แผนปฏิบัติการปี62 ตอน1

แผนปฏิบัติการปี62

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่1

          ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการปีที่ 3 ( พ.ศ. 2562 ) ไว้ดังนี้

          1.ดำเนินการดักจับและทำหมันลิงเพศผู้และเพศเมียในเมืองลพบุรี จำนวน 1,000 ตัว รวมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อลิง จำนวน 1,000 ตัว

          2.จับและเคลื่อนย้ายลิง 1,000 ตัวไปยังพื้นที่รองรับใหม่

          3.จักสร้างแนวรั้วป้องกันลิงสร้างปรับปรุงหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งอาหารในพื้นที่รองรับประชากรลิงใหม่ในพื้นที่เป้าหมายคือ ป่าเขาพระยาเดินธง และ

ศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอดจำนวน  2  แห่ง

          4.คณะกรรมการบริหารโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ประชุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 1 ครั้ง

บริการทางวิชาการก็มี

บริการทางวิชาการก็มี

นายจารุพงศ์   พลเดช 

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 นอกจากจะเป็นสื่อกลางระหว่างคนรักลิงลพบุรีกับบุคคลทั่วไปแล้ว  มูลนิธิยังทำหน้าที่อีกหลายด้านเช่น  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561  ได้รับการติดต่อทาง  facebook  แจ้งว่า    คุณธนบูรณ์ 

พงษ์ศิริวิภากรณ์  นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องลิงลพบุรี  โดยมีเบอร์ติดต่อที่  080-4594045

                 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรีได้รับการศึกษาอย่างมีระบบทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนและเป็นการบริการทางวิชาการอีกด้วยนะ.....ยินดีจ้า.....

แผนปฏิบัติการปี 61 (ตอน2)

แผนปฏิบัติการปี  61 (ตอน2)

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          จากแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี 5 ปี(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 )

          แผนปฏิบัติ ปี 61 ตอนสอง จะปฏิบัติการ ดังนี้

1.จัดการประชุมประเมินผล และติดตามผลงานจำนวน  1  ครั้ง

2.จัดประชุมสัมมนาและประชาพิจารณ์ สำหรับประชาชนจำนวน 2 ครั้ง

3.จัดประชุมและสัมมนาหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขอย่างบูรณาการ 1 ครั้ง

4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และทำแบบสอบถาม จำนวน 1 ครั้ง

5.รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากลิง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน

จบแล้วครับ แผนงาน  9  แผนในแผนปฏิบัติการปี 61

รายการ ล่า บุกลพบุรี

รายการ  ล่า  บุกลพบุรี

     นายจารุพงศ์   พลเดช

ป ระธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561 เวลา  09.30 น. คณะทีมงานของ พี พี ทีวี รายการ  ล่า ของหนุ่มคงกระพัน มาตามล่าหาข้อมูลของลิงลพบุรี กับเลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  คงได้ข้อมูลไปมากพอสมควร ท่านใดสนใจลองติดตามชมนะครับ

 

 

ขอให้ช่วยลิงป่วย

ขอให้ช่วยลิงป่วย

         นายจารุพงศ์    พลเดช

      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          เมื่อเวลา   13.47 น. ของวันที่  25  กันยายน   2561   ได้รับแจ้งจากคุณkulawut    Jutinandana  ผ่านทาง  facebook  ว่าขอความกรุณาเข้ามาช่วยลิงป่วย และถูกสุนัขกัด ที่อาคารคหกรรมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยด้วยครับ  ขณะนี้อาการแย่มาก  เมื่อทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิประสานกลับไปก็ตอบมาว่า.....เรียบร้อยแล้วครับ.......

          ขอขอบคุณ  คุณkulawut    Jutinandana  ที่ได้กรุณาแจ้งข่าวความลำบากของลิงลพบุรีมาให้มูลนิธิทราบและเชื่อว่ามีผู้ที่รักลิงได้เข้าไปช่วยเหลือและได้แก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อย.....ช่วยกันครับ  ช่วยกันคนละไม้ละมือ จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างที่เคยเป็นมา.....