หน้าหลัก

มติที่ประชุมมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                                             

                                                                      

                                                                     มติที่ประชุมมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่  1  (  มี 2  ตอน  )                                                                                             นายมนัส   วิมุกติพันธ์

                                                                                                                              เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   จาการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  ครั้งที่  3 / 2557 เมื่อวันที่  21  กันยายน  2557  ณ .บ้านพักประธานมูลนิธิ 

อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่  คณะกรรมการมูลนิธิ ได้มีมติรับทราบอีกทั้งให้ความเห็นชอบและอนุมัติดังนี้

                    2.1  ผลการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปี  2555-  2556  มีดังนี้

                            2.1.1ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของลิงด้วยการตรวจติดตามสังเกตและให้ยารักษาตามลักษณะอาการ

ของโรคจำนวน 14  ครั้ง

                           2.1.2จัดหาอาหารเสริมให้ลิงในเขตเมืองลพบุรีเป็นพืช  ผัก  ผลไม้ และถั่วโก๋แก่  สำหรับน้ำได้จัดนมเปรี้ยว

และจัดทำอ่างกักเก็บน้ำไว้สำหรับดื่มและอาบจำนวน  1  แห่งที่ข้างโรงหนังมาลัยราม่า

                          2.1.3ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเมืองให้ลิงจำนวน  1  แห่ง 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ  )

                           2.1.4ได้ให้การช่วยเหลือดูแลลิงที่แตกฝูงและทะเลาะกันจนบาดเจ็บจำนวน  4  ครั้ง

                           2.1.5ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิและองค์กรการกุศลในจังหวัดลพบุรีเพื่อสาธารณะประโยชน์จำนวน  2  ครั้ง

                         2.1.6มูลนิธิไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งใดๆในจังหวัดลพบุรี ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับผล

ประโยชน์ในด้านการเมืองและไม่ขอเป็นคู่กรณีหรือขัดแย้งกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเด็ดขาด  จะสนับสนุนกิจการเพื่อ

ประโยชน์ของลิงลพบุรีเท่านั้น

                          2.2รายรับรายจ่ายของมูลนิธิประจำปี  2556-  2557

                           ขณะนี้มูลนิธิมีเงินฝากประจำกับธนาคารทหารไทยสาขาลพบุรีจำนวน  500,000  บาทมีเงินฝากออม

ทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยหมายเลข  111-0-47806-2  เป็นเงิน368,829.51 บาท

                           2.3การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่

                   เนื่องจากข้อบังคับมูลนิธิได้กำหนดให้คณะกรรมการมูลนิธิดำรงตำแหน่งในวาระ  4  ปีซึ่งขณะนี้ครบกำหนด

แล้วข้อบังคับมูลนิธิได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดเดิมคัดเลือกคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ซึ่งได้มีมติเลือกคณะกรรมการ

มูลนิธิชุดใหม่ในการประชูมครั้งที่  2 /2557 มีจำนวน 19 ท่านโดยมีนายจารุพงศ์  พลเดชเป็นประธานมูลนิธิ

นายธวัชชัย  โสตเนียมเป็นรองประธานนายมนัส  วิมุกติพันธ์เป็นเลขานุการ  นางเยาวพา   เดชฤดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

นายสุวัฒน์   แสนทวี เป็นเหรัญญิก นายชาญวุฒิ  เจิมจำรูญ เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อให้

นายทะเบียนจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ตรวจสอบขอให้คณะกรรมการทุกท่านส่งสำเนาทะเบียนบ้านสำเนบัตรประจำตัวประชาชน

และรูปถ่ายขนาด1 1/2นิ้วอย่างละ  3  ชุดส่งให้คุณชาญวุฒิ เพื่อดำเนินการต่อไป

                      2.4การย้ายสำนักงานจากอำเภอโคกสำโรงมาอยู่อำเภอเมืองคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ย้ายสำนักงานจาก

