หน้าหลัก

เจ้าพ่อพระกาฬ

                                               

 

                                                                      เจ้าพ่อพระกาฬ

 

                                                                              นายจารุพงศ์  พลเเดช

                                                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมืองลพบุรีตั้งอยุ่ใกล้กับพระปรางค์สามยอด

ในเขตเมืองเก่าลพบุรีนั้นก็คือ...ศาลพระกาฬ...ซึ่งมีเจ้าพ่อพระกาฬ ประดิษฐาน ณ ศาลแห่งนี้

ศาลนี้สร้างมาตั้งแต่อดีตกาลสมัยขอมเรืองอำนาจในแดนสุวรรณภูมิ สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเ

เป็นฐานสูงจึงเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า..ศาลสูง...ในศาลแห่งนี้มีทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์

บรรทมสินธุ์ทำด้วยศิลาทรายจำนวน 1 แผ่น มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ด้านหน้าของศาลได้

สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2496 ทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ในวิหารประดิษฐานรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลาจำนวน 2 องค์ องค์เล็กเป็นเทวะ รูปแบบเก่า

ในประเทศไทย องค์ใหญ่เป็นปฎิมากรรมแบบลพบุรีแต่พระเศียรหายไปมีผู้เล่าว่าผู้ว่าราชการ

จังหวัดลพบุรีคนหนึ่งเป็นผู้นำเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้เทวะรูป

พระนารายณ์ที่สถิตย์ในศาลพระกาฬแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านเรียกท่านว่า...

เจ้าพ่อพระกาฬ...ซึ่งที่จริงแล้วก็คือพระนารายณ์หนึ่งในมหาเทพสูงสุดของฮินดูนั้นเอง

ขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธามอบรูปหล่อลอยองค์ทองเหลืองของเจ้าพ่อพระกาฬที่สร้าง

เมื่อปี พ.ศ. 2544 ด้วยพิธีกรรมที่สมบรูณ์แบบสมัยท่านทวีศักดิ์ เวียงวิเศษ เป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดลพบุรีรายละเอียดดังภาพ มีความสูง 12 นิ้ว ฐานกว้าง 4 นิ้วปิดทอง มีรอยตำหนินิดหน่อย

ให้แก่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจำนวน 5 องค์เพื่อเปิดให้แก่ผู้สนใจเช่าบูชา ทางคณะกรรมการมูลนิธิ

ได้พิจารณาแล้วขอเสนอให้เช่าบูชาองค์ละ 6,000 บาท เงินทุกบาทที่ได้จากการบูชาจะนำเข้าสมทบเป็น

ค่าอาหารเลี้ยงดูลิงลพบุรีในนามของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีต่อไป ท่านที่สนใจเช่าบูชา ติดต่อได้ที่

 เบอร์โทร 081-7809167....

ความรักของแม่ลิง

                                        

 

                                                                ความรักของแม่ลิง

                                                                                 

                                                                                   โดย คนลพบุรี

 

                    ไม่ใช่เพียงมนุุษย์เราเท่านั้นที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกและมีความรักความผูกพันต่อกัน

บรรดาสัตว์น้อยใหญ่น้อยใหญ่ก้อมีสิ่งนี้เช่นกันไม่เว้นแม้แต่ลิง เราเห็นได้เสมอในเขตเมืองเก่าลพบุรี

แม่ลิงที่มีลูกน้อยจะให้การปกป้องดูแลและคุ้มครองลูกของมันอย่างสุดชีวิต แม้แต่ในขนาดที่อยู่ในสภาวะ

ที่เสี่ยงต่อการสูญเสียมันก็จะเข้าปกป้องลูกของมันโดยไม่ลังเล คนลพบุรีเราจะเห็นภาพนี้จนชินตา

          วันนี้เป็นวันที่ 13  สิงหาคมหลังวันแม่หนึ่งวัน นั่งดูลิงลพบุรีในเขตเมืองแล้วก็รำลึกถึง

