หน้าหลัก

ช่วยเหลือลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน

  • พิมพ์

 

 

                                      ช่วยเหลือลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน

                             

                                                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                มีคนสอบถามผมหลายครั้งหลายหนว่า ทำไมจึงสนใจที่จะช่วยเหลือแต่ลิงลพบุรีอย่างเดียว  งานอื่นๆที่เป็นประโยชน์

แก่บ้านเมืองยังมีอีกหลายอย่าง  หลายฝ่ายก็เร่งรัดให้ผมเข้าไปช่วยทำ ทำไมไม่สนใจทำ

                ผมก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าทำไม  ในชีวิตของผมได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับลพบุรีมา สองครั้งไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาหรือ

พรหมลิขิต  ครั้งแรกได้มีโอกาสไปรับราชการเป็นปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอโคกสำโรงเพียง สาม เดือนก่อนไป

เป็นนายอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว และครั้งที่สองได้มีโอกาสกลับมาเป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดในฐานะผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นเวลาถึง สอง ปี ตลอดระยะเวลาที่อยู่ลพบุรีก็ได้พยายามที่จะสร้างความสมดุลและความสงบสุขให้แก่ลพบุรีอย่าง

สุดความสามารถซึ่งการกระทำนั้นผลตอบแทนมีทั้งชื่นชมและขมขื่นแต่ก็พยายามใช้คำขวัญที่ว่ามุ่งมั่น สร้างสรร  ร่วมกันพัฒนา

เป็นสำคัญแต่การเป็นนักปกครองใช่ว่าจะสร้างความรักแก่ทุกคน  คนที่เสียผลประโยชน์ก็เกลียดก็โกรธเป็นธรรมดา แต่หากส่วนใหญ่

ได้รับประโยชน์นักปกครองก็ต้องแบกภาระนั้นไป

 

                สำหรับลิงลพบุรี สมัยที่ผมรับราชการมีเรื่องราวมากมายที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาและมีความผูกพันกันมา เพื่อนผมคนหนึ่งที่

เข้ามาช่วยเหลืองานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  คุณธวัชชัย  โสตเนียม อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรีเคยบอกผมว่า  ......ไม่มีใครรู้ว่าคนหรือลิง

อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้มาก่อนกัน....... ดังนั้นเราควรช่วยเหลือลิงเสมือนเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินจะดีกว่า และเสนอเป็นคำขวัญของมูลนิธิ

เพื