หน้าหลัก

เงื่อนไขความสำเร็จของแผนแม่บท

เงื่อนไขความสำเร็จของแผนแม่บท

                                  นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ตามที่เคยเขียนถึงแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนไปแล้ว เมื่อหลายวันก่อน ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าประกอบด้วย  3  ยุทธศาสตร์  และ  9กลยุทธ์ นั้น คณะกรรมการฯ ยังคงให้ความสำคัญในบทสรุปผู้บริหารว่า

                   การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บท ฉบับนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยปัจจัย  4  ประการคือ

                   1.จังหวัดลพบุรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน

                   2.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคนทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทได้อย่างครบถ้วน

                   3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

                   4.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

 

.......คงต้องติดตามผลการดำเนินการในโอกาสต่อไป...........