หน้าหลัก

...

รายนามผู้บริจาคเดือนกันยายน  64

                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         ในเดือนนี้มีผู้มีจิตศัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นค่าอาหารลิงดังนี้

 

1.คุณสุภมาส         สิงหบัญชร    1,000          บาท

2.คุณณัฐชัชธร        สกลชัย            109         บาท

3.คุณปิยาภรณ์       สิทธิโชค            100        บาท

4.คุณพิมพ์วรา                                 200       บาท

5.คุณธงชัย             สุทธิกนกพันธ์      100       บาท

6.คุณศิรินภา          จันทรบาล      1,000        บาท

         

ทุกท่านได้โอนเข้าบัญชีมูลนิธิแล้ว มูลนิธิได้รับด้วยความขอบคุณยิ่งขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จตลอดไป

...