หน้าหลัก

หวังอยู่........ผู้หวังรอด

 

 

หวังอยู่........ผู้หวังรอด

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                    ในการดำรงชีวิตของคนและสัตว์ ก็มีความคล้ายคลึงกัน  ไม่แตกต่างจากกันมากนัก  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม นั้นเป็นความจริงแท้แน่นอน  วันนี้ผมก็อยากเล่าซักชีวิตหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดมาโดยตลอดนั่นก็คือ ชีวิตของหวังอยู่  ผู้หวังมีชีวิตรอด  ตัวหนึ่งในจังหวัดลพบุรี  ลิงแสมตัวหนึ่ง หลายคนอาจรู้จักเขา  หลายคนอาจยังไม่รู้จัก นามของเขาได้มาอย่างไรไม่ปรากฏชัด  แต่คนในตลาดลพบุรีจะเรียกเขาว่า......หวังอยู่......ด้วยเหตุที่แขนของเขาขาดหายไปข้างหนึ่ง   เหมือนพระเอกในหนังจีนกำลังภายในเรื่องที่ทุกคนรู้จักดีในนาม......เดชไอ้ด้วน........นำแสดงโดยหวังอยู่  ดาราชายผู้โด่งดัง  ( ปัจจุบัน   2560  หวังอยู่อายุ  72  ปี นอนเป็นอัมพาตอยู่บนเตียงในบ้านของเขามูลค่า  1,500 ล้านบาทข้อมูลจากfacebook  )ลิงหวังอยู่  อาศัยอยู่บริเวณตลาดในเมืองเก่าลพบุรีมานาน ด้วยความพิการทำให้ไม่สามารถหาอาหารได้ตามปกติ  จึงได้มาฝากตัวเป็นสมาชิกถาวรของ มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  รับอาหารวันละ  2  มื้อ มาเป็นเวลาหลายปี ด้วยการออกกำลังน้อย  ร่างกายปัจจุบันจึงเป็นเช่นนี้

.....หวังอยู่   ผู้หวังจะมีชีวิตรอด.....

 

                                    หวังว่าผู้มีจิตศรัทธาเห็นภาพของเขาแล้ว  ช่วยเหลือเขาเป็นค่าอาหารเขาหน่อยเป็นไร...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วม

8 ปีผลงานมูลนิธิ

                                                           

                                                          8  ปีผลงานมูลนิธิ      

                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                             ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ตั้งมูลนิธิมาเมื่อวันที่  31  สิหาคม  2552  ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  (ม.น.3  ) ของนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดลพบุรี ทะเบียนเลขที่  ลบ.32  โดยมีวัตถุประสงค์  6  ประการ คือ เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาด้านสุขภาพของลิง  ด้านอาหารและน้ำดื่ม ด้านที่อยู่อาศัยและด้านอื่นๆ ตลอดจนไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นมูลนิธิเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร จากเงินทุนตั้งต้นที่รับบริจาค จากประชาชนในจังหวัดลพบุรีจำนวน   เจ็ดแสนบาทเศษ  ตลอด  8  ปีที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าลพบุรีไปแล้วรวมเป็นมูลค่า 1,046,000บาท  ปัจจุบันปี  (พ.ศ.  2560 ) มีงบประมาณ ต้นทุน  500,000  บาท งบบริหาร 201,528 บาท โดยมีผลงานสาระสำคัญใน  8  ปีดังนี้

                             1.จัดซื้ออาหารเสริมให้กับลิงมูลค่าเดือนละ  3,000บาทรวมเป็น 288,000บาท

                             2.จัดสร้างที่ให้อาหารลิงบริเวณหลังร้านนายอินน์เพื่อให้เป็นแหล่งให้อาหารแก่ลิงในปี 2553  ใช้งบประมาณ  145,000 บาท ปรับปรุงครั้งที่2 ปี  2557  ใช้งบประมาณ  37,000 บาทรวม   182,000  บาท

                             3.ค่าจ้างคนทำความสะอาดที่ให้อาหารลิง  1  คน เดือนละ  3,000 บาท  เป็นเงิน  288,000  บาท

                             4.จ่ายค่าน้ำประปาสำหรับลิงได้ดื่มและอาบเฉลี่ยเดือนละ  1,500  บาท รวมเป็นเงิน   144,000  บาท

                             5.จัดทำเวปไซค์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับลิงลพบุรีในเวปที่ชื่อว่า  www.lmf-lopburi.com     และสร้าง    facebook  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขึ้น

 

                             6.จัดงานบุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรีขึ้นปีละ  4  ครั้งในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนตุลาคม เดือนมกราคม  เดือนเมษายน  เดือนกรกฎาคม  ตั้งแต่เวลา   10.00  น.  ถึง  12.00  น.   ของทุกปี เพื่อเลี้ยงอาหารลิงแบบบุฟเฟ่ต์  บริเวณที่ให้อาหารลิงหลังร้านนายอินทร์ หน้าโรงหนังมาลัยราม่า  ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารลิงและชมความน่ารักของลิงลพบุรีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอเชิญชมกิจกรรม

ขอเชิญชมกิจกรรม

                          

 

บุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี

จัดโดย

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

วันอาทิตย์  ที่  22  ตุลาคม  2560

เวลา  10.00  -  12.00  น.

 

ณ.ที่ให้อาหารลิง หลังร้านนายอินทร์ หน้ามาลัยราม่า