หน้าหลัก

การแก้ไขปัญหาลิงแบบมีแผน

การแก้ไขปัญหาลิงแบบมีแผน

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ดูแลการแก้ไขปัญหาลิงอย่างมีแผน แม่บท เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนการแก้ไขประกอบด้วย   3   ยุทธศาสตร์   5   แผนปฏิบัติการ  โดยในปี  พ.ศ.  2561  เป็นแผนปฏิบัติการปีที่  2  มี 9 ข้อดังนี้

          1.ดักจับทำหมัน                                                     300    ตัว

          2.จับและเคลื่อนย้ายลิงจำนวน                                 500    ตัว

          3.จัดสร้างแนวรั้วป้องกันลิงในเขตเขาสมโภชน์และศาลพระกาฬ

          4.จัดให้มีการประชุมติดตามประเมินผล                    1        ครั้ง

          5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่               1        ครั้ง

          6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชน               1        ครั้ง

          7.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานทุกหน่วย1        ครั้ง

          8.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแบบสอบถาม           1        ครั้ง

          9.รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากลิงและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

          หากปฏิบัติได้ครบ  9  ข้อนี้คาดว่าปัญหาของลิงลพบุรีจะได้การแก้ไขอย่างยั่งยืนแน่ๆเลย