หน้าหลัก

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

             นายจารุพงศ์   พลเดช

          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 ลิงลพบุรีในปัจจุบันนอกจากจะมีลิงเสมเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านเมืองลพบุรีมาเป็นเวลาช้านานแล้ว  ยังมีพันธ์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกคือการผสมระหว่างลิงเสมกับลิงวอกและยังคงลักษณะเด่นของพันธ์ดั้งเดิมอยู่

                 การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ระบุว่า......  ต้องอาศัยการบูรณาการ การดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดย  พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2559  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีพ.ศ.  2559  ให้บริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีให้ประสบความสำเร็จภายในเวลา  2  ปี....................  นั่นคือเป้าหมายครับ....