หน้าหลัก

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิชุดใหม่

 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิชุดใหม่

                                                                                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          ด้วยมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินการบริหารมูลนิธิตามข้อบังคับของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมาเป็นเวลา

  4  ปีเศษแล้วซึ่งข้อบังคับหมวดที่  5  ว่าด้วยการดำเนินงานของมูลนิธิในข้อ  12  ได้กำหนดให้กรรมการมูลนิธิ

อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี นับตั้งแต่วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ  2552  เดิมนั้นมีกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

อยู่จำนวน  21  ท่าน เมื่อครบวาระตามข้อบังคับ ได้มีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหารมูลนิธิชุดใหม่  โดยคณะกรรมการได้มีมติร่วมกันที่จะเสนอให้นายทะเบียนจังหวัดลพบุรี 

(ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นนายทะเบียน  ) ลงนามแต่งตั้ง  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

          โดยมีรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ดังต่อไปนี้

            1.นายจารุพงศ์             พลเดช                          ประธานกรรมการมูลนิธิ

            2.นายธวัชชัย               โสตเนียม                     รองประธานกรรมการมูลนิธิ

            3.นายโรจน์                  ตุลยากร                      กรรมการ

            4.พ.ท.วิรัตน์                 ภู่เพียงใจ                     กรรมการ

            5.นายคูณ                    อินทรพานิช                  กรรมการ

            6.พ.ท.สง่า                   ประสิทธิ์ศาสตร์             กรรมการ

            7.นายเดชา                  ปั้นสะอาด                    กรรมการ

            8.นายศิริชัย                 อัมพร                          กรรมการ

            9.นางสาวระวีวรรณ     มีแพง                            กรรมการ

            10.พ.อ.ณรงค์              จันทร์สืบสาย                 กรรมการ

            11.นายสมมาต            ประพาฬวงค์                  กรรมการ

            12.นายสำเริง              เอี่ยมสะอาด                  กรรมการ

            13.นายสิทธิชัย            พฤกษ์พงศ์พันธุ์              กรรมการ        

            14.นางวรรณภา          สายหัสดี                        กรรมการ        

            15.นายสุวัฒน์             แสนทวี                        กรรมการและเหรัญญิก

            16.นายชาญวุฒิ          เจิมจำรูญ                      กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

            17.นายมนัส                วิมุกติพันธ์                   กรรมการและเลขาธิการ

            18.นางเยาวภา            เดชฤดี                         กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