อำเภอโคกสำโรงมาอยู่อำเภอเมืองลพบุรีโดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายสำนักงานต่อนายทะเบียนในครั้งนี้ด้วย

                     2.5การดำเนินงานของเวปของมูลนิธิ

                    คณะกรรมการมูลนิธิได้มีมติให้จัดตั้งเวปของมูลนิธิขึ้นโดยใช้โนเมนเนมว่า  lmf-lopburi.com ซึ่งมีราย

ละเอียดของมูลนิธิในเวปดังกล่าวและเป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้เข้าชมเวปของมูลนิธิถั๋วเฉลี่ยวันละ  130-180 คนวันที่มากที่สุดมี

คนเข้าชมถึง  581 คน ขอให้คณะกรรมการทุกท่านจัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเวปด้วย

                     มติที่ประชุม    รับทราบ

                       

ตอนที่  2  (มี 2  ตอน  )                                      

              3.1การจัดตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ได้มีการแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิทั้งเก่าและใหม่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

และเสนอให้มีกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ตามที่ฝ่ายเลขาเสนอจำนวน  19  ท่าน

                         มติที่ประชุม    เห็นชอบตามฝ่ายเลขาเสนอ

               3.2การกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี  2557 – 2558

                                                     คณะกรรมการมูลนิธิได้มีการอภิปรายและเสนอแนะถึงแนวทางการดำเนินงานของ

มูลนิธินอกเหนือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้ง  6  ประการในปร  2557-2558 ดังนี้

                3.2.1การจัดหารายได้ของมูลนิธิ

                                     เนื่องจากมูลนิธิมีเงินทุนดำเนินการอยู่เพียง  300,000 บาท เศษไม่เพียงพอแก่การดำเนินงาน

จึงเห็นควรจัดหารายได้เพิ่มเติมโดยดำเนินการดังนี้

                                      ก.การจัดให้บูชารูปหล่อรอยองค์และเหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ

                                     -เนื่องจากมีผู้บริจาครูปหล่อรอยองค์และเหรียญให้แก่มูลนิธิเพื่อเป็นรายได้ช่วยเหลือลิงที่ประชุม

ได้พิจารณาอย่างกว้างขวางมีมติให้ดำเนินการดังนี้

                                     -ทำการสำรวจและจัดทำประวัติความเป็นมาของรูปหล่อและเหรียญ

                                     -จัดทำกล่องบรรจุเหรียญใหม่

                                     -ทำพิธีอธิฐานจิตเพิ่มโดยหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ

                                      -เริ่มให้บูชาในงานโต๊ะจีนลิงปี  2557

                                      ข.จัดทำเสื้อยืดเพื่อจำหน่ายหารายได้

                            เลขานุการมูลนิธิได้เสนอให้จัดทำเสื้อออกจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิโดยผู้จัดทำได้จัดทำให้มูลนิธิ

ในราคาต้นทุนและให้มูลนิธิไปจัดจำหน่ายเองที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการดังนี้

                     -ให้จัดทำเสื้อตัวอย่างก่อนและนำเสนอต่อผู้สนใจเมื่อมีการสั่งซื้อจึงผลิตออกจำหน่ายและอนุมัติให้ใช้เงินมูลนิธิ

เป็นค่าจัดทำบล๊อคได้

                                       ค.การเผยแพร่ผลงานมูลนิธิ

                            ฝ่ายเลขาได้เสนอให้มีการเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิในทุกโอกาสที่มีและขอความร่วมมือจากคณะกรรม

การมูลนิธิในการจัดหาข้อมูลเพื่อลงในเวปของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง

                                        มติที่ประชุม     เห็นชอบ

                                        ง.การปรับปรุงที่ให้อาหารลิง

                            ด้วยมูลนิธิได้จัดให้อาหารและน้ำแก่ลิงบริเวณหลังร้านนายอินทร์ซึ่งควรจะมีการปรับปรุงได้มีการ

