2558 มีข้อสรุปดังนี้

                   งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย  มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจำนวน   9,822.91  บาท  เงินบริจาค  51,785.44  บาท  รวมรายได้   61,608.35   บาท

มีรายจ่าย เป็นค่าอาหารลิง   36,000  บาท  ค่าทำความสะอาด  36,000  บาท  ค่าสาธารณูปโภค – ค่าเก็บขยะ  5,126  บาท  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  180  บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  56,179  บาท  ( ค่าจัดทำเวปไซค์ – ค่าประชุม ) รวมรายจ่าย   133,485   บาท  มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้  71,983.08  บาท

                   งบแสดงสินทรัพย์  หนี้สิน และเงินกองทุน มีสินทรัพย์หมุนเวียน  825,009.75  บาท  หนี้สิน  ค่าภาษีรายได้ส่วนบุคคลค้างจ่าย  106.43  บาท  รวมเงินกองทุน  691,418.32  บาท  รวมหนี้สินและเงินกองทุน  825,009.75  บาท

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

โรคของลิง

โรคของลิง

                                          นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ลิงเป็นสัตว์ที่มีชีวิต ต้อง เกิด กิน  เจ็บ และตาย เหมือนคนเรา แต่บางทีลิงอาจมีโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากคนมาสู่ลิง และลิงเป็นพาหะนำโรคไปยังคนได้เช่นกัน เราลองมามองในสองทางด้วยกัน

                   ทางที่หนึ่งโรคของคนที่สามารถติดต่อถึงลิงได้มีดังนี้

๑.โรคStreptococcosis สาเหตุ Streptococcus pyogenes
๒. โรคHespes simplex infection สาหตุ Herpesvirus hominis
๓. โรคMeasles(โรคหัด) สาเหตุParamyxovirus
๔. โรคMumps(โรคทางทูม) สาเหตุParamyxovirus
๕ โรคPoilomyelitis สาเหตุPicornavirus
๖. โรคHepatitis(ไวรัสตับอักเสบ) สาเหตุHepatitis A virus
๗.โรคCommon cold(ไข้หวัด) สาเหตุHuman respiratory syncytiai virus, reovirus,Rhinoviru,Influenza virus

ทางที่สอง โรคที่ลิงสามารถติดต่อมาสู่คน มีดังนี้

 

โร๑.โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ วัณโรค เลปโตสไปโรซิส โรคท้องร่วงที่เกิดจากเชื้ออีโคไล โรคเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ โรควาลโมเนลโลซิส เป็นต้น

๒. โรคที่เกิดจาดเชื้อไวรัส ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัด โรคไข้เลือดออกในลิง โรคฝีดาษ โรคไข้เหลือง โรคมาร์เบิร์ก โรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดา และโรคเฮอร์ปีส์ไวรัส เป็นต้น
๓. โรคที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่ โรคค็อกซิดิออยด์ไดไมโคซิส โรคคิพโตค๊อกโคซิส โรคฮิสโตพลาสโทซิส เป็นต้น
๔. โรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต ได้แก่ โรคปาราสิตตัวกลม โรคพยาธิใบไม้ โรคพยาธิตัวตืด โรคหนอนพยาธิ ที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวในลำไส้ และโรคมาเลเรีย เป็นต้น

 

                การเข้าใจปัญหานั้น จะต้องทำการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับสังคม ร่วมกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคในลิงและป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงควบคู่กันไป และการแก้ปัญหานี้ต้องมองให้ครอบคลุมในภาพกว้าง จะนำเอาความรู้สึกเพียงอย่างเดียวมาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่ามิได้

ข้อมูลมาจาก      ลิง.....เพิ่มขึ้นหรือเป็นยังไงกันแน่ ?

โดย..นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน
ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ

จาก : วารสารมณีบูรพา ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2551

 

 

สำนักข่าวต่างประเทศสนใจ

สำนักข่าวต่างประเทศสนใจ

                                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ในวันที่  25  กรกฎาคม  2560 เวลาย่ำค่ำ ผมได้เห็นข้อความที่มาสำนักงานข่าว  A P ว่ามีความประสงค์จะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของลิงลพบุรี และการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ไปในต่างประเทศ ในรูปแบบ วีดีโอ

 

                   นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินงานมาเป็นเวลาถึง  8  ปี ได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลก ที่เคยมาสัมภาษณ์ ทำสารคดีมาแล้วนั้นมาจาก  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย และมีการติดต่อมาตลอดเวลา  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีวัตถุประสงค์อยู่  6  ประการ  4  ประการเป็นการช่วยเหลือลิงลพบุรีในด้านสุขภาพ อาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัย อีก 2 ประการ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณะและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  จากเงินทุนตั้งต้น  700,000  บาทเศษ  โดยการบริจาคของคนลพบุรี  และเรายังมีข้อมูลเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับลิงลพบุรีด้วย  หากท่านสนใจ กรุณาเข้าไปหาข้อมูลที่  www.lmf-lopburi.com  หรือfacebook  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้

จะช่วยลิงลพบุรีได้อย่างไร

จะช่วยลิงลพบุรีได้อย่างไร

                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   หลายคน ติดต่อมาทางผมว่า มีความปรารถนาจะช่วยเหลือลิงลพบุรี ด้วยเหตุหลายประการไม่ว่าจะเป็นข่าวลิงลพบุรีขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ไม่มีที่อยู่อาศัย เพราะอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง เป็นโรคบ้าง หรือว่าเกิดในปีวอก  ต้องการช่วยเหลือลิง และได้ทราบว่ามี มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีอยู่ ก็อยากช่วยเหลือ แต่ไม่ทราบว่าจะช่วยอย่างไร อยากทราบว่า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีกิจกรรมอะไรบ้าง  จึงขอถือโอกาสนี้ บอกกล่าวทุกท่านว่า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี  พ.ศ.  2552  โดยเงินบริจาคของคนในจังหวัดลพบุรี มีเงินตั้งต้นที่  700,000  บาทเศษ  ดำเนินกิจการมูลนิธิมาเป็นเวลา  8  ปีเศษ ได้มีวัตถุประสงค์ ที่จะดำเนินการใน  6  ด้านคือ ช่วยเหลือลิงใน   ด้านสุขภาพ   ด้านอาหาร   ด้านน้ำดื่ม   ด้านที่อยู่อาศัย   ช่วยเหลือกิจการสาธารณะกุศล   และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  หากท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือลิงลพบุรีทางด้านการเงินกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรี  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  111-0-47806-2  แล้ว line แจ้งมาทางมูลนิธิ  ทางมูลนิธิจะออกใบเสร็จให้  หากประสงค์จะบริจาคเป็นสิ่งของก็สามารถติดต่อ

ได้ที่สำนักงานมูลนิธิ  เลขที่  24  ถนนพระยากำจัด  ตำบลท่าหิน  อำเภอเมือง ลพบุรี  หากต้องการทราบข้อมูลของมูลนิธิ กรุณาเข้าไปที่ 

 www. Lmf-lopburi.com   หรือ  facebook  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

ได้ตลอดเวลา