หน้าหลัก

วัดเสาธงทองลพบุรี

วัดเสาธงทองลพบุรี

                                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วัดเสาธงทองลพบุรี  เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ตั้งอยู่ระหว่างพระนารายณ์ราชนิเวชกับบ้านหลวงรับราชทูต  เดิมแยกออกเป็นสองวัด คือวัดรวกกับวัดเสาธงทอง ต่อมาได้มีการรวมเป็นวัดเดียวกันในนามวัดเสาธงทอง  วักรวกเดิมมีอุโบสถที่สร้างขึ้นแต่เดิมเพื่อเป็นศาสนสถานของศาสนาอื่นโดยแผนที่ ที่ชาวฝรั่งเศสทำไว้ได้ระบุว่าบริเวณดังกล่าว  เป็นที่พำนักของชาวเปอร์เซีย อุโบสถหลังนี้ อาจเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวเปอร์เซียก็เป็นได้  นอกจากนั้นยังมีตึก บีจู ตึกคชสารหรือตึกโคระส่าน เป็นตึกเก่า สันนิษฐานว่าเป็นที่พำนักของแขกเมือง ราชทูตต่างประเทศชาวเปอร์เซีย

 

                   ในวัดเสาธงทอง มีวิหารที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ศิลปะอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างสามวา สูงสี่วาสองศอก ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีมาช้านาน เดิมมีรูปลักษณ์แบบเดิมๆ ซึ่งก็มีความขลังไปอีกแบบ ต่อมาได้มีการปิดทองทั้งองค์ ท่านก็งดงามไปอีกแบบ ผนังพระวิหารเจาะเป็นช่อง ซุ้มโค้งประดิษฐานพระพุทธรูปลักษณ์ต่างๆ ท่านใดที่มีโอกาสไปเยือนเมืองลพบุรี ควรไปกราบนมัสการท่านซักครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต