หน้าหลัก

เป็นที่น่ายินดี

เป็นที่น่ายินดี

                   นายจารุพงศ์   พลเดช

               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

              วันนี้  8 มีนาคม  2561 ได้รับข่าวจากคุณมนัส 

วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่าได้รับเงินโอนช่วยเหลือเป็นค่าอาหารลิง จำนวน  500  บาท  จากคุณหมี

 (  คุณกานต์ชุดา  ฉันทประยูร  ) ตามรายละเอียดที่แนบ

              มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอขอบพระคุณ  คุณกานต์ชุดา  ฉันทประยูร   ไว้ ณ. โอกาสนี้ ที่กรุณามีจิตเมตตา ต่อลิงลพบุรีในครั้งนี้ ขอกุศลที่คุณทำส่งผลให้   คุณกานต์ชุดา 

ฉันทประยูร  และครอบครัวมีแต่ความสุข  ความเจริญ ตลอดไ