หน้าหลัก

สัปดาห์สุดท้าย

สัปดาห์สุดท้ายของปี61

               นายจารุพงศ์   พลเดช

            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    ตลอดปี2561 ที่ผ่านมา ใกล้จะสิ้นปีในสัปดาห์สุดท้าย นับว่าเป็นปีที่คนไทยทุกคนได้ตระหนักดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับวิถีการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งอาจจะมีผลติดตามตัวไปในปีต่อๆไป จากผลดังกล่าวมิได้กระทบแต่คนไทยเท่านั้นยังส่งผลกระทบถึงลิงลพบุรีอีกด้วย

                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรี มิได้มีวัตถุประสงค์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในทุกระดับแต่สภาพที่ผ่านมาหลายปีนั้นล้วนเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้มูลนิธิได้แต่เพียงช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถและกำลังปัจจัยการบริจาคของผู้คนที่รักลิงซึ่งลดน้อยลงตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีก็ขอกราบขอพระคุณผู้มีจิตเมตตาบริจาคอาหาร ปัจจัยให้แก่ลิงลพบุรีมาตลอดทั้งปี ขอให้ท่านผู้มีจิตเมตตาและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ หวังว่าปี  2562 ทุกอย่างจะดีขึ้นเพื่อจะได้มีกำลังในการช่วยเหลือลิงลพบุรีให้เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดินสืบไป....

เจตนารมณ์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

เจตนารมณ์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    ขณะนี้ ( 19 ธ.ค.  61 ) เป็นบรรยากาศที่เมืองไทยกำลังเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งมีการหาเสียงกันอยู่อย่างมากมาย เพื่อประโยชน์ของตนก็มักจะมีการกล่าวพาดพิงกันเสมอมา เพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอเรียนว่า มูลนิธิได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552  ในสมัยที่นายจารุพงศ์  พลเดช  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชน ในจังหวัดลพบุรีทั้งจังหวัด หลังคาเรือนละหนึ่งบาท ได้เงินบริจาครวมทั้งสิ้น 700,000  บาทเศษ ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิลำดับที่  ...ลบ32... ลงวันที่31 สิงหาคม  พ.ศ. 2552  ของจังหวัดลพบุรี  และได้นำเงินฝากในบัญชีของมูลนิธิตามกฎหมายเป็นเงินคงคลังจำนวน  500,000  บาท  เงินดำเนินการ  200,000  บาทเศษ ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือช่วยเหลือลิงเรื่อง  อาหาร  ที่อยู่อาศัย การรักษาโรค ช่วยกิจการสาธารณะประโยชน์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  ดำเนินกิจการมูลนิธิมาเป็นเวลา 9 ปีแล้วให้ความช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถของมูลนิธิเสมอมา  มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้

                    ขอเรียนว่ามูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีตั้งมาจากเงินของคนลพบุรีเพื่อลิงลพบุรี ไม่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากนี้ ไม่เคยกระทำการขัดขวางกิจการใดๆที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เลยแม้แต่ครั้งเดียว และยินดีสนับสนุนทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลิงลพบุรีตามขีดความสามารถของมูลนิธิ.........จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ......

น้ำใจเพื่อลิงลพบุรี

น้ำใจเพื่อลิงลพบุรี

        นายจารุพงศ์   พลเดช

     ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                          เมื่อเวลา  13.00 น. ของวันนี้ ( 4 ธันวาคม  2561 ) ได้มี

คุณจิตติกาญจน์   สมบัติมี    และครอบครัว มาที่ทำการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  เป็นครั้งที่ 2 โดยได้บริจาคเงินจำนวน  4,000  บาท เพื่อเป็นค่าอาหารลิงลพบุรี  คุณมนัส 

วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ ได้รับไว้เรียบร้อยแล้วนำเข้าบัญชีของมูลนิธิไว้เช่นกันเพื่อจะได้นำปัจจัยดังกล่าวไปช่วยเหลือลิงลพบุรีต่อไป

                              มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจอันดีของ

คุณจิตติกาญจน์  สมบัติมีและครอบครัวในครั้งนี้ไว้เป็นอย่างสูง  ขออำนาจเจ้าพ่อพระกาฬได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ ตลอดไปเทอญ

 

  

แผนปฏิบัติการปี62 ตอน2

แผนปฏิบัติการปี62

                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่2

          ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการปีที่ 3 ( พ.ศ. 2562 ) ไว้มี 9 ข้อดังนี้

         5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะ เทคนิคการแก้ไขปัญหาลิงจำนวน  1  ครั้ง

          6.จัดประชุม สัมมนา และประชาพิจารณ์สำหรับประชาชน ให้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาลิงจำนวน  2  ครั้ง

          7.จัดประชุมและสัมมนาหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรม จำนวน  1  ครั้ง

         8.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมาย และแบบสอบถามในความพึงพอใจแก่นักเรียน  นิสิต นักศึกษา และนักท่องเที่ยวจำนวน  1  ครั้ง ตลอดจนรณรงค์การทิ้งขยะและแยกขยะ จำนวน  6  ครั้ง

          9.รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากลิง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อหาทุนในการดำเนินการและเยียวยาความเสียหายจากปัญหาลิง