หน้าหลัก

ลิงกับคนอยู่กันอย่างไร

รายรับ-รายจ่ายของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ประจำปี 2555

นายชาญวุฒิ   เจิมจำรูญ

เหรัญญิกมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            ในปี   ๒๕๕๕  เป็นปีที่สี่ที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินการมาโดยมีเป้าประสงค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ในการดำเนินงานของมูลนิธิ    ทางมูลนิธิได้จัดทำรายรับ-รายจ่ายของมูลนิธิประจำปีขึ้น เพื่อรายงานต่อผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิ กรรมการ  สมาชิก  และสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบถึงการดำเนินงานของมูลนิธิ  ตลอดจนรวบรวมหลักฐานส่งนายทะเบียนมูลนิธิที่อำเภอโคกสำโรงและได้รายงานต่อที่ประชุมสามัญประจำปี    ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  ไปแล้วและยังมีผู้สนใจอยากทรายรายละเอียด จึงขอนำเสนอดังนี้

            สำหรับทรัพย์สินของมูลนิธิ มีเงินสดหมุนเวียนเป็นสินทรัพย์จำนวน  ๙๙๘,๖๑๔.๗๗บาท มีหนี้ค้างจ่าย(ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งได้จ่ายไปแล้ว) จำนวน ๓๐๘.๙๗ บาท มีรายจ่ายของกองทุนมูลนิธิประจำปีเป็นเงิน  ๖๖,๘๐๗.๒๖ บาท  คงเหลือเงินมูลนิธิเพียง ๘๙๓,๔๘๖.๕๗ บาท

            ค่าใช้จ่ายของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในปี  ๒๕๕๕ นี้ได้ทำการจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมแก่ลิงในเขตเมืองเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓๖,๐๐๐  บาท  และค่าทำความสะอาดที่ให้อาหารลิงหน้ามาลัยรามาเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐  บาท  ค่าจ้างทำบัญชี ๓,๐๐๐ บาท   สนับสนุนงานโบว์ลิ่ง   ๑,๐๐๐ บาท  ค่าอุปกรณ์ทำท่อประปาให้ลิงจำนวน  ๑,๐๐๐ บาท    ค่าดูแล เวปไซค์  ๑๗,๗๕๐ บาท 

และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมค่าใช้จ่ายในปี  ๒๕๕๕ จำนวน  ๖๖,๘๐๗.๒๖ บาท ได้รับเงินบริจาคและดอกเบี้ยจำนวน  ๓๘,๒๐๕  บาท

            ในปี  (พ.ศ  ๒๕๕๕ )มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินบริจาคน้อยกว่ารายจ่ายประจำของมูลนิธิถึง  ๒๘,๖๐๒  บาท โดยมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ใช้จ่ายจากเงินงบบริหารของมูลนิธิที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จะพยายามดำเนินการตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิที่ตั้งไว้และเป็นไปตามขีดความสามารถในด้านรายรับของมูลนิธิ  จึงหวังว่าผู้มีจิตศรัทธาจะให้การสนับสนุนมูลนิธิ เพื่อมูลนิธิจะได้ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีสืบไป    ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  หากท่านมีความประสงค์จะบริจาค กรุณาติดต่อได้ที่ เหรัญญิก   เบอร์โทร  ๐๘๙-๙๒๗๗๑๔๗  ได้ทุกเวลาครับ

รายรับ-รายจ่ายของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ประจำปี 2556-2557

                                                             

 

                                                             รายรับ-จ่ายของมูลนิธิประจำปี2556-2557

                                                                                                       

                                                                                                        ชาญวุฒิ   เจิมจำรูญ

                                                                                                        เหรัญญิกมูลนิธิ

                                                      ครับท่านผู้อ่าน ผมเป็นเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีครับ ใน

ทุกปีผมจะรายงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของมูลนิธิให้สาธารณะชนได้รับทราบ แต่ปีนี้ยังไม่ถึงเดือนธันวาคม

เลยก็มีคนสงสัยว่าเงินมูลนิธิหายไปไหนเอาเงินไปซื้อรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์สีขาวไปใช้เสียละมั้งเพื่อความกระจ่าง

และให้ความรู้แก่สาธารณะชนว่าความจริงเป็นอย่างไร ผมเลยจำเป็นต้องออกมาชี้แจงทั้งๆที่ยังไม่ถึงสิ้นปี

                                                     เงินมูลนิธิเป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาคของคนลพบุรีทั้งจังหวัด

ที่ทำเป็นผ้าป่าถวายอดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีได้ยอดเงินเจ็ดแสนกว่าบาทโดยแบ่งออกเป็นเงินฝากประจำ

ห้าแสนบาท เงินบริหารมูลนิธิสองแสนบาทคณะกรรมการชุดเดิมได้บริหารมูลนิธิมาเป็นเวลา สี่ปีตามข้อบังคับ

ของมูลนิธิ เมื่อสอง-สามวันก่อนได้รับเงินจาคตู้รับบริจาคที่วัดพระบาทนํ้าพุจำนวนหนึ่งแสนบาทขณะนี้มูลนิธิ

กำลังเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิใหม่ตามระเบียบของมูลนิธิ

