หน้าหลัก

แผนปฏิบัติการปี62 ตอน1

แผนปฏิบัติการปี62

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่1

          ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการปีที่ 3 ( พ.ศ. 2562 ) ไว้ดังนี้

          1.ดำเนินการดักจับและทำหมันลิงเพศผู้และเพศเมียในเมืองลพบุรี จำนวน 1,000 ตัว รวมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อลิง จำนวน 1,000 ตัว

          2.จับและเคลื่อนย้ายลิง 1,000 ตัวไปยังพื้นที่รองรับใหม่

          3.จักสร้างแนวรั้วป้องกันลิงสร้างปรับปรุงหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งอาหารในพื้นที่รองรับประชากรลิงใหม่ในพื้นที่เป้าหมายคือ ป่าเขาพระยาเดินธง และ

ศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอดจำนวน  2  แห่ง

          4.คณะกรรมการบริหารโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ประชุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 1 ครั้ง