หน้าหลัก

ช่วยค่าอาหารลิงลพบุรี

ช่วยค่าอาหารลิงลพบุรี

                                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          รายนามผู้บริจาคเงินช่วยค่าอาหารลิงลพบุรีโดยโอนผ่านธนาคารในเดือนกรกฎาคม   64  มีดังนี้

1.คุณปาวรินทร์                                   500    บาท

2.คุณสิริ   แจงเชื้อ                                500    บาท

3.คุณธัญญพัทธ์                                  999    บาท

4.คุณพวงแก้ว    โคธรนนท์                   300    บาท

5.คุณเมธินี     ถนอมจิต                       200    บาท

6.คุณวรรวิสาข์                                    300    บาท

7.คุณศิริขวัญ          จันทร์เฟือง    บริจาควันละ 50 บาท 7วันเป็นเงิน 350 บาท

8.คุณอุษณีย์           ชุนดี                      1,000บาท

9.คุณวลีลักษ์                                      500    บาท

          มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่ง และจะนำเงินที่ท่านได้มอบให้ไปจัดซื้อให้ลิงลพบุรีต่อไป  ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จตลอดไป

 

...