หน้าหลัก

เกี่ยวกับมูลนิธิLMF

 

 

 

เครื่องหมายนี้คือ เทวสถานรูปพระปรางค์สามยอดซึ่ง เป็นโบราณสถานสมัยขอม อยู่ภายในจังหวัดลพบุรี ตรงกลางมีรูปลิงแสม

เดินอยู่กลางพระปรางค์สามยอด ตัวหนังสือย่อ"LMF"  L คือ ( Lopburi ชื่อจังหวัด )  M คือ (Monkey ลิง) F คือ (Foundation มูลนิธิ)

ติดต่อมูลนิธิ

        

 

 

ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ที่

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธาน

081-7809167

2

นายธวัชชัย     โสตเนียม

รองประธาน

081-8523673

3

นายมนัส         วิมุกติพันธ์

เลขาธิการ

036-411550

4

นางเยาวพา      เดชฤดี

ผู้ช่วยเลขาธิการ

089-0853845

5

นายสุวัฒน์       แสนทวี

เหรัญญิก

081-7735799

6

นายชาญวุฒิ     เจิมจำรูญ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

089-9277147

7

นายโรจน์           ดุลยากร

กรรมการ

036-411678

8

พ.ทวิรัตน์           ภู่เพียงใจ

กรรมการ

081-2954746

9

นายคูน               อินทรพานิช

กรรมการ

081-8165718

10

พ.ทสง่า              ประสิทธิ์ศาตร์

กรรมการ

081-2793877

11

นายเดชา           ปั้นสะอาด

กรรมการ

081-4017383

12

นายศิริชัย           อัมพร

กรรมการ

081-8338040

13

นางสาวระวีวรรณ มีแพง

กรรมการ

089-8016739

14

นางวรรณภา        สายหัสดี

กรรมการ

089-0890943

15

นายสำเริง            เอี่ยมสะอาด

กรรมการ

081-6249950

16

นายสิทธิชัย       พฤกษ์พงศ์พันธ์

กรรมการ

081-9477271

17

นายสมมาต       ประพาฬวงค์

กรรมการ

086-3027481

18

พ.อณรงค์          จันทร์สืบสาย

กรรมการ

081-9497181

 

                                                   id  japhondej

             

                       ที่ทำการมูลนิธิ 24 ถ.พระยากำจัด ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

 

 

 

 

 

 

ผู้บริจาค

 

วันนี้  8 สิงหาคม 2557 มีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 2 ท่านคือ

 

1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม    จำนวน 700 บาท  

2. นักเรียนผู้รักลิง            จำนวน 100 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้บริจาค คุณนุช บริจาค เงินสด วันที่ 20/4/2557 

ผู้บริจาค คุณ อรุณ คุณ ณัฐวัลย์  บริจาค เงินสดจำนวน 1000 บาท 

และ อาหารลิง จำนวน 3 ถุง อาหารสุนัข จำนวน 1 ถุง 

บริจาคเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ผู้รับบริจาค คุณมนัส วิมุกติพันธ์ (เลขานุการ)  

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ประกาศจัดตั้งมูลนิธิ