                                                    ขอเรียนว่าขณะนี้มีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

โดยฝากประจำ จำนวน ห้าแสนบาท เป็นเงินฝากออมทรัพย์หมายเลขที่ 111-0-47806-2 เป็นเงิน

368,829.51 บาทตั้งแต่ต้นปี2557 มียอดเงินฝากออมทรัพย์จำนวน 314,324.45 บาทผ่านมาเจ็ด

เดือนมูลนิธิใช้เงินไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิจำนวน 48,654.94 บาทคงเหลือเงินในบัญชี

368,829.51 บาท (มีเงินเพิ่มจากการบริจาค)

                                                  ผมขอชี้แจงว่าเงินของมูลนิธิทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้หายไป

ไหนไม่ได้เอาไปซื้อรถฟอร์จูนเนอร์ เงินยังอยู่ในธนาคารมีกรรมการเบิกจ่ายเงินไปจำนวน 3 ท่านคือ

                   1. นายอำเภอธวัชชัย โสดเนียม อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรี รองประธานมูลนิธิ

                   2. นายมนัส วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิ

                   3. ผม เหรัญญิก มูลนิธิ เงินยังอยู่ครบครับ

                                         บาปกรรม บาปกรรมที่ว่าเงินหายไปไม่จริงหรอกครับ สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ...

ความเป็นมาของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                                              

 

 

                                                                  ความเป็นมา :  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                          

                                                                                                   นายจรุพงศ์ พลเดช

                                                                                                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

 

    เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดลพบุรีเมื่อก่อนคนเอ่ยถึง สิ่งแรกที่จะนึกถึงก็คือ ลิง เพราะลิงเป็นสัญลักษณ์ของลพบุรี

อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลาช้านานแล้วทั้งจังหวัดมีผู้ประมาณการว่ามีลิงไม่น้อยกว่าหมื่นตัวที่กระจายกันอยู่ทั่วจังหวัด

ในปี 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้ออกแผ่นพับเผยแพร่ต่อสาธารณะชนว่ามีลิงในจังหวัดลพบุรีทั้งหมด

9,193 ตัวอยู่ในเขตเมืองเก่า 2,165 ตัว อยู่อำเภอท่าวุ้ง 2,700ตัว อยู่อำเภอบ้านหมี่ 1,603 ตัว อยู่อำเภอโคกสำโรง

6 ตัว อยู่อำเภอชัยบาดาล 2,00 ตัว อยู่อำเภอลำสนธิ 201 ตัว อยู่อำเภอพัฒนานิคม 518 ตัว เฉพาะที่พระปรางค์

สามยอดในเขตเมืองเก่ามี 1,154 ตัวในโรงหนังมาลัยราม่า 463 ตัว ตึกย่านการค้า 298 ตัว ตลาด มโนรา 250 ตัว

   แน่นอนเมื่อมีลิงจำนวนมากเช่นนี้ก็จะเกิดปัญหาไม่ว่าเรื่องของการกินการอยู่อาศัยของลิงรวมทั้งกระทบไปถึงการ

ดำรงชีวิตของคนลพบุรีด้วย สมัยที่ผมยังรับราชการอยู่ก็พบปัญหาเหล่านี้ซึ่งก็มีหลายฝ่ายได้พยายามเข้าไปแก้ไข

ปัญหา แต่ก็มีอุปสรรคทั้งตัวลิงเอง ผู้คนที่เกี่ยวข้อง (มีหลากหลายความคิด) หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 

งบประมาณดำเนินการและปัญหาอีกมากมายซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกระทบต่อความรู้สึกของคนอย่างรวดเร็ว

ประการสำคัญก็คือเป็นเรื่องใหญ่ ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง ไม่มีงบประมาณดำเนินการ

(ปัจจุบัน2557ได้ทราบว่ามีงบประมาณในเรื่องนี้ถึง สามสิบล้านบาท) ดังนั้นในอดีตจึงเป็นภาระของจังหวัดที่จะต้อง

เข้าไปบริหารจัดการในกรณีเกิดปัญหาเพื่อให้เกิดความสมดุลและอยู่กันอย่าสงบสุข ในตอนนั้นจังหวัดจึงทำหน้าที่

เป็นตัวกลางในการประสานการปฎิบัติและเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางดำเนินงาน

แต่ก็ติดปัญหาเรื่องงบประมาณดำเนินการจึงได้มีความคิดในการทอดผ้าป่าเพื่อลิงลพบุรีขึ้น และขอความร่วมมือ

จากประชาชนลพบุรีร่วมกันบริจาคคนละ 1 บาท ได้เงินบริจาครวม 7 แสนบาทเศษ จึงได้นำเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือ

ลิงได้ในระดับหนึงต่อมาได้ เกิดเหตุการณ์เป็นข่าว ลิงเป็นโรคไส้เลื่อน งบประมาณที่บริจาคก็ใช้ไปในการแก้ไขปัญหา

จนเกือบหมดจึงได้เกิความคิดว่าหาก ต้องการช่วยเหลือลิงในระยะยาวแล้วควรจัดตั้งเป็นรูปมูลนิธิขึ้นดำเนินการ

จึงเป็นเหตุให้เกิดมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขึ้นในปี2552..............

...