หน้าหลัก

พระนารายณ์ราชกุมาร

 

พระนารายณ์ราชกุมาร

                                                      

                                                           นายจารุพงศ์  พลเดช

                                                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

        สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เสด็จพระบรมราชสมภพเมือวันจันทร์เดือนยี่ปีวอก พ.ศ. 2175 เป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกับพระนางศิริธิดาต่อมาภายหลังได้ยกเป็นพระราชเทวี

        ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเล่าว่า เมื่อแรกเสด็จพระบรมราชสมภพนั้น พระญาติเห็นพระโอรสมี  4  กร  พระราชบิดาจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า...พระนารายณ์ราชกุมาร....ส่วนในคำให้การของชาวกรุงเก่าและคำให้การของขุนหลวงหาวัด  เล่าว่า เมื่อเพลิงไหม้พระที่นั่งมังคลาภิเษกพระโอรสเสด็จไปช่วยดับเพลิงผู้คนเห็นเป็นสี่กรจึงพากันขนานพระนามว่า...พระนารายณ์...พระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเกี่ยวกับเรื่องปฏิหาริย์อยู่มาก แสดงให้เห็นถึงอิธิพลของพาหมณ์เมื่อเทียบกับกษัตริย์องค์ก่อนๆด้วยเหตุนี้พระราชประวัติของพระองค์จึงได้กล่าวถึงปาติหาริย์ตามลำดับคือ

        เมื่อพระนารายณ์มีพระชนม์ได้  5  พรรษาขณะเล่นน้ำพระองค์ทรงถูกอสนีบาตพวกพี่เลี้ยง นางนม ต่างสลบกันหมดสิ้นแต่พระองค์ไม่เป็นไรแม้แต่น้อย

        เมื่อพระนารายณ์มีพระชนม์ได้  9  พรรษาพระองค์ทรงถูกอสนีบาตที่พระราชวังบางประอินแต่พระองค์ปลอดภัยดี

        สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีส่วนสำคัญในการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (อา )โดยพระองค์ได้ร่วมมือกับสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาในการชิงราชสมบัติจากสมเด็จเจ้าฟ้าไชยซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์โดยหลังจากที่พระองค์ช่วยสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ขึ้นครองราชย์สมบัติแล้วนั้นสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ทรงแต่งตั้งให้พระองค์ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชและให้เสด็จไปประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคล  หลังจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา  ขึ้นครองราชย์สมบัติได้สองเดือนเศษ  พระองค์ทรงชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา

 

        มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า...สมเด็จพระรามาธิบดี...เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่  27  แห่งกรุงศรีอยุธยาขณะที่มีพระชนม์มายุ  25  พรรษา

...