หน้าหลัก

สวัสดีปีใหม่ 58

                                                                    สวัสดีปีใหม่   2558

                                                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            อีกไม่กี่วันปีมะเมีย  (ม้า )  ก็จะผ่านไปต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปีมะแม (แพะ ) สถานการณ์ต่างๆในจัง

หวัดลพบุรีของเราคงจะผ่านพ้นทั้งสิ่งดีและไม่ดีหากมีสิ่งดีๆก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้จดจำและบอกเล่าสู่

ลูกหลานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิต  หากมีสิ่งไม่ดีผ่านมาในปีม้าก็ขอให้จดจำรำลึกไว้เป็น

บทเรียนและระมัดระวังไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีกในปีหน้า

            มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในปี  2557  ที่ผ่านมาเราได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารใหม่จาก

จำนวน  21  ท่านเหลือเพียง  17  ท่าน  (อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แต่งตั้งตาม

กฎหมายมูลนิธิ )  แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการก็ได้ริเริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทั้ง  6  ประการ

มาโดยตลอด และได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ลิงลพบุรีได้อยู่ร่วมกับคนลพบุรีอย่างมีความสุขเช่นที่ผ่านมาใน

อดีตในปีใหม่นี้เช่นกัน  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขออวยพรทุกท่านในปีใหม่นี้ว่า.

 

ขอให้ สุขทุก วา ร กาลสมัย

ขอสุขะ   พลานามัย   สมสุขศรี

เจริญ ลาภ ยศลือไกล ชัยทวี

 

แล ครอบครัว มั่งมีทวี เจริญ

...