ความรักของแม่ลิง

                                        

 

                                                                ความรักของแม่ลิง

                                                                                 

                                                                                   โดย คนลพบุรี

 

                    ไม่ใช่เพียงมนุุษย์เราเท่านั้นที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกและมีความรักความผูกพันต่อกัน

บรรดาสัตว์น้อยใหญ่น้อยใหญ่ก้อมีสิ่งนี้เช่นกันไม่เว้นแม้แต่ลิง เราเห็นได้เสมอในเขตเมืองเก่าลพบุรี

แม่ลิงที่มีลูกน้อยจะให้การปกป้องดูแลและคุ้มครองลูกของมันอย่างสุดชีวิต แม้แต่ในขนาดที่อยู่ในสภาวะ

ที่เสี่ยงต่อการสูญเสียมันก็จะเข้าปกป้องลูกของมันโดยไม่ลังเล คนลพบุรีเราจะเห็นภาพนี้จนชินตา

          วันนี้เป็นวันที่ 13  สิงหาคมหลังวันแม่หนึ่งวัน นั่งดูลิงลพบุรีในเขตเมืองแล้วก็รำลึกถึง

ความรักของแม่ของเราที่เสียสละเพื่อเรามาโดยตลอด ความรักของแม่ลิงก็เช่นเดียวกัน ลิงเป็นสิ่งที่มีชีวิต 

มีอิสระ อยู่ร่วมกันกับคนลพบุรีมาช้านาน ถ้อยที่ถ้อยอาศัย ซึ่งกันและกัน รักกันบ้าง เกลียดกันบ้าง

เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ความรัก าความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตากรุณา เป็นสิ่งสรรพสัตว์

ต้องการคนลพบุรีของเราได้มอบสิ่งเหล่านี้แก่เพื่อนร่วมอาศัยทั้งคนและสัตว์มาช้านาน อยากเห็นทุกท่าน

มีความสุข ความรัก เหมือนกับความรักของแม่ลิงที่มีต่อลูก

...