หน้าหลัก

ภาพเลี้ยงลิง รายนามผู้มีจิตศรัทธา

 

รายนามผู้มีจิตศรัทธา บริจาคปัจจัยในกิจกรรมวันปุฟเฟต์ลิงลพบุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 60 เพิ่มเติม 11 ท่าน

ดังนี้ .....คุณศุภชัย เจริญสุข 200 บาท...

คุณศุภชัย ธนสาร 200 บาท...

คุณจีรนันท์ ภาคเพียร 200 บาท...

คุณวิลาวัลย์ ศรีชมภู 200 บาท..

.อาจารย์สุวิทย์-คุณพัชนี ถิ่นจันทร์ 1,000 บาท....

คุณศิริพร วัฒนจันทร์ 200 บาท...

คุณสิรินทิพย์ สาระพันธ์ 200 บาท....

คุณอาภรณ์ พูนสิน 200 บาท...

คุณกานต์ชุดา ฉันทประยูร 500 บาท...

คุณติ๋ม ไร ยเนตร 200 บาท....

คุณธวัชชัย โสตเนียม 500 บาท....

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย.......