หน้าหลัก

วงเวียนศรีสุริโยทัย

วงเวียนศรีสุริโยทัย

                                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วงเวียนศรีสุริโยทัย  เป็นวงเวียนที่ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์มหาราช  กลางวงเวียนเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ขุดเมื่อปี พ.ศ.  2481- 2482  สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี  เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำใช้ของเมืองใหม่  และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  สร้างประติมากรรม  ลักษณะคล้ายทหารปืนใหญ่  ในท่าเตรียมพร้อมอยู่บนแท่นสูงกลางสระ  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงสร้างสิ่งที่มีลักษณะคล้ายพานและรูปคล้ายเทียนตั้งอยู่กลางพาน มีสะพานเชื่อมจากขอบสระไปยังพานทั้ง  4  ทิศ  ขอบพานมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงต่างๆ เช่นกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงกลาโหม  เป็นต้น  ในสระมีพญานาคให้น้ำ  4  ตัว  มีรูปปั้น

คชสีห์หมอบ  เป็นสัญลักษณ์  ของทหารอยู่เชิงสะพานทั้ง  4  ทิศ  รวม  8  ตัว  ขอบสระเป็นที่พักผ่อนโดยรอบ

                   วงเวียนศรีสุริโยทัยนี้  ภาษาปากของชาวบ้านจะเรียกกันว่าวงเวียนสระแก้ว

วงเวียนเทพสตรี

วงเวียนเทพสตรี

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วงเวียนเทพสตรี  ลพบุรี ตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ย  คนลพบุรีหลายคนไม่ทราบทั้งๆที่ผ่านทุกวัน  คนในยุคปัจจุบันมักเรียกขานกันว่า  วงเวียนพระนารายณ์  ด้วยเหตุที่ใจกลางวงเวียนมีพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานอยู่ในลักษณะยืนผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก  พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ และก้าวพระบาทซ้ายออกมาเล็กน้อย หล่อด้วยโลหะรมดำมีขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง เป็นผลงานการหล่อของ  ศิลป์  พีระศรี   ได้ประดิษฐานไว้กลางวงเวียนเมื่อวันที่ 

16  กุมภาพันธ์  2509  วงเวียนตั้งอยู่บนถนนพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรีหรือบางคนเรียกว่าวงเวียน  เมืองใหม่

                   วงเวียนเทพสตรี  นั้นเป็นลักษณะวงเวียนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่บนหัวถนนก่อนเข้าสู่ย่านตัวเมือง  ที่มาของชื่อ วงเวียนเทพสตรี ก็น่าจะมาจากการตั้งชื่อวงเวียนในตัวเมืองลพบุรี  ที่สำคัญสองวงเวียน คือ วงเวียนเทพสตรี  (วงเวียนพระนารายณ์ )และวงเวียนศรีสุริโยทัย  ( วงเวียนสระแก้ว )

 

จริงเท็จประการใดท่านผู้รู้ช่วยขยายความด้วย

วัดเสาธงทองลพบุรี

วัดเสาธงทองลพบุรี

                                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วัดเสาธงทองลพบุรี  เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ตั้งอยู่ระหว่างพระนารายณ์ราชนิเวชกับบ้านหลวงรับราชทูต  เดิมแยกออกเป็นสองวัด คือวัดรวกกับวัดเสาธงทอง ต่อมาได้มีการรวมเป็นวัดเดียวกันในนามวัดเสาธงทอง  วักรวกเดิมมีอุโบสถที่สร้างขึ้นแต่เดิมเพื่อเป็นศาสนสถานของศาสนาอื่นโดยแผนที่ ที่ชาวฝรั่งเศสทำไว้ได้ระบุว่าบริเวณดังกล่าว  เป็นที่พำนักของชาวเปอร์เซีย อุโบสถหลังนี้ อาจเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวเปอร์เซียก็เป็นได้  นอกจากนั้นยังมีตึก บีจู ตึกคชสารหรือตึกโคระส่าน เป็นตึกเก่า สันนิษฐานว่าเป็นที่พำนักของแขกเมือง ราชทูตต่างประเทศชาวเปอร์เซีย

 

                   ในวัดเสาธงทอง มีวิหารที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ศิลปะอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างสามวา สูงสี่วาสองศอก ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีมาช้านาน เดิมมีรูปลักษณ์แบบเดิมๆ ซึ่งก็มีความขลังไปอีกแบบ ต่อมาได้มีการปิดทองทั้งองค์ ท่านก็งดงามไปอีกแบบ ผนังพระวิหารเจาะเป็นช่อง ซุ้มโค้งประดิษฐานพระพุทธรูปลักษณ์ต่างๆ ท่านใดที่มีโอกาสไปเยือนเมืองลพบุรี ควรไปกราบนมัสการท่านซักครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

กรรมใดๆ

กรรมใดๆ

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ได้รับแจ้วจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์   เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2560  ว่า  ท่านรองประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  นายธวัชชัย   โสตเนียม  อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรี  ได้นำเงินมามอบในนามของคุณนิรันดร์  พจนา อยู่กรุงเทพมหานคร  เบอร์โทร  081-9024664  ว่ามีความปรารถนาจะบริจาคเงินแก่มูลนิธิเพื่อลิลพบุรี เพื่อไปดำเนินการสามประการคือ  

1.ช่วยเหลือดูแลรักษาสุขภาพลิง            จำนวน   2,000   บาท

2.ช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มของลิงจำนวน   2,000   บาท

           3.ช่วยเหลือด้านอื่นๆที่จำเป็น                 จำนวน   1,000   บาท

รวมเป็นเงิน   5,000  บาท  โดยระบุว่า.......กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็น   กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม     ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านผู้ใด  ทั้งโดยตั้งใจก็ดี 

ไม่ได้ตั้งใจก็ดี  ในกรณีใดๆก็ตาม  ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย  จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลย ด้วยอานิสงค์แห่งอภัยทานนี้  ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว  พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ

 นึกคิดสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม  ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

 

               มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับปัจจัยที่ท่านทำบุญแล้ว  ด้วยความขอบคุณยิ่ง ขอให้ความปรารถนาของท่านสัมฤทธิผลด้วยเทอญ