ความรักของแม่ของเราที่เสียสละเพื่อเรามาโดยตลอด ความรักของแม่ลิงก็เช่นเดียวกัน ลิงเป็นสิ่งที่มีชีวิต 

มีอิสระ อยู่ร่วมกันกับคนลพบุรีมาช้านาน ถ้อยที่ถ้อยอาศัย ซึ่งกันและกัน รักกันบ้าง เกลียดกันบ้าง

เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ความรัก าความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตากรุณา เป็นสิ่งสรรพสัตว์

ต้องการคนลพบุรีของเราได้มอบสิ่งเหล่านี้แก่เพื่อนร่วมอาศัยทั้งคนและสัตว์มาช้านาน อยากเห็นทุกท่าน

มีความสุข ความรัก เหมือนกับความรักของแม่ลิงที่มีต่อลูก

ข่าวสารอัพเดท (4)

                                                    

 

                                                                               ธรรมชาติของลิง

                                          

                                                                                           นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

                                        ลิงก็เหมือนกับคน เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

  มีการสื่อสาร มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ของแต่ละตัวในกลุ่ม ตัวที่แข็งแรงกว่า ตัวใหญ่กว่าและมีความสามรถ ในการ

  สืบพันธ์สูงก็จะถูกยกเป็นหัวหน้าและปกครองดูแลสมาชิกในฝูง ลิงตัวผู้ที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ มีรูปร่างสมบรูณ์แข็งแรงจะมีลิง

  ตัวเมียเป็นบริวารถึง 20 ตัว ลิงตัวเมียตัวหนึงสามารถออกลูกได้อย่างน้อยปีละ 2 ตัว ทำให้ลิงเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว

  แต่มีสถาณการณ์ที่แปลกสำหรับลิงลพบุรีในปัญจจุบันหัวหน้าฝูงจะพบว่าเป็นตัวเมียถึง 3 ใน 5 ของลิงในเขตเมือง ซึ่ง

  ลิงตัวเมียที่เป็นหัวหน้าฝูงนั้นจะมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง มีพละกำลังมากจึงสามารถควบคุมลิงตัวผู้วัยฉกรรจ์ทั้งหลายได้

  แต่อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ เมื่อฝูงลิงมีประชากรมากขึ้นลิงตัวแก่ๆก็มีการล่วง

  ลับดับไปตามกาลเวลา ลิงตัวใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่ดำรงบทบาทต่อไป นอกจากนั้นลิงยังบาดเจ็บล้มตายด้วยภยันตรายหลาย

  ด้านด้วยกันไม่ว่าจากโรคร้าย ลิงด้วยกัน ภัยธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ ลิงเป็นสัตว์ซุกซนมีความอยากรู้อยากเห็น

  มีความสนใจในเรื่องใหม่ๆ ทุกเรื่อง ยิ่งอยู่ในชุมชนเมือง ไม่มีอาหารกินตามธรรมชาติยามหิวโหยก็ฉกฉวยแย่งชิงอาหาร

  ซึ่งกันและกันและแย่งชิ่งอาหารจามนุษย์เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่บางครั้งถึงขั้นทำลายผู้คนเพื่อแย่งชิงอาหาร (พฤติกรรมอย่างนี้เป็น

  เฉพาะลิงบางตัวหรือบางกลุ่มที่เกเรเท่านั้น) ลิงส่วนใหญ่ยังอยู่ในความดูแลของหัวหน้าฝูง หากจะสังเกตุพฤติกรรมของลิงลพบุรีจะพบ

  ว่าการความคุมกฎดกณฑ์ของลิงลพบุรีนั้น มีระบบและมีการสื่อสารกันอย่างรวดเร็วมีครั้งหนึ่ง 6-7 ปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ที่เชื่อกันว่า

   ลิงเป็นโรคไส้เลื่อน

  ได้มีการจับลิงบางตัวมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ (ทั้งๆที่มีความเห็นทางการสัตวแพทย์ที่หลากหลายสัตวแพทย์บางท่านก็บอกว่าเป็น

