หน้าหลัก

เมืองละโว้

 

 

 

 มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

 

                                พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี   เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณมาหลายสมัย   ในสมัยขอมเรืองอำนาจ   บริเวณนี้เรียกว่า    ละโว้” 

โดยมีหลักฐานยืนยันสำคัญก็คือ  พระปรางค์สามยอด  ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ลพบุรี  ซึ่งเป็นศิลปะเขมรสมัยบายน  อายุราวพุทธศตวรรษที่  18 

                                คำว่า  ละโว้ นี้น่าสันนิษฐานว่าได้มาจากคำว่า  ลวะ นั่นเองซึ่งคำว่า  “ ลวะ ในภาษาสันสกฤตแปลว่า    น้ำ

ซึ่งอาจหมายความถึงว่าเมืองนี้มีน้ำมากก็ได้

                                พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพราะปรากฎร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ติดต่อกันมา

นานนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  4,000 ปีมาแล้ว  จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีรวมทั้งมีหลักฐานเอกสารและจารึกต่างๆ

ได้กล่าวถึงเมือง  ลพบุรี  อยู่หลายชิ้น เช่น   ในพุทธศตวรรษที่  11 – 15 มีหลักฐานคือพงศาวดารเหนือได้กล่าวถึง  พระยากาฬวรรณดิศ ได้ให้

พราหมณ์มาสร้างเมือง ละโว้ ตั้งแต่ปี  พ.ศ 1002 เป็นต้น  และในตำนานชินกาลมาลีปกรณ์  ก็ได้กล่าวถึงการสร้างเมือง  หริภุญไชยในปี พ.ศ 1204

และในปี พ.ศ1206 ได้ส่งทูตมายังเมืองลวะปุระขอเชื้อสายกษัตริย์ลวะปุระให้ไปปกครอง  ซึ่งกษัตริย์ เมืองลวะปุระได้พระราชทาน  พระนาง จามเทวี

พระราชธิดาไปครองเมือง  หริภุญไชย  และได้มีการยอมรับว่าเมือง  ลวะปุระ ก็คือเมือง ลพบุรีในปัจจุบันนั่นเอง                                               

  นี่แหละครับที่มาของคำว่าเมืองละโว้ครับ

ผู้มีจิตศรัทธา

                                                             

 

                                                                      ผู้มีจิตศรัทธา

                                                                                                 นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

           เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2557 เวลาประมาณ  14.20 น. ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งโทรมาจากหมายเลข

  02-6357934  มีความปรารถนาจะมอบอาหารสดให้กับลิงลพบุรี  ซึ่งผมก็มีความยินดีเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากการสื่อสารทาร

โทรศัพท์นั้นมีเสียงขาดหายจึงไม่ทราบรายละเอียด  เพียงแต่ขอให้เขา ติดต่อกับคณะกรรมการมูลนิธิที่อยู่ในลพบุรีแล้วการติด

ต่อก็ขาดหายไป  ทำให้เสียดายมาก

         ผมจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ว่า  ในจังหวัดลพบุรีของเรามีลิงถึง  9,193  ตัวอยู่ในเขตเมืองเก่าลพบุรี  2,165 ตัวอยู่อำเภอ

ท่าวุ้ง 2,700 ตัว (ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์ลพบุรี )มีความต้องการอาหารสำหรับลิงจำนวนมากโดยเฉพาะลิงที่อยู่ในเขตเมือง

เก่าลพบุรีซึ่งเป็นลิงที่อยู่ในเขตเมืองไม่มีอาหารตามธรรมชาติ  ทุกวันนี้เราก็มีผู้มีจิตศรัทธา มอบอาหารให้ลิงทุกวันไม่ว่าจะเป็น

ผลไม้ ผักสด อาหารคาวหวานอยู่ตลอดทุกวัน ทำให้ลิงจำนวน  2,165 ตัวในเขตเมืองเก่าพอมีอาหารประทังชีวิตแต่ก็ไม่เพียงพอ

(จนไม่มีอะไรเหลือเก็บไว้ในตู้แช่ ) การให้อาหารลิงเราจัดให้วันละ  4  มื้อ เช้า กลางวัน บ่าย เย็น สลับเวลากัน  สลับสถานที่กัน

เพราะมีลิงถึง  5กลุ่ม (ไม่ถูกกัน กินพร้อมกันก็กัดกัน ต้องสลับเวลาและสถานที่ในการกิน ) มีที่ให้อาหารและน้ำ 3 จุดหลักคือ

บริเวณศาลพระกาฬ บริเวณข้างป้ายสถานีรถไฟลพบุรีและบริเวณข้างโรงหนังมาลัยราม่า ที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจัดสร้างขึ้นมีบ่อ

น้ำผสม จี เอ็ม เพื่อให้ดื่มเล่น อาบ

 

    ท่านใดมีจิตศรัทธาจะมอบอาหารให้กับลิงลพบุรี  กรุณาติดต่อผมได้โดยตรงที่  โทร  081-7809167 ไดทุกเมื่อ ยินดีให้บริการครับ....

