หน้าหลัก

ขอให้ช่วยลิงป่วย

ขอให้ช่วยลิงป่วย

         นายจารุพงศ์    พลเดช

      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          เมื่อเวลา   13.47 น. ของวันที่  25  กันยายน   2561   ได้รับแจ้งจากคุณkulawut    Jutinandana  ผ่านทาง  facebook  ว่าขอความกรุณาเข้ามาช่วยลิงป่วย และถูกสุนัขกัด ที่อาคารคหกรรมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยด้วยครับ  ขณะนี้อาการแย่มาก  เมื่อทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิประสานกลับไปก็ตอบมาว่า.....เรียบร้อยแล้วครับ.......

          ขอขอบคุณ  คุณkulawut    Jutinandana  ที่ได้กรุณาแจ้งข่าวความลำบากของลิงลพบุรีมาให้มูลนิธิทราบและเชื่อว่ามีผู้ที่รักลิงได้เข้าไปช่วยเหลือและได้แก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อย.....ช่วยกันครับ  ช่วยกันคนละไม้ละมือ จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างที่เคยเป็นมา.....

แผนปฏิบัติการปี 61

แผนปฏิบัติการปี  2561

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          จากแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี  5  ปี  (  พ.ศ.  2560 -  2564 )

          แผนปฏิบัติการปี 61  จะดำเนินการใน 9 แผนงานดังนี้

          1.ดักจับและทำหมันลิงในเขตเมืองลพบุรีจำนวน  300  ตัว รวมทั้งเก็บตัวอย่าเลือดเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกี่ยวกับลิง จำนวน   300  ตัว

          2.จับและเคลื่อนย้ายลิงจำนวน  500  ตัว ไปยังพื้นที่รองรับใหม่

          3.สร้างแนวรั้วป้องกันลิงในพื้นที่เป้าหมายคือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอด จำนวน  2  แห่ง

          4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ จำนวน  1  ครั้ง

โปรดติดตามอีก  5  แผนในตอนต่อไป

 

น้ำใจจากคุณหมอ

น้ำใจจากคุณหมอ

                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 วันนี้  (10 กันยายน  2561 ) ได้รับแจ้งผ่านทาง facebook  ว่านายแพทย์วิวัฒน์   สุรพรสวัสดิ์   ได้โอนเงินจำนวน  1,000  บาทเพื่อเป็นค่าอาหารลิงและยารักษาโรคลิง เมื่อวันที่  10  กันยายน  2561 เวลา  12.35 น. อีกครั้ง ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินดังกล่าวไว้แล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง  จะนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป

  

การขับเคลื่อนแผนแม่บท

การขับเคลื่อนแผนแม่บท

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         การดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี นั้นอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า.....ปวงชนสุขใจ  ลิงปลอดภัย  อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน.....  การขับเคลื่อน ตามแผนแม่บทให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยปัจจัย  4  ประการคือ

         1.จังหวัดลพบุรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน

         2.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทให้อย่างครบถ้วน

         3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

         4.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

 

********ตั้งแต่ปี  2559 ได้มีการดำเนินการไปแล้วประการใดบ้างเอ่ย********