หน้าหลัก

มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์

                     คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีร่วมแสดงความยินดีกับ

                       คณะกรรมการใหม่ของมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์

 

 

 

เมืองละโว้

 

 

 

 มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

 

                                พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี   เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณมาหลายสมัย   ในสมัยขอมเรืองอำนาจ   บริเวณนี้เรียกว่า    ละโว้” 

โดยมีหลักฐานยืนยันสำคัญก็คือ  พระปรางค์สามยอด  ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ลพบุรี  ซึ่งเป็นศิลปะเขมรสมัยบายน  อายุราวพุทธศตวรรษที่  18 

                                คำว่า  ละโว้ นี้น่าสันนิษฐานว่าได้มาจากคำว่า  ลวะ นั่นเองซึ่งคำว่า  “ ลวะ ในภาษาสันสกฤตแปลว่า    น้ำ

ซึ่งอาจหมายความถึงว่าเมืองนี้มีน้ำมากก็ได้

                                พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพราะปรากฎร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ติดต่อกันมา

นานนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  4,000 ปีมาแล้ว  จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีรวมทั้งมีหลักฐานเอกสารและจารึกต่างๆ

ได้กล่าวถึงเมือง  ลพบุรี  อยู่หลายชิ้น เช่น   ในพุทธศตวรรษที่  11 – 15 มีหลักฐานคือพงศาวดารเหนือได้กล่าวถึง  พระยากาฬวรรณดิศ ได้ให้

พราหมณ์มาสร้างเมือง ละโว้ ตั้งแต่ปี  พ.ศ 1002 เป็นต้น  และในตำนานชินกาลมาลีปกรณ์  ก็ได้กล่าวถึงการสร้างเมือง  หริภุญไชยในปี พ.ศ 1204

และในปี พ.ศ1206 ได้ส่งทูตมายังเมืองลวะปุระขอเชื้อสายกษัตริย์ลวะปุระให้ไปปกครอง  ซึ่งกษัตริย์ เมืองลวะปุระได้พระราชทาน  พระนาง จามเทวี

พระราชธิดาไปครองเมือง  หริภุญไชย  และได้มีการยอมรับว่าเมือง  ลวะปุระ ก็คือเมือง ลพบุรีในปัจจุบันนั่นเอง                                               

  นี่แหละครับที่มาของคำว่าเมืองละโว้ครับ

ผู้มีจิตศรัทธา

                                                             

 

                                                                      ผู้มีจิตศรัทธา

                                                                                                 นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

           เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2557 เวลาประมาณ  14.20 น. ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งโทรมาจากหมายเลข

  02-6357934  มีความปรารถนาจะมอบอาหารสดให้กับลิงลพบุรี  ซึ่งผมก็มีความยินดีเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากการสื่อสารทาร

โทรศัพท์นั้นมีเสียงขาดหายจึงไม่ทราบรายละเอียด  เพียงแต่ขอให้เขา ติดต่อกับคณะกรรมการมูลนิธิที่อยู่ในลพบุรีแล้วการติด

ต่อก็ขาดหายไป  ทำให้เสียดายมาก

         ผมจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ว่า  ในจังหวัดลพบุรีของเรามีลิงถึง  9,193  ตัวอยู่ในเขตเมืองเก่าลพบุรี  2,165 ตัวอยู่อำเภอ

ท่าวุ้ง 2,700 ตัว (ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์ลพบุรี )มีความต้องการอาหารสำหรับลิงจำนวนมากโดยเฉพาะลิงที่อยู่ในเขตเมือง

เก่าลพบุรีซึ่งเป็นลิงที่อยู่ในเขตเมืองไม่มีอาหารตามธรรมชาติ  ทุกวันนี้เราก็มีผู้มีจิตศรัทธา มอบอาหารให้ลิงทุกวันไม่ว่าจะเป็น

ผลไม้ ผักสด อาหารคาวหวานอยู่ตลอดทุกวัน ทำให้ลิงจำนวน  2,165 ตัวในเขตเมืองเก่าพอมีอาหารประทังชีวิตแต่ก็ไม่เพียงพอ

(จนไม่มีอะไรเหลือเก็บไว้ในตู้แช่ ) การให้อาหารลิงเราจัดให้วันละ  4  มื้อ เช้า กลางวัน บ่าย เย็น สลับเวลากัน  สลับสถานที่กัน

เพราะมีลิงถึง  5กลุ่ม (ไม่ถูกกัน กินพร้อมกันก็กัดกัน ต้องสลับเวลาและสถานที่ในการกิน ) มีที่ให้อาหารและน้ำ 3 จุดหลักคือ

บริเวณศาลพระกาฬ บริเวณข้างป้ายสถานีรถไฟลพบุรีและบริเวณข้างโรงหนังมาลัยราม่า ที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจัดสร้างขึ้นมีบ่อ

น้ำผสม จี เอ็ม เพื่อให้ดื่มเล่น อาบ

 

    ท่านใดมีจิตศรัทธาจะมอบอาหารให้กับลิงลพบุรี  กรุณาติดต่อผมได้โดยตรงที่  โทร  081-7809167 ไดทุกเมื่อ ยินดีให้บริการครับ....

ลิงเต้นขอใจแลกเบอร์โทร

                                             ลิงเต้นขอใจแลกเบอร์โทร