ลิงเต้นขอใจแลกเบอร์โทร

                                             ลิงเต้นขอใจแลกเบอร์โทร

 

  

มติที่ประชุมมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                                             

                                                                      

                                                                     มติที่ประชุมมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่  1  (  มี 2  ตอน  )                                                                                             นายมนัส   วิมุกติพันธ์

                                                                                                                              เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   จาการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  ครั้งที่  3 / 2557 เมื่อวันที่  21  กันยายน  2557  ณ .บ้านพักประธานมูลนิธิ 

อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่  คณะกรรมการมูลนิธิ ได้มีมติรับทราบอีกทั้งให้ความเห็นชอบและอนุมัติดังนี้

                    2.1  ผลการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปี  2555-  2556  มีดังนี้

                            2.1.1ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของลิงด้วยการตรวจติดตามสังเกตและให้ยารักษาตามลักษณะอาการ

ของโรคจำนวน 14  ครั้ง

                           2.1.2จัดหาอาหารเสริมให้ลิงในเขตเมืองลพบุรีเป็นพืช  ผัก  ผลไม้ และถั่วโก๋แก่  สำหรับน้ำได้จัดนมเปรี้ยว

และจัดทำอ่างกักเก็บน้ำไว้สำหรับดื่มและอาบจำนวน  1  แห่งที่ข้างโรงหนังมาลัยราม่า

                          2.1.3ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเมืองให้ลิงจำนวน  1  แห่ง 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ  )

                           2.1.4ได้ให้การช่วยเหลือดูแลลิงที่แตกฝูงและทะเลาะกันจนบาดเจ็บจำนวน  4  ครั้ง

                           2.1.5ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิและองค์กรการกุศลในจังหวัดลพบุรีเพื่อสาธารณะประโยชน์จำนวน  2  ครั้ง

                         2.1.6มูลนิธิไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งใดๆในจังหวัดลพบุรี ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับผล

ประโยชน์ในด้านการเมืองและไม่ขอเป็นคู่กรณีหรือขัดแย้งกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเด็ดขาด  จะสนับสนุนกิจการเพื่อ

ประโยชน์ของลิงลพบุรีเท่านั้น

                          2.2รายรับรายจ่ายของมูลนิธิประจำปี  2556-  2557

                           ขณะนี้มูลนิธิมีเงินฝากประจำกับธนาคารทหารไทยสาขาลพบุรีจำนวน  500,000  บาทมีเงินฝากออม

ทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยหมายเลข  111-0-47806-2  เป็นเงิน368,829.51 บาท

                           2.3การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่

                   เนื่องจากข้อบังคับมูลนิธิได้กำหนดให้คณะกรรมการมูลนิธิดำรงตำแหน่งในวาระ  4  ปีซึ่งขณะนี้ครบกำหนด

แล้วข้อบังคับมูลนิธิได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดเดิมคัดเลือกคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ซึ่งได้มีมติเลือกคณะกรรมการ

มูลนิธิชุดใหม่ในการประชูมครั้งที่  2 /2557 มีจำนวน 19 ท่านโดยมีนายจารุพงศ์  พลเดชเป็นประธานมูลนิธิ

นายธวัชชัย  โสตเนียมเป็นรองประธานนายมนัส  วิมุกติพันธ์เป็นเลขานุการ  นางเยาวพา   เดชฤดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

นายสุวัฒน์   แสนทวี เป็นเหรัญญิก นายชาญวุฒิ  เจิมจำรูญ เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อให้

นายทะเบียนจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ตรวจสอบขอให้คณะกรรมการทุกท่านส่งสำเนาทะเบียนบ้านสำเนบัตรประจำตัวประชาชน

และรูปถ่ายขนาด1 1/2นิ้วอย่างละ  3  ชุดส่งให้คุณชาญวุฒิ เพื่อดำเนินการต่อไป

                      2.4การย้ายสำนักงานจากอำเภอโคกสำโรงมาอยู่อำเภอเมืองคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ย้ายสำนักงานจาก

อำเภอโคกสำโรงมาอยู่อำเภอเมืองลพบุรีโดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายสำนักงานต่อนายทะเบียนในครั้งนี้ด้วย

