หน้าหลัก

น้ำใจที่ไหลหลั่ง

                                                                                

 

                                                            น้ำใจที่ไหลหลั่ง

                                                                                                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        วันนี้  ธันวาคม  2560  ทาง facebook ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับทราบข้อมูลที่ติดต่อกันทาง facebook ว่าได้โอนเงินผ่านธนาคารมาช่วยเหลือลิงลพบุรี จำนวน  1,500  บาท  จากคุณจักรพันธุ์   วงศ์ธนู  คุณอรรจมาภรณ์  ไหมสีเสน  และตำหนักต้นบุญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  บอกมาว่าได้อ่านบทความใน facebook และเห็นภาพของลิง แล้วเกิดความสงสารทุกตัว  จึงได้รวบรวมเงินส่งมาช่วยเหลือ ลิงลพบุรี

        มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับไว้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่งและจะนำไปปัจจัยนี้ไปซื้อยาคูลท์  ซึ่งเป็นอาหารที่ลิงลพบุรีชอบที่สุดไปให้ลิงครบจำนวนที่ส่งมา  ยาคูลท์ทำให้เขามีความสุขมากที่สุด เมื่อได้ลิ้มลอง  เล็บมือพร้อมจิกลงไปบนฝาและยกดื่มอย่างมีความสุข  มือหนึ่งจับเข้าปาก เท้าอีกข้างก็ถืออีกขวด ท่านใดอยากเห็นไปดูได้ที่

ที่ให้อาหารลิงลพบุรี  หน้ามาลัยราม่า นะครับ

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี 

                                     

                                        นายจารุพงศ์   พลเดช 

                                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี 

ตอนที่1.  (  มี 2 ตอน  ) 

จากเอกสารเรื่องความรู้เรื่องลิงในประเทศไทย  และแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาลิงในแหล่งชุมชนเมือง ของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช  ได้ระบุในหน้า  24  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรีในระยะสั้นดังนี้ 

1.จัดเจ้าหน้าที่สารวัตลิง คอยดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว  ที่ถูกลิงแย่งสิ่งของและทำร้าย  มีสารวัตรลิงทำหน้าที่คอยให้อาหารลิงบริเวณศาลพระกาฬ 

2.กำหนดให้มีการให้อาหารลิง วันละ  2  ครั้ง คือช่วงเช้า เวลา 10.00 น.และช่วงบ่าย เวลา  14.00 น. โดยให้สารวัตรลิงเป็นผู้ให้อาหารเพียงผู้เดียว หากมีผู้มาบริจาคหรือต้องการให้อาหารลิง สารวัตรลิงจะเก็บรวบรวมไว้ให้ตามเวลาที่กำหนด 

3.กำหนดจุดให้อาหารลิง นอกศาลพระกาฬ  3  จุด คือหนึ่งบริเวณหลังป้อมยามข้างสวนสาธารณะริมทางรถไฟ จุดที่สอง บริเวณหลังพระปรางค์สามยอด และจุดที่สาม  สห. มทบ 13 ข้างหลังสถานีดับเพลิงลพบุรี 

*****จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน***** 

โปรดช่วย.....เถอะท่าน

โปรดช่วย.....เถอะท่าน

                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                       สัตว์นั้นก็มีชีวิตและมีความรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับคน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เขาเหล่านั้น ไม่สามารถสื่อสารกับคน ได้ว่า เขาทำไมต้องทำอย่างนั้น  อาจเกิดจากความหิว  ความกระหาย  ความโกรธ ที่ถูกรังแก หรือเป็นพฤติกรรมที่ต้องการป้องกันตนเอง หากท่านพบเห็นลิง  พลัดหลง / บาดเจ็บ / หรือสร้างความเดือดร้อน / หรือสร้างปัญหาใดๆ กรุณาดำเนินการดังนี้

                   1.โทรแจ้งสายด่วน   1362  ตลอด  24  ชั่วโมง  โดยสายจะตรงไปที่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประสานงานไปที่หน่วยรับผิดชอบ

                   2.โทรไปที่สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่  1  ( สาขาสระบุรี ) โทร 

036-347106  ซึ่งมีเขตรับผิดชอบ  7  จังหวัด คือ สระบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  ชัยนาท  อยุธยา  ปทุมธานี

                   3.โทรแจ้งที่สวนอนุรักษ์สัตว์ป่า  โทร  06-1671-7401  เพื่อออกไปดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

                   4.แจ้งชุดปฏิบัติการงานช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่

   ( กรณีท่านพบเห็น )

 

ท่านสามารถช่วยสัตว์ได้  ขอได้โปรดช่วยเหลือ โดยเฉพาะลิง ด้วยเถอะ

เงื่อนไขความสำเร็จของแผนแม่บท

เงื่อนไขความสำเร็จของแผนแม่บท

                                  นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ตามที่เคยเขียนถึงแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนไปแล้ว เมื่อหลายวันก่อน ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าประกอบด้วย  3  ยุทธศาสตร์  และ  9กลยุทธ์ นั้น คณะกรรมการฯ ยังคงให้ความสำคัญในบทสรุปผู้บริหารว่า

                   การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บท ฉบับนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยปัจจัย  4  ประการคือ

                   1.จังหวัดลพบุรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน

                   2.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคนทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทได้อย่างครบถ้วน

                   3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

                   4.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

 

.......คงต้องติดตามผลการดำเนินการในโอกาสต่อไป...........