หน้าหลัก

แจ๊คท่าโพธิ์

แจ๊คท่าโพธิ์

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันที่ 4 กันยายน  62  ได้รับแจ้งจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า ได้มีคนขายพระอยู่บริเวณท่าโพธิ์  แจ้งว่ามีลูกลิงหนีเข้ามาในร้าน ขอให้ไปช่วยหน่อย  จึงได้ติดตามไปและจับตัวมาได้เป็นลิงตัวผู้เล็กๆมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง คงจะหนีแม่ออกมาซุกซนบริเวณนี้ และไม่สามารถกลับเข้าฝูงได้ จึงนำมาพักซักระยะหนึ่งก่อนและนำไปอนุบาลที่คลินิกหมอเตยพร้อมทั้งไปเยี่ยมแลนด์และยี่หวาและตกตึก ลิงน้อยทั้งสามตัว  เมื่อแข็งแรงแล้วค่อยส่งกลับเข้าฝูงใหม่หลายคนที่เห็นเรียกว่าแจ๊คท่าโพธิ์ มีความน่ารักไร้เดียงสานี่ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ช่วยเหลือ ชีวิตต่อชีวิต ด้วยความรักลิง เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน

                    เมื่อวันที่  30  สิหาคม   62   คุณกรรณิการ์   มรรคศศิธร  เจ้าของโรงหนังมาลัยราม่า  ได้บริจาคเงิน  1,500  บาท  ช่วยเหลือลิงลพบุรี  ขอขอบคุณอย่างสูงมา  ณ. โอกาสนี้

 

  

วันครบรอบสิบปี

วันครบรอบสิบปี

              นายจารุพงศ์   พลเดช

           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ก่อตั้งขึ้นตามแบบ มน.3 ลำดับที่  ลบ.32 ลงวันที่  31  สิงหาคม   2552

                    นับถึงวันนี้  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีมาเป็นเวลา  10  ปี  โดยมีทุนเริ่มต้นจากการบริจาคของคนลพบุรีทั้งจังหวัดเป็นเงิน  700,000  บาท เศษ แบ่งเป็นเงินคงคลังตามแบบมูลนิธิ  500,000  บาท มีเงินดำเนินการจำนวน 200,000  บาทเศษ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาค จากประชาชนมาช่วยเหลือลิงลพบุรีใน  6  ด้านด้วยกัน คือ ทางด้านอาหาร   น้ำดื่ม   ที่อยู่อาศัย   ยารักษาโรค  ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

                    ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีเงินคงคลัง  500,000  บาทตามระเบียบของมูลนิธิ มีเงินดำเนินการจำนวน  170,000  บาท  10ปีผ่านมามูลนิธิ  ขอขอบคุณผู้มีจิตช่วยเหลือลิงลพบุรี ทุกท่านที่ช่วยเหลือกิจการของมูลนิธิมาโดยตลอด  และหวังในความกรุณาจากท่านต่อไป

                    ขอแสดงความยินดีที่มูลนิธิมีวันครบรอบ  10  ปีในครั้งนี้

การแจ้งให้ไปจับลิง

การแจ้งให้ไปจับลิง

                นายจารุพงศ์   พลเดช

            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันนี้ก็มีคนแจ้งให้เราไปจับลิงอีก  ขอเรียนว่ามูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถจากเงินบริจาคของมีผู้มีใจรักลิงตลอดมาเป็นเวลา  10  ปีแล้ว  เป็นมูลนิธิภาคเอกชนที่เป็นจุดศูนย์รวมของผู้มีใจรักลิงลพบุรี  การดำเนินการที่ผ่านมา  ถ้ามีผู้พบเห็นลิงบาดเจ็บ  มีปัญหาบุกรุกที่อยู่อาศัย   ลิงพิการ  หรือเจ็บป่วยก็จะแจ้งมาทางมูลนิธิ  ซึ่งมูลนิธิก็ยินดีรับทราบและแจ้งประสานหน่วยงานของรัฐให้ไปดำเนินการ   มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขอเรียนว่า เรามิได้เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่จะมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับลิงได้ เนื่องจากลิงลพบุรีเป็นสัตว์สงวนหวงห้ามตามกฎหมาย  เจ้าหน้าที่  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการเท่านั้นถึงจะดำเนินการได้  ที่ผ่านมาทางเราเข้าไปช่วยเหลือ  ก็ด้วยความรักลิงเป็นสำคัญและเราก็ดำเนินการเท่าที่จะสามารถทำได้  หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ขอได้ให้อภัยและโปรดเข้าใจเราด้วย

28 กรกฎาคม