หน้าหลัก

เจ้าพ่อพระกาฬ

                                               

 

                                                                      เจ้าพ่อพระกาฬ

 

                                                                              นายจารุพงศ์  พลเเดช

                                                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมืองลพบุรีตั้งอยุ่ใกล้กับพระปรางค์สามยอด

ในเขตเมืองเก่าลพบุรีนั้นก็คือ...ศาลพระกาฬ...ซึ่งมีเจ้าพ่อพระกาฬ ประดิษฐาน ณ ศาลแห่งนี้

ศาลนี้สร้างมาตั้งแต่อดีตกาลสมัยขอมเรืองอำนาจในแดนสุวรรณภูมิ สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเ

เป็นฐานสูงจึงเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า..ศาลสูง...ในศาลแห่งนี้มีทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์

บรรทมสินธุ์ทำด้วยศิลาทรายจำนวน 1 แผ่น มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ด้านหน้าของศาลได้

สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2496 ทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ในวิหารประดิษฐานรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลาจำนวน 2 องค์ องค์เล็กเป็นเทวะ รูปแบบเก่า

ในประเทศไทย องค์ใหญ่เป็นปฎิมากรรมแบบลพบุรีแต่พระเศียรหายไปมีผู้เล่าว่าผู้ว่าราชการ

จังหวัดลพบุรีคนหนึ่งเป็นผู้นำเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้เทวะรูป

พระนารายณ์ที่สถิตย์ในศาลพระกาฬแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านเรียกท่านว่า...

เจ้าพ่อพระกาฬ...ซึ่งที่จริงแล้วก็คือพระนารายณ์หนึ่งในมหาเทพสูงสุดของฮินดูนั้นเอง

ขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธามอบรูปหล่อลอยองค์ทองเหลืองของเจ้าพ่อพระกาฬที่สร้าง

เมื่อปี พ.ศ. 2544 ด้วยพิธีกรรมที่สมบรูณ์แบบสมัยท่านทวีศักดิ์ เวียงวิเศษ เป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดลพบุรีรายละเอียดดังภาพ มีความสูง 12 นิ้ว ฐานกว้าง 4 นิ้วปิดทอง มีรอยตำหนินิดหน่อย

ให้แก่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจำนวน 5 องค์เพื่อเปิดให้แก่ผู้สนใจเช่าบูชา ทางคณะกรรมการมูลนิธิ

ได้พิจารณาแล้วขอเสนอให้เช่าบูชาองค์ละ 6,000 บาท เงินทุกบาทที่ได้จากการบูชาจะนำเข้าสมทบเป็น

ค่าอาหารเลี้ยงดูลิงลพบุรีในนามของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีต่อไป ท่านที่สนใจเช่าบูชา ติดต่อได้ที่

 เบอร์โทร 081-7809167....

ข่าวสารอัพเดท (4)

                                                    

 

                                                                               ธรรมชาติของลิง

                                          

                                                                                           นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

                                        ลิงก็เหมือนกับคน เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

  มีการสื่อสาร มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ของแต่ละตัวในกลุ่ม ตัวที่แข็งแรงกว่า ตัวใหญ่กว่าและมีความสามรถ ในการ

  สืบพันธ์สูงก็จะถูกยกเป็นหัวหน้าและปกครองดูแลสมาชิกในฝูง ลิงตัวผู้ที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ มีรูปร่างสมบรูณ์แข็งแรงจะมีลิง

  ตัวเมียเป็นบริวารถึง 20 ตัว ลิงตัวเมียตัวหนึงสามารถออกลูกได้อย่างน้อยปีละ 2 ตัว ทำให้ลิงเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว

  แต่มีสถาณการณ์ที่แปลกสำหรับลิงลพบุรีในปัญจจุบันหัวหน้าฝูงจะพบว่าเป็นตัวเมียถึง 3 ใน 5 ของลิงในเขตเมือง ซึ่ง

  ลิงตัวเมียที่เป็นหัวหน้าฝูงนั้นจะมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง มีพละกำลังมากจึงสามารถควบคุมลิงตัวผู้วัยฉกรรจ์ทั้งหลายได้

  แต่อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ เมื่อฝูงลิงมีประชากรมากขึ้นลิงตัวแก่ๆก็มีการล่วง

  ลับดับไปตามกาลเวลา ลิงตัวใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่ดำรงบทบาทต่อไป นอกจากนั้นลิงยังบาดเจ็บล้มตายด้วยภยันตรายหลาย

  ด้านด้วยกันไม่ว่าจากโรคร้าย ลิงด้วยกัน ภัยธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ ลิงเป็นสัตว์ซุกซนมีความอยากรู้อยากเห็น

  มีความสนใจในเรื่องใหม่ๆ ทุกเรื่อง ยิ่งอยู่ในชุมชนเมือง ไม่มีอาหารกินตามธรรมชาติยามหิวโหยก็ฉกฉวยแย่งชิงอาหาร

  ซึ่งกันและกันและแย่งชิ่งอาหารจามนุษย์เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่บางครั้งถึงขั้นทำลายผู้คนเพื่อแย่งชิงอาหาร (พฤติกรรมอย่างนี้เป็น

  เฉพาะลิงบางตัวหรือบางกลุ่มที่เกเรเท่านั้น) ลิงส่วนใหญ่ยังอยู่ในความดูแลของหัวหน้าฝูง หากจะสังเกตุพฤติกรรมของลิงลพบุรีจะพบ

  ว่าการความคุมกฎดกณฑ์ของลิงลพบุรีนั้น มีระบบและมีการสื่อสารกันอย่างรวดเร็วมีครั้งหนึ่ง 6-7 ปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ที่เชื่อกันว่า

   ลิงเป็นโรคไส้เลื่อน

  ได้มีการจับลิงบางตัวมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ (ทั้งๆที่มีความเห็นทางการสัตวแพทย์ที่หลากหลายสัตวแพทย์บางท่านก็บอกว่าเป็น

  เรื่องธรรมาชาติที่ลิงอายุมาก ก็ย่อมมีไขมันหน้าท้องเป็นธรรมดาบางท่านก็ว่าเป็นลักษณะของลิงบางท่านก็ว่าเป็นโรคไส้เลื่อน)

  ในขนาดนั้นผมยังรับราชการอยู่ได้ไปยังบริเวณพระปรางค์สามยอดที่มีเจ้าหน้าที่พยายามจับลิงที่ว่าบาดเจ็บเพื่อทำการรักษา

  ระหว่างที่มีการนำอาหารไปล่อและพยายามจับลิงนั้นได้มีฝูงลิงออกมาทำหน้าที่ในลักษณะคุ้มกันและแสดงตัวรอบบริเวณตั้ง

  แต่โรงหนังมาลัยราม่า บริเวณหลังคาตึก รอบปรางค์สามยอดตึกบริเวณหน้าสถานีรถไฟ แม้แต่ในศาลพระกาฬ รวมกัน

  เป็นพันๆ ตัว ออกมากู่ร้องพร้อมกันด้วยเสียงอันดังระงมไปหมด แต่ละจุดจะมีลิงตัวใหญ่ ที่แข็งแรงยืนเด่นเป็นสง่ากำกับอยู่

  เสมอ ยามล่าถอยลิงตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่ล่าถอย ยามกินก็เช่นเดียวกันจะมีลิงวัยฉกรรจ์และ หัวหน้าลิงลงมา

  กินก่อนหลังจากนั้นจึงปล่อยให้ลิงตัวเล็กๆ ลงมากิน การสื่อสารในกลุ่ม ของลิงเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอ หากฝูงลิง

  ทั้ง 5 กลุ่มในเขตเมืองเก่าถูกรบกวนไม่ว่าจะเป็นการทำร้าย การจับกุม ถูกรถชน ถูกไฟฟ้าซ็อต ถูกยิงด้วยปืน หรือ

  รบกวนในเรื่องใดๆ จะมีการสื่อสารไปยังทุกกลุ่มอย่างมีระบบ หากเห็นว่าเป็นอันตรายร้ายแรง ลิงลพบุรีจะพร้อมใจ

  กัน หลบซ่อนเก็บตัว ในที่ลับตาไม่ให้ใครเห็นจนกว่าสถาณการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ................นี่แหล่ะครับธรรมชาติ

  ของลิงลพบุรี

ข่าวสารอัพเดท

                          

                                                        ขออนุโมทนาบุญ

     

                                                      นายจารุพงศ์  พลเดช                                      

                                                                                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  

 

     เป็นที่น่ายินดีที่รับทราบข่าวว่า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินจาคประชาาชนมากกว่าแปดหมื่นบาทจากตู้บริจาคที่ได้รับความกรุณาจากหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ ให้ตั้งตู้บริเวณวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 

     เมือหลายวันก่อน คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้เดินทางไปวัดพระบาทน้ำพุเพื่อเปิดตู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิที่ตั้งอยู่บริเวณวัดพระบาทน้ำพุ จากการเปิดตู้และนับเงินพบว่ามีเงินจำนวนแปดหมื่นกว่าบาท เมื่อนำความกราบเรียนหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุได้รับทราบ หลวงพ่อได้เมตตามอบเงินสดให้คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีอีกสองหมื่นบาท ทำให้เงินที่ได้ รับจากการบริจาคครั้งนี้รวมเป็นเงินหนึ่งแสนบาท คณะกรรมการเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุมา ณ โอกาศนี้เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาช่วยเหลือลิงลพบุรีครั้งนี้

     คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอเรียนว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่ได้รับการบริจาคครั้งนี้ไปใช้ช่วยเหลือลิงลพบุรีตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และจะรายงานผลการดำเนินงานให้ท่านทราบทุกระยะ หากผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรีกรุณาติดต่อ คุณชาญวุฒิ เจิมจำรูญ เหรัญญิกของมูลนิธิที่เบอร์ 089-9277147 หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลพบุรีได้ตลอดเวลาและขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้เป็นอย่างสูง

 

                               

                              

                              

                                    

                                   

เรื่องราวของลิงลพบุรี

 

 

                                                                                      นายจารุพงศ์  พลเดช

                                                                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

     เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้จัดทำแผ่นพับแสดงเรื่องราวของลิงลพบุรีเอาไว้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนโดยทั่วไปให้ได้รับทราบข้อมูลของลิงลพบุรี และทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดทำแผ่นพับดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง   ผมจึงขอนำบางส่วนของแผ่นพับมาเผยแพร่  ขยายความต่อสาธารณชน ดังนี้

     ลพบุรีมีตำนานเกี่ยวกับลิงที่เล่าสืบกันมายาวนาน  มีโบราณสถานและสถานที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับลิงหนุมานทหารเอกของพระรามหลายแห่งเช่น      เขาสมอคอน      เขาสามยอด       ศาลลูกศร     ทุ่งพรหมาสตร์      ดินสีขาวหรือดินสอพอง     และยังเชื่อมโยงลิงกับศาลพระกาฬอันเป็นโบราณสถานที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป  มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก   คล้ายกับเป็นกำลังพลคอยเฝ้าองค์พระนารายณ์สี่กรที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาล  จนลิงเหล่านี้ถูกขนานนามว่า   ลิงเจ้าพ่อ หรือ ลิงศาลพระกาฬ   ลิงจึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี  คนลพบุรีไม่ว่าไปที่ใด  ผู้คนก็มักเรียกขานว่าเป็น   คนเมืองลิง

    จำนวนของลิงลพบุรี  ได้ระบุไว้ว่า มีลิงทั้งหมด   9,193  ตัว  โดยเป็นลิงอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง  (เมืองเก่า)  จำนวน  2,165  ตัว  อำเภอท่าวุ้ง  จำนวน   2,700  ตัว   อำเภอบ้านหมี่  1,603 ตัว   อำเภอโคกสำโรง  6 ตัว      อำเภอชัยบาดาล  2,000  ตัว       อำเภอลำสนธิ  /201  ตัว    อำเภอพัฒนานิคม  518  ตัว   สำหรับลิงในเขตเมืองเก่าในเขตอำเภอเมือง  ยังมีอยู่ที่ พระปรางค์สามยอด  จำนวนลิง   1,154  ตัวรวมกับที่ศาลพระกาฬ  ลิงบริเวณมาลัยรามา  463 ตัว ลิงตึกฝั่งย่านการค้า  (ท่ารถตู้/ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์ถึงปรางค์แขก)  จำนวน  298  ตัว  ลิงบริเวณตึกฝั่งโรงแรมเมืองทอง/ตลาดมโนราห์ 250 ตัว

     พฤติกรรมของลิงในจังหวัดลพบุรี    แบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน    กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่หากินกันเองตาม  ธรรมชาติ  ส่วนมากจะเป็นลิงที่อาศัยอยู่ในอำเภอรอบนอกเขตเมือง บริเวณที่มีภูเขาและวัดตั้งอยู่มีแหล่งอาหารเพียงพอ จึงหากินกันเอง  อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีคนให้อาหาร ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในเขตเมือง กลางวันหากินตามบ้านเรือนของประชาชน   สำหรับพฤติกรรมของลิงในเมืองลพบุรี  จะอาศัยในโบราณสถาน  อาคารบ้านเรือน  แบ่งพวกกันชัดเจน  มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่ดุร้ายมีความเป็นลิงเมืองมากกว่าลิงป่า  เมื่อกินอาหารอิ่มแล้วมักจะไม่รบกวน แย่งของนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด  และรวมตัวกันเป็นฝูงมีตัวใหญ่ปกป้องตัวเล็ก มีจ่าฝูง มีการแบ่งพวกชัดเจน   สำหรับอาหารที่ลิงลพบุรีชอบมากก็คือ  ทุเรียน   ยาคูลท์/นมเปรี้ยว  เม็ดบัว  เมล็ดทานตะวัน   กล้วยหอม  กล้วยไข่  ส่วนทองหยิบ  ทองหยอดนั้นชอบมากที่สุด   สภาพปัญหาของลิงลพบุรีบางส่วน  พบว่า บางส่วนมีอาหารและน้ำไม่เพียงพอ  สกปรก  ด้านสุขภาพ ผอม เป็นโรคผิวหนัง  รบกวนประชาชน  และรับอาหารที่ไม่ปลอดภัย

      ในแผ่นพับได้เสนอการบริหารจัดการลิงลพบุรี ระยะสั้น โดยจะสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่รอบแหล่งที่มีลิงอาศัยอยู่  เก็บตัวอย่างจากลิงป่วยหรือตาย  เพื่อตรวจหาความชุกของโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับคน  ได้แก่  โรคพิษสุนัขบ้า โรคฉี่หนู  โรคพยาธิภายใน และโรคบิด  ในเขตเมืองลพบุรีจะใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพผสมน้ำให้ลิงกินและใช้ทำความสะอาดตัว เพื่อลดปัญหากลิ่นและโรคผิวหนัง สำหรับการบริหารจัดการระยะยาวจะมีการบูรณาการความคิดเห็น  ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการที่ยั่งยืน  สำหรับแนวทางการบริหารจัดการด้านอื่นๆ จะจัดระเบียบร้านค้าบริเวณ ศาลพระกาฬ  สร้างจิตสำนึกแก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่นพ่อค้า  แม่ค้า  ไกค์นำเที่ยว และนักท่องเที่ยว  นำเสนอสื่อต่างๆ เพื่อให้สังคมรับทราบปัญหา และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

       จากการประชุมของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ครั้งที่1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่15 มีนาคม  2556 เวลา  13.00 น.ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อลิงลพบุรีในทุกทางที่จัดให้มีขึ้นในจังหวัดลพบุรีและเป็นไปตามขีดความสามารถของมูลนิธิ  จึงเผยแพร่มาให้ทราบโดยทั่วกัน