รายชื่อกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี