ข่าวสารอัพเดท (4)

                                                    

 

                                                                               ธรรมชาติของลิง

                                          

                                                                                           นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

                                        ลิงก็เหมือนกับคน เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

  มีการสื่อสาร มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ของแต่ละตัวในกลุ่ม ตัวที่แข็งแรงกว่า ตัวใหญ่กว่าและมีความสามรถ ในการ

  สืบพันธ์สูงก็จะถูกยกเป็นหัวหน้าและปกครองดูแลสมาชิกในฝูง ลิงตัวผู้ที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ มีรูปร่างสมบรูณ์แข็งแรงจะมีลิง

  ตัวเมียเป็นบริวารถึง 20 ตัว ลิงตัวเมียตัวหนึงสามารถออกลูกได้อย่างน้อยปีละ 2 ตัว ทำให้ลิงเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว

  แต่มีสถาณการณ์ที่แปลกสำหรับลิงลพบุรีในปัญจจุบันหัวหน้าฝูงจะพบว่าเป็นตัวเมียถึง 3 ใน 5 ของลิงในเขตเมือง ซึ่ง

  ลิงตัวเมียที่เป็นหัวหน้าฝูงนั้นจะมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง มีพละกำลังมากจึงสามารถควบคุมลิงตัวผู้วัยฉกรรจ์ทั้งหลายได้

  แต่อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ เมื่อฝูงลิงมีประชากรมากขึ้นลิงตัวแก่ๆก็มีการล่วง

  ลับดับไปตามกาลเวลา ลิงตัวใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่ดำรงบทบาทต่อไป นอกจากนั้นลิงยังบาดเจ็บล้มตายด้วยภยันตรายหลาย

  ด้านด้วยกันไม่ว่าจากโรคร้าย ลิงด้วยกัน ภัยธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ ลิงเป็นสัตว์ซุกซนมีความอยากรู้อยากเห็น

  มีความสนใจในเรื่องใหม่ๆ ทุกเรื่อง ยิ่งอยู่ในชุมชนเมือง ไม่มีอาหารกินตามธรรมชาติยามหิวโหยก็ฉกฉวยแย่งชิงอาหาร

  ซึ่งกันและกันและแย่งชิ่งอาหารจามนุษย์เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่บางครั้งถึงขั้นทำลายผู้คนเพื่อแย่งชิงอาหาร (พฤติกรรมอย่างนี้เป็น

  เฉพาะลิงบางตัวหรือบางกลุ่มที่เกเรเท่านั้น) ลิงส่วนใหญ่ยังอยู่ในความดูแลของหัวหน้าฝูง หากจะสังเกตุพฤติกรรมของลิงลพบุรีจะพบ

  ว่าการความคุมกฎดกณฑ์ของลิงลพบุรีนั้น มีระบบและมีการสื่อสารกันอย่างรวดเร็วมีครั้งหนึ่ง 6-7 ปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ที่เชื่อกันว่า

   ลิงเป็นโรคไส้เลื่อน

  ได้มีการจับลิงบางตัวมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ (ทั้งๆที่มีความเห็นทางการสัตวแพทย์ที่หลากหลายสัตวแพทย์บางท่านก็บอกว่าเป็น

  เรื่องธรรมาชาติที่ลิงอายุมาก ก็ย่อมมีไขมันหน้าท้องเป็นธรรมดาบางท่านก็ว่าเป็นลักษณะของลิงบางท่านก็ว่าเป็นโรคไส้เลื่อน)

  ในขนาดนั้นผมยังรับราชการอยู่ได้ไปยังบริเวณพระปรางค์สามยอดที่มีเจ้าหน้าที่พยายามจับลิงที่ว่าบาดเจ็บเพื่อทำการรักษา

  ระหว่างที่มีการนำอาหารไปล่อและพยายามจับลิงนั้นได้มีฝูงลิงออกมาทำหน้าที่ในลักษณะคุ้มกันและแสดงตัวรอบบริเวณตั้ง

  แต่โรงหนังมาลัยราม่า บริเวณหลังคาตึก รอบปรางค์สามยอดตึกบริเวณหน้าสถานีรถไฟ แม้แต่ในศาลพระกาฬ รวมกัน

  เป็นพันๆ ตัว ออกมากู่ร้องพร้อมกันด้วยเสียงอันดังระงมไปหมด แต่ละจุดจะมีลิงตัวใหญ่ ที่แข็งแรงยืนเด่นเป็นสง่ากำกับอยู่

  เสมอ ยามล่าถอยลิงตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่ล่าถอย ยามกินก็เช่นเดียวกันจะมีลิงวัยฉกรรจ์และ หัวหน้าลิงลงมา

  กินก่อนหลังจากนั้นจึงปล่อยให้ลิงตัวเล็กๆ ลงมากิน การสื่อสารในกลุ่ม ของลิงเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอ หากฝูงลิง

  ทั้ง 5 กลุ่มในเขตเมืองเก่าถูกรบกวนไม่ว่าจะเป็นการทำร้าย การจับกุม ถูกรถชน ถูกไฟฟ้าซ็อต ถูกยิงด้วยปืน หรือ

  รบกวนในเรื่องใดๆ จะมีการสื่อสารไปยังทุกกลุ่มอย่างมีระบบ หากเห็นว่าเป็นอันตรายร้ายแรง ลิงลพบุรีจะพร้อมใจ

  กัน หลบซ่อนเก็บตัว ในที่ลับตาไม่ให้ใครเห็นจนกว่าสถาณการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ................นี่แหล่ะครับธรรมชาติ

  ของลิงลพบุรี

...