  เรื่องธรรมาชาติที่ลิงอายุมาก ก็ย่อมมีไขมันหน้าท้องเป็นธรรมดาบางท่านก็ว่าเป็นลักษณะของลิงบางท่านก็ว่าเป็นโรคไส้เลื่อน)

  ในขนาดนั้นผมยังรับราชการอยู่ได้ไปยังบริเวณพระปรางค์สามยอดที่มีเจ้าหน้าที่พยายามจับลิงที่ว่าบาดเจ็บเพื่อทำการรักษา

  ระหว่างที่มีการนำอาหารไปล่อและพยายามจับลิงนั้นได้มีฝูงลิงออกมาทำหน้าที่ในลักษณะคุ้มกันและแสดงตัวรอบบริเวณตั้ง

  แต่โรงหนังมาลัยราม่า บริเวณหลังคาตึก รอบปรางค์สามยอดตึกบริเวณหน้าสถานีรถไฟ แม้แต่ในศาลพระกาฬ รวมกัน

  เป็นพันๆ ตัว ออกมากู่ร้องพร้อมกันด้วยเสียงอันดังระงมไปหมด แต่ละจุดจะมีลิงตัวใหญ่ ที่แข็งแรงยืนเด่นเป็นสง่ากำกับอยู่

  เสมอ ยามล่าถอยลิงตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่ล่าถอย ยามกินก็เช่นเดียวกันจะมีลิงวัยฉกรรจ์และ หัวหน้าลิงลงมา

  กินก่อนหลังจากนั้นจึงปล่อยให้ลิงตัวเล็กๆ ลงมากิน การสื่อสารในกลุ่ม ของลิงเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอ หากฝูงลิง

  ทั้ง 5 กลุ่มในเขตเมืองเก่าถูกรบกวนไม่ว่าจะเป็นการทำร้าย การจับกุม ถูกรถชน ถูกไฟฟ้าซ็อต ถูกยิงด้วยปืน หรือ

  รบกวนในเรื่องใดๆ จะมีการสื่อสารไปยังทุกกลุ่มอย่างมีระบบ หากเห็นว่าเป็นอันตรายร้ายแรง ลิงลพบุรีจะพร้อมใจ

  กัน หลบซ่อนเก็บตัว ในที่ลับตาไม่ให้ใครเห็นจนกว่าสถาณการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ................นี่แหล่ะครับธรรมชาติ

  ของลิงลพบุรี

ข่าวสารอัพเดท

                          

                                                        ขออนุโมทนาบุญ

     

                                                      นายจารุพงศ์  พลเดช                                      

                                                                                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  

 

     เป็นที่น่ายินดีที่รับทราบข่าวว่า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินจาคประชาาชนมากกว่าแปดหมื่นบาทจากตู้บริจาคที่ได้รับความกรุณาจากหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ ให้ตั้งตู้บริเวณวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 

     เมือหลายวันก่อน คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้เดินทางไปวัดพระบาทน้ำพุเพื่อเปิดตู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิที่ตั้งอยู่บริเวณวัดพระบาทน้ำพุ จากการเปิดตู้และนับเงินพบว่ามีเงินจำนวนแปดหมื่นกว่าบาท เมื่อนำความกราบเรียนหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุได้รับทราบ หลวงพ่อได้เมตตามอบเงินสดให้คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีอีกสองหมื่นบาท ทำให้เงินที่ได้ รับจากการบริจาคครั้งนี้รวมเป็นเงินหนึ่งแสนบาท คณะกรรมการเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุมา ณ โอกาศนี้เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาช่วยเหลือลิงลพบุรีครั้งนี้

     คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอเรียนว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่ได้รับการบริจาคครั้งนี้ไปใช้ช่วยเหลือลิงลพบุรีตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และจะรายงานผลการดำเนินงานให้ท่านทราบทุกระยะ หากผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรีกรุณาติดต่อ คุณชาญวุฒิ เจิมจำรูญ เหรัญญิกของมูลนิธิที่เบอร์ 089-9277147 หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลพบุรีได้ตลอดเวลาและขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้เป็นอย่างสูง