หน้าหลัก

ฐานะการเงินของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

ฐานะการเงินของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

                         นายสุวัฒน์   แสนทวี

                                    เหรัญญิกมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

        ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ  2558  มีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือเป็นค่าอาหารลิงดังนี้

                วันที่  1   มิถุนายน  2558   บริจาค                 600     บาท

                วันที่  26  มิถุนายน  2558   บริจาค              1,000    บาท

                วันที่  29  มิถุนายน  2558   บริจาค                 500    บาท

                วันที่  30  มิถุนายน  2558   บริจาค                 500    บาท

                                                รวมยอดบริจาค          2,600    บาท

        ฐานะการเงินของมูลนิธิ  ณ.ปัจจุบันนี้  ( 2กรกฏาคม 2558  )มีเงินบริหารมูลนิธิในบัญชีออมทรัพย์จำนวน  221,851.80  บาท  มีบัญชีในยอดฝากประจำ ซึ่งเป็นเงินคงคลังตามระเบียบของมูลนิธิจำนวน  500,000  บาท มีดอกเบี้ย  23,547.86 บาท รวมปัจจุบัน  ( 2กรกฏาคม  2558  ) มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีเงินอยู่  745,399.66  บาทครับ

        มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขอกราบขอบพระคุณผู้ที่ได้บริจาคเงินและสนับสนุนของมูลนิธิมาโดยตลอดและขอสัญญาว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของลิงโดยแท้จริง

 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.....

...