หน้าหลัก

รายรับ-รายจ่ายของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ประจำปี 2556-2557

                                                             

 

                                                             รายรับ-จ่ายของมูลนิธิประจำปี2556-2557

                                                                                                       

                                                                                                        ชาญวุฒิ   เจิมจำรูญ

                                                                                                        เหรัญญิกมูลนิธิ

                                                      ครับท่านผู้อ่าน ผมเป็นเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีครับ ใน

ทุกปีผมจะรายงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของมูลนิธิให้สาธารณะชนได้รับทราบ แต่ปีนี้ยังไม่ถึงเดือนธันวาคม

เลยก็มีคนสงสัยว่าเงินมูลนิธิหายไปไหนเอาเงินไปซื้อรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์สีขาวไปใช้เสียละมั้งเพื่อความกระจ่าง

และให้ความรู้แก่สาธารณะชนว่าความจริงเป็นอย่างไร ผมเลยจำเป็นต้องออกมาชี้แจงทั้งๆที่ยังไม่ถึงสิ้นปี

                                                     เงินมูลนิธิเป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาคของคนลพบุรีทั้งจังหวัด

ที่ทำเป็นผ้าป่าถวายอดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีได้ยอดเงินเจ็ดแสนกว่าบาทโดยแบ่งออกเป็นเงินฝากประจำ

ห้าแสนบาท เงินบริหารมูลนิธิสองแสนบาทคณะกรรมการชุดเดิมได้บริหารมูลนิธิมาเป็นเวลา สี่ปีตามข้อบังคับ

ของมูลนิธิ เมื่อสอง-สามวันก่อนได้รับเงินจาคตู้รับบริจาคที่วัดพระบาทนํ้าพุจำนวนหนึ่งแสนบาทขณะนี้มูลนิธิ

กำลังเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิใหม่ตามระเบียบของมูลนิธิ

                                                    ขอเรียนว่าขณะนี้มีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

โดยฝากประจำ จำนวน ห้าแสนบาท เป็นเงินฝากออมทรัพย์หมายเลขที่ 111-0-47806-2 เป็นเงิน

368,829.51 บาทตั้งแต่ต้นปี2557 มียอดเงินฝากออมทรัพย์จำนวน 314,324.45 บาทผ่านมาเจ็ด

เดือนมูลนิธิใช้เงินไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิจำนวน 48,654.94 บาทคงเหลือเงินในบัญชี

368,829.51 บาท (มีเงินเพิ่มจากการบริจาค)

                                                  ผมขอชี้แจงว่าเงินของมูลนิธิทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้หายไป

ไหนไม่ได้เอาไปซื้อรถฟอร์จูนเนอร์ เงินยังอยู่ในธนาคารมีกรรมการเบิกจ่ายเงินไปจำนวน 3 ท่านคือ

                   1. นายอำเภอธวัชชัย โสดเนียม อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรี รองประธานมูลนิธิ

                   2. นายมนัส วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิ

                   3. ผม เหรัญญิก มูลนิธิ เงินยังอยู่ครบครับ

                                         บาปกรรม บาปกรรมที่ว่าเงินหายไปไม่จริงหรอกครับ สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ...

ความเป็นมาของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                                              

 

 

                                                                  ความเป็นมา :  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                          

                                                                                                   นายจรุพงศ์ พลเดช

                                                                                                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

 

    เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดลพบุรีเมื่อก่อนคนเอ่ยถึง สิ่งแรกที่จะนึกถึงก็คือ ลิง เพราะลิงเป็นสัญลักษณ์ของลพบุรี

อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลาช้านานแล้วทั้งจังหวัดมีผู้ประมาณการว่ามีลิงไม่น้อยกว่าหมื่นตัวที่กระจายกันอยู่ทั่วจังหวัด

ในปี 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้ออกแผ่นพับเผยแพร่ต่อสาธารณะชนว่ามีลิงในจังหวัดลพบุรีทั้งหมด

9,193 ตัวอยู่ในเขตเมืองเก่า 2,165 ตัว อยู่อำเภอท่าวุ้ง 2,700ตัว อยู่อำเภอบ้านหมี่ 1,603 ตัว อยู่อำเภอโคกสำโรง

6 ตัว อยู่อำเภอชัยบาดาล 2,00 ตัว อยู่อำเภอลำสนธิ 201 ตัว อยู่อำเภอพัฒนานิคม 518 ตัว เฉพาะที่พระปรางค์

สามยอดในเขตเมืองเก่ามี 1,154 ตัวในโรงหนังมาลัยราม่า 463 ตัว ตึกย่านการค้า 298 ตัว ตลาด มโนรา 250 ตัว

   แน่นอนเมื่อมีลิงจำนวนมากเช่นนี้ก็จะเกิดปัญหาไม่ว่าเรื่องของการกินการอยู่อาศัยของลิงรวมทั้งกระทบไปถึงการ

ดำรงชีวิตของคนลพบุรีด้วย สมัยที่ผมยังรับราชการอยู่ก็พบปัญหาเหล่านี้ซึ่งก็มีหลายฝ่ายได้พยายามเข้าไปแก้ไข

ปัญหา แต่ก็มีอุปสรรคทั้งตัวลิงเอง ผู้คนที่เกี่ยวข้อง (มีหลากหลายความคิด) หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 

งบประมาณดำเนินการและปัญหาอีกมากมายซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกระทบต่อความรู้สึกของคนอย่างรวดเร็ว

ประการสำคัญก็คือเป็นเรื่องใหญ่ ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง ไม่มีงบประมาณดำเนินการ

(ปัจจุบัน2557ได้ทราบว่ามีงบประมาณในเรื่องนี้ถึง สามสิบล้านบาท) ดังนั้นในอดีตจึงเป็นภาระของจังหวัดที่จะต้อง

เข้าไปบริหารจัดการในกรณีเกิดปัญหาเพื่อให้เกิดความสมดุลและอยู่กันอย่าสงบสุข ในตอนนั้นจังหวัดจึงทำหน้าที่

เป็นตัวกลางในการประสานการปฎิบัติและเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางดำเนินงาน

แต่ก็ติดปัญหาเรื่องงบประมาณดำเนินการจึงได้มีความคิดในการทอดผ้าป่าเพื่อลิงลพบุรีขึ้น และขอความร่วมมือ

จากประชาชนลพบุรีร่วมกันบริจาคคนละ 1 บาท ได้เงินบริจาครวม 7 แสนบาทเศษ จึงได้นำเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือ

ลิงได้ในระดับหนึงต่อมาได้ เกิดเหตุการณ์เป็นข่าว ลิงเป็นโรคไส้เลื่อน งบประมาณที่บริจาคก็ใช้ไปในการแก้ไขปัญหา

จนเกือบหมดจึงได้เกิความคิดว่าหาก ต้องการช่วยเหลือลิงในระยะยาวแล้วควรจัดตั้งเป็นรูปมูลนิธิขึ้นดำเนินการ

จึงเป็นเหตุให้เกิดมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขึ้นในปี2552..............

กิจกรรมเลี้ยงอาหารลิง

กิจกรรมเลี้ยงอาหารลิงโดยกำนันกบกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเมื่อ2-3วันก่อน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

     หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับลิงลพบุรี กรุณาติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 

               โทร 036 626088 หรือสายด่วนที่ 1362 หรือที่สำนักงานจังหวัดลพบุรี โทร 036 770143

 

...