หน้าหลัก

แผนปฏิบัติการปี62 ตอน2

แผนปฏิบัติการปี62

                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่2

          ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการปีที่ 3 ( พ.ศ. 2562 ) ไว้มี 9 ข้อดังนี้

         5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะ เทคนิคการแก้ไขปัญหาลิงจำนวน  1  ครั้ง

          6.จัดประชุม สัมมนา และประชาพิจารณ์สำหรับประชาชน ให้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาลิงจำนวน  2  ครั้ง

          7.จัดประชุมและสัมมนาหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรม จำนวน  1  ครั้ง

         8.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมาย และแบบสอบถามในความพึงพอใจแก่นักเรียน  นิสิต นักศึกษา และนักท่องเที่ยวจำนวน  1  ครั้ง ตลอดจนรณรงค์การทิ้งขยะและแยกขยะ จำนวน  6  ครั้ง

          9.รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากลิง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อหาทุนในการดำเนินการและเยียวยาความเสียหายจากปัญหาลิง