พิจารณาอย่างกว้างขวางและมีมติดังนี้

                                    -ให้ฝ่ายเลขาไปจัดทำป้ายซีเมนต์ชื่อสถานที่และชื่อมูลนิธิให้ชัดเจน

                                    -ให้จัดทำโครงเหล็กเพื่อให้ลิงได้ออกกำลังกายที่ให้อาหาร

                                    -ให้เสนอโครงการและค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติต่อกรรมการต่อไป

                                         จ.การศึกษาดูงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

                                       ฝ่ายเหรัญญิกได้เสนอขอใช้เงินมูลนิธิดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

เป็นเงิน  50,000 บาท ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยเน้นให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด  มติที่ประชุม  อนุมัติ

                                        ฉ.การศึกษาวิจัยเรื่องลิง

 

                           คณะกรรมการมูลนิธิได้เสนอให้มีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและให้

มูลนิธิเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องลิงลพบุรีโดยให้เลขานุการเป็นผู้ดำเนินการ       มติที่ประชุม     เห็นชอบ

สัตว์ป่าคุ้มครอง

                                          

                                                                           สัตว์ป่าคุ้มครอง

                                                   

                                                                                                นายจารุพงศ์ พลเดช

                                                                                                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

                     สัตว์ในประเทศไทยของเรานั้นมีกฎหมายคุ้มครองอยู่น่ะครับ บางท่านมีความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในคำว่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ที่จะเข้าหลักเกณท์สองคำนี้มีบัญญัติไว้ใน

กฎหมายไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตาม และมีสาระสำคัญของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือ..ความเป็น

อิสระปราศจากเจ้าของหรือมีเจ้าของ เจ้าของนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ครอบครอง

                    สัตว์ป่าคุ้มครองหมายถึงสัตว์ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายกฏกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบาง

ชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2535 ประกอบด้วย

สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก592 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิดสเทิ้นนํ้า สเทิ้นบก 12 ชนิด

แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 12 ชนิด

                 

                          ข้อห้ามและข้อบังคับตามกฎหมายฉบับนี้ที่สำคัญมีอยู่ว่า

                       1.สัตว์ที่ห้ามล่า  พยามล่า (คำว่า ล่า ปรากฎตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2535  หมายถึง   การเก็บ  ดัก  จับ  ยิง  ฆ่า  หรือทำอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่

สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยุ่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียกหรือการล่อเพื่อการ

กระทำดังกล่าวด้วย ) ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 4

ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

                      2.ห้ามครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่จะได้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน  มีโทษจำคุกไม่เกิน 3

ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

                      รายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับที่ 150. ลิงกัง 151 

ลิงลมหรือนางอาย  152.ลิงวอก  153.ลิงเสน 154.ลิงแสม 155.ลิงอ้ายเงี้ยะหรือลิงอัสสัมหรือลิงภูเขา

ท่านที่จะทำอะไรเกี่ยวกับลิงดังกล่าว กรุณาศึกษากฏหมายและปฎิบัติตามซักนิดนะครับ....

 

               

                

เจ้าพ่อพระกาฬ

                                               

 

                                                                      เจ้าพ่อพระกาฬ

 

                                                                              นายจารุพงศ์  พลเเดช

                                                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมืองลพบุรีตั้งอยุ่ใกล้กับพระปรางค์สามยอด

ในเขตเมืองเก่าลพบุรีนั้นก็คือ...ศาลพระกาฬ...ซึ่งมีเจ้าพ่อพระกาฬ ประดิษฐาน ณ ศาลแห่งนี้

ศาลนี้สร้างมาตั้งแต่อดีตกาลสมัยขอมเรืองอำนาจในแดนสุวรรณภูมิ สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเ

เป็นฐานสูงจึงเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า..ศาลสูง...ในศาลแห่งนี้มีทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์

บรรทมสินธุ์ทำด้วยศิลาทรายจำนวน 1 แผ่น มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ด้านหน้าของศาลได้

สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2496 ทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ในวิหารประดิษฐานรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลาจำนวน 2 องค์ องค์เล็กเป็นเทวะ รูปแบบเก่า

ในประเทศไทย องค์ใหญ่เป็นปฎิมากรรมแบบลพบุรีแต่พระเศียรหายไปมีผู้เล่าว่าผู้ว่าราชการ

จังหวัดลพบุรีคนหนึ่งเป็นผู้นำเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้เทวะรูป

พระนารายณ์ที่สถิตย์ในศาลพระกาฬแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านเรียกท่านว่า...

เจ้าพ่อพระกาฬ...ซึ่งที่จริงแล้วก็คือพระนารายณ์หนึ่งในมหาเทพสูงสุดของฮินดูนั้นเอง

ขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธามอบรูปหล่อลอยองค์ทองเหลืองของเจ้าพ่อพระกาฬที่สร้าง

เมื่อปี พ.ศ. 2544 ด้วยพิธีกรรมที่สมบรูณ์แบบสมัยท่านทวีศักดิ์ เวียงวิเศษ เป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดลพบุรีรายละเอียดดังภาพ มีความสูง 12 นิ้ว ฐานกว้าง 4 นิ้วปิดทอง มีรอยตำหนินิดหน่อย

ให้แก่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจำนวน 5 องค์เพื่อเปิดให้แก่ผู้สนใจเช่าบูชา ทางคณะกรรมการมูลนิธิ

ได้พิจารณาแล้วขอเสนอให้เช่าบูชาองค์ละ 6,000 บาท เงินทุกบาทที่ได้จากการบูชาจะนำเข้าสมทบเป็น

ค่าอาหารเลี้ยงดูลิงลพบุรีในนามของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีต่อไป ท่านที่สนใจเช่าบูชา ติดต่อได้ที่

 เบอร์โทร 081-7809167....

ความรักของแม่ลิง

                                        

 

                                                                ความรักของแม่ลิง

                                                                                 

                                                                                   โดย คนลพบุรี

 

                    ไม่ใช่เพียงมนุุษย์เราเท่านั้นที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกและมีความรักความผูกพันต่อกัน

บรรดาสัตว์น้อยใหญ่น้อยใหญ่ก้อมีสิ่งนี้เช่นกันไม่เว้นแม้แต่ลิง เราเห็นได้เสมอในเขตเมืองเก่าลพบุรี

แม่ลิงที่มีลูกน้อยจะให้การปกป้องดูแลและคุ้มครองลูกของมันอย่างสุดชีวิต แม้แต่ในขนาดที่อยู่ในสภาวะ

ที่เสี่ยงต่อการสูญเสียมันก็จะเข้าปกป้องลูกของมันโดยไม่ลังเล คนลพบุรีเราจะเห็นภาพนี้จนชินตา

          วันนี้เป็นวันที่ 13  สิงหาคมหลังวันแม่หนึ่งวัน นั่งดูลิงลพบุรีในเขตเมืองแล้วก็รำลึกถึง

ความรักของแม่ของเราที่เสียสละเพื่อเรามาโดยตลอด ความรักของแม่ลิงก็เช่นเดียวกัน ลิงเป็นสิ่งที่มีชีวิต 

มีอิสระ อยู่ร่วมกันกับคนลพบุรีมาช้านาน ถ้อยที่ถ้อยอาศัย ซึ่งกันและกัน รักกันบ้าง เกลียดกันบ้าง

เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ความรัก าความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตากรุณา เป็นสิ่งสรรพสัตว์

ต้องการคนลพบุรีของเราได้มอบสิ่งเหล่านี้แก่เพื่อนร่วมอาศัยทั้งคนและสัตว์มาช้านาน อยากเห็นทุกท่าน

มีความสุข ความรัก เหมือนกับความรักของแม่ลิงที่มีต่อลูก