หน้าหลัก

กรรมใดๆ

กรรมใดๆ

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ได้รับแจ้วจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์   เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2560  ว่า  ท่านรองประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  นายธวัชชัย   โสตเนียม  อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรี  ได้นำเงินมามอบในนามของคุณนิรันดร์  พจนา อยู่กรุงเทพมหานคร  เบอร์โทร  081-9024664  ว่ามีความปรารถนาจะบริจาคเงินแก่มูลนิธิเพื่อลิลพบุรี เพื่อไปดำเนินการสามประการคือ  

1.ช่วยเหลือดูแลรักษาสุขภาพลิง            จำนวน   2,000   บาท

2.ช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มของลิงจำนวน   2,000   บาท

           3.ช่วยเหลือด้านอื่นๆที่จำเป็น                 จำนวน   1,000   บาท

รวมเป็นเงิน   5,000  บาท  โดยระบุว่า.......กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็น   กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม     ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านผู้ใด  ทั้งโดยตั้งใจก็ดี 

ไม่ได้ตั้งใจก็ดี  ในกรณีใดๆก็ตาม  ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย  จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลย ด้วยอานิสงค์แห่งอภัยทานนี้  ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว  พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ

 นึกคิดสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม  ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

 

               มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับปัจจัยที่ท่านทำบุญแล้ว  ด้วยความขอบคุณยิ่ง ขอให้ความปรารถนาของท่านสัมฤทธิผลด้วยเทอญ