เมตตาลิงลพบุรีเถอะครับ

เมตตาลิงลพบุรีเถอะครับ

                                                                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            เมื่อวาน  (  9  ตุลาคม  2558  )  ได้เกิดปรากฏการณ์ ขึ้นที่ในเขตเมืองเก่าลพบุรีอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เกิดมานานแล้ว  ก็คือ  มีลิงกลุ่มพระปรางค์สามยอด  ลิงกลุ่มมาลัย ราม่า และกลุ่มลิงตึก  ได้ลงมากินขนมปังที่มีผู้มีจิต ศรัทธา นำมาเลี้ยงลิง  บริเวณทางเท้าข้างพระปรางค์สามยอด  ทำให้เกิดภาพที่มีลิงจำนวนมากลงมากินของชอบจนบางกลุ่มได้เข้าไปยึดถนนเป็นร้านอาหารลิงไปแล้ว  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนได้ทั้งคนและลิงนะครับ

            อยากเรียนว่า  เพื่อความปลอดภัยของลิงและคนที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขมาโดยตลอดทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่ไม่น่าดูในเขตเมืองเก่า  ในเขตเมืองเก่านั้นเรามีสถานที่ ที่ให้อาหารลิงที่สำคัญๆ อยู่  3  แห่งครับ

            แห่งแรกก็คือ  ในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ซึ่งสามารถนำอาหารไปให้ลิงได้  มีบริเวณรั้วรอบขอบชิด  มีน้ำให้อาบและดื่มกิน  ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงซึ่งมีทางมูลนิธิรับผิดชอบดำเนินการ 

            แห่งที่สอง ก็คือบริเวณหลังร้านนายอินทร์หน้ามาลัยราม่า  ซึ่งก่อสร้างโดยมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในปี  2553  ปรับปรุงครั้งที่  1  ในปี  2557  และจังหวัดลพบุรีได้ปรับปรุงครั้งที่  2  ในปี  2558  ซึ่งมีบริเวณและสามารถรองรับการให้อาหารลิงมากว่า พันตัว  มีบ่อน้ำที่เป็นที่อาบและดื่มกินถึง  7  บ่อด้วยกัน มีคนของมูลนิธิดูแล และจ่ายค่าน้ำประปาสำหรับให้ลิงอาบและดื่มกินมาเป็นเวลาเกือบ  6  ปีแล้ว

            แห่งที่สามก็คือบริเวณป้ายสถานีรถไฟลพบุรีตรงข้ามศาลพระกาฬซึ่งเทศบาลเมืองลพบุรีสมัยหนึ่งสร้างไว้และมีผู้มีจิตศรัทธาดูแล

 

            อยากให้ท่านผู้มีเมตตากับลิงนำอาหารไปให้ยังสถานที่ดังกล่าวจะปลอดภัยทั้งคนและลิงนะครับ  ขอความเมตตาด้วย......

 

 

 

...