                     2.5การดำเนินงานของเวปของมูลนิธิ

                    คณะกรรมการมูลนิธิได้มีมติให้จัดตั้งเวปของมูลนิธิขึ้นโดยใช้โนเมนเนมว่า  lmf-lopburi.com ซึ่งมีราย

ละเอียดของมูลนิธิในเวปดังกล่าวและเป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้เข้าชมเวปของมูลนิธิถั๋วเฉลี่ยวันละ  130-180 คนวันที่มากที่สุดมี

คนเข้าชมถึง  581 คน ขอให้คณะกรรมการทุกท่านจัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเวปด้วย

                     มติที่ประชุม    รับทราบ

                       

ตอนที่  2  (มี 2  ตอน  )                                      

              3.1การจัดตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ได้มีการแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิทั้งเก่าและใหม่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

และเสนอให้มีกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ตามที่ฝ่ายเลขาเสนอจำนวน  19  ท่าน

                         มติที่ประชุม    เห็นชอบตามฝ่ายเลขาเสนอ

               3.2การกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี  2557 – 2558

                                                     คณะกรรมการมูลนิธิได้มีการอภิปรายและเสนอแนะถึงแนวทางการดำเนินงานของ

มูลนิธินอกเหนือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้ง  6  ประการในปร  2557-2558 ดังนี้

                3.2.1การจัดหารายได้ของมูลนิธิ

                                     เนื่องจากมูลนิธิมีเงินทุนดำเนินการอยู่เพียง  300,000 บาท เศษไม่เพียงพอแก่การดำเนินงาน

จึงเห็นควรจัดหารายได้เพิ่มเติมโดยดำเนินการดังนี้

                                      ก.การจัดให้บูชารูปหล่อรอยองค์และเหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ

                                     -เนื่องจากมีผู้บริจาครูปหล่อรอยองค์และเหรียญให้แก่มูลนิธิเพื่อเป็นรายได้ช่วยเหลือลิงที่ประชุม

ได้พิจารณาอย่างกว้างขวางมีมติให้ดำเนินการดังนี้

                                     -ทำการสำรวจและจัดทำประวัติความเป็นมาของรูปหล่อและเหรียญ

                                     -จัดทำกล่องบรรจุเหรียญใหม่

                                     -ทำพิธีอธิฐานจิตเพิ่มโดยหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ

                                      -เริ่มให้บูชาในงานโต๊ะจีนลิงปี  2557

                                      ข.จัดทำเสื้อยืดเพื่อจำหน่ายหารายได้

                            เลขานุการมูลนิธิได้เสนอให้จัดทำเสื้อออกจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิโดยผู้จัดทำได้จัดทำให้มูลนิธิ

ในราคาต้นทุนและให้มูลนิธิไปจัดจำหน่ายเองที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการดังนี้

                     -ให้จัดทำเสื้อตัวอย่างก่อนและนำเสนอต่อผู้สนใจเมื่อมีการสั่งซื้อจึงผลิตออกจำหน่ายและอนุมัติให้ใช้เงินมูลนิธิ

เป็นค่าจัดทำบล๊อคได้

                                       ค.การเผยแพร่ผลงานมูลนิธิ

                            ฝ่ายเลขาได้เสนอให้มีการเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิในทุกโอกาสที่มีและขอความร่วมมือจากคณะกรรม

การมูลนิธิในการจัดหาข้อมูลเพื่อลงในเวปของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง

                                        มติที่ประชุม     เห็นชอบ

                                        ง.การปรับปรุงที่ให้อาหารลิง

                            ด้วยมูลนิธิได้จัดให้อาหารและน้ำแก่ลิงบริเวณหลังร้านนายอินทร์ซึ่งควรจะมีการปรับปรุงได้มีการ

พิจารณาอย่างกว้างขวางและมีมติดังนี้

                                    -ให้ฝ่ายเลขาไปจัดทำป้ายซีเมนต์ชื่อสถานที่และชื่อมูลนิธิให้ชัดเจน

                                    -ให้จัดทำโครงเหล็กเพื่อให้ลิงได้ออกกำลังกายที่ให้อาหาร

                                    -ให้เสนอโครงการและค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติต่อกรรมการต่อไป

                                         จ.การศึกษาดูงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

                                       ฝ่ายเหรัญญิกได้เสนอขอใช้เงินมูลนิธิดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

เป็นเงิน  50,000 บาท ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยเน้นให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด  มติที่ประชุม  อนุมัติ

                                        ฉ.การศึกษาวิจัยเรื่องลิง

 

                           คณะกรรมการมูลนิธิได้เสนอให้มีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและให้

มูลนิธิเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องลิงลพบุรีโดยให้เลขานุการเป็นผู้ดำเนินการ       มติที่ประชุม     เห็นชอบ