หน้าหลัก

กิจกรรมเลี้ยงอาหารลิง

กิจกรรมเลี้ยงอาหารลิงโดยกำนันกบกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเมื่อ2-3วันก่อน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

     หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับลิงลพบุรี กรุณาติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 

               โทร 036 626088 หรือสายด่วนที่ 1362 หรือที่สำนักงานจังหวัดลพบุรี โทร 036 770143

 

...