หน้าหลัก

8 ปีผลงานมูลนิธิ

                                                           

                                                          8  ปีผลงานมูลนิธิ      

                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                             ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ตั้งมูลนิธิมาเมื่อวันที่  31  สิหาคม  2552  ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  (ม.น.3  ) ของนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดลพบุรี ทะเบียนเลขที่  ลบ.32  โดยมีวัตถุประสงค์  6  ประการ คือ เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาด้านสุขภาพของลิง  ด้านอาหารและน้ำดื่ม ด้านที่อยู่อาศัยและด้านอื่นๆ ตลอดจนไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นมูลนิธิเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร จากเงินทุนตั้งต้นที่รับบริจาค จากประชาชนในจังหวัดลพบุรีจำนวน   เจ็ดแสนบาทเศษ  ตลอด  8  ปีที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าลพบุรีไปแล้วรวมเป็นมูลค่า 1,046,000บาท  ปัจจุบันปี  (พ.ศ.  2560 ) มีงบประมาณ ต้นทุน  500,000  บาท งบบริหาร 201,528 บาท โดยมีผลงานสาระสำคัญใน  8  ปีดังนี้

                             1.จัดซื้ออาหารเสริมให้กับลิงมูลค่าเดือนละ  3,000บาทรวมเป็น 288,000บาท

                             2.จัดสร้างที่ให้อาหารลิงบริเวณหลังร้านนายอินน์เพื่อให้เป็นแหล่งให้อาหารแก่ลิงในปี 2553  ใช้งบประมาณ  145,000 บาท ปรับปรุงครั้งที่2 ปี  2557  ใช้งบประมาณ  37,000 บาทรวม   182,000  บาท

                             3.ค่าจ้างคนทำความสะอาดที่ให้อาหารลิง  1  คน เดือนละ  3,000 บาท  เป็นเงิน  288,000  บาท

                             4.จ่ายค่าน้ำประปาสำหรับลิงได้ดื่มและอาบเฉลี่ยเดือนละ  1,500  บาท รวมเป็นเงิน   144,000  บาท

                             5.จัดทำเวปไซค์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับลิงลพบุรีในเวปที่ชื่อว่า  www.lmf-lopburi.com     และสร้าง    facebook  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขึ้น

 

                             6.จัดงานบุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรีขึ้นปีละ  4  ครั้งในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนตุลาคม เดือนมกราคม  เดือนเมษายน  เดือนกรกฎาคม  ตั้งแต่เวลา   10.00  น.  ถึง  12.00  น.   ของทุกปี เพื่อเลี้ยงอาหารลิงแบบบุฟเฟ่ต์  บริเวณที่ให้อาหารลิงหลังร้านนายอินทร์ หน้าโรงหนังมาลัยราม่า  ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารลิงและชมความน่ารักของลิงลพบุรีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอเชิญชมกิจกรรม

ขอเชิญชมกิจกรรม

                          

 

บุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี

จัดโดย

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

วันอาทิตย์  ที่  22  ตุลาคม  2560

เวลา  10.00  -  12.00  น.

 

ณ.ที่ให้อาหารลิง หลังร้านนายอินทร์ หน้ามาลัยราม่า

บุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี

บุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี

                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                    ลพบุรี มหานครแห่งวานรในประเทศไทยเรานั้น  มีงานที่เป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน  จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกก็คือ  งานโต๊ะจีนลิงลพบุรีซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานโต๊ะจีนลิงลพบุรี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2532  โดยความคิดริเริ่มของนายอาทิตย์    ทวีคูณ เสนอต่อนายยงยุทธ  

 กิจวัฒนานุสนธิ์  ประธานบริษัท ลพบุรีอินน์กรุ๊ป  และดำเนินเรื่อยมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงลิง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองลพบุรี

                                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีใน

สี่ด้าน  คือ  ด้านอาหาร  น้ำดื่ม  ที่อยู่อาศัย และด้านสุขภาพ ของลิง ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถมาเป็นเวลา  8  ปีเศษแล้วในทุกๆเดือนที่ผ่านมาก็มีการเลี้ยงอาหาร และดูแลเรื่องน้ำดื่ม  น้ำอาบของลิงมาโดยตลอด  ในปี  2560  นี้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีโครงการ จัดงานบุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเลี้ยงดูลิงลพบุรีในบริเวณเขตเมืองเก่าลพบุรีมีวิธีดำเนินการ  ดังนี้

                                    1.จัดงานบุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี ขึ้น บริเวณที่ให้อาหารลิงหลัง ร้าน นายอินทร์  หน้าโรงหนังมาลัยราม่า

                                    2.จัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่สามของ เดือนตุลาคม  เดือนมกราคม    เดือนเมษายน   เดือนกรกฎาคม  ของทุกปี ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  ถึง12.00  น.

 

                                    3.สำหรับปี  2560 นี้เดือนตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  2560  ขอเชิญผู้สนใจที่จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารลิง  หรือต้องการชมความน่ารักของลิง มาร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รายรับรายจ่ายประจำปี 2559

 

รายรับ-รายจ่าย ประจำปี  2559

                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาครบ   8   ปีแล้วตั้งแต่ปี  2552  -  2560  โดยในปี  2559 มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้จัดทำงบแสดงทรัพย์สินและหนี้สินและเงินกองทุนมาโดยตลอดในปี  2559  ก็เช่นกัน ได้มีการจัดทำบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2559  สิ้นสุดในวันที่  31  ธันวาคม  2559  มีข้อสรุปดังนี้

                   งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย  มีรายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก  5,848.30  บาท  เงินบริจาค  100,7780.4  บาท รวมรายได้  106,626.34  บาท

                   รายจ่าย เป็นค่าอาหารลิง  36,000  บาท  ค่าทำความสะอาด  36,000 บาท  ค่าสาธารณูปโภคและค่าเก็บขยะ  9,825  บาท  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  60 บาท  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  89,959.45  บาท  ( ค่าจัดทำเวปไซค์-ค่าประชุม ) รวมรายจ่าย  171,844.45  บาท

                   มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้  66,051.49  บาท

                   งบแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุน มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสด  798,044.66  บาท  หนี้สินหมุนเวียน  833.38  บาท รวมหนี้สินและเงินกองทุน  798,044.66  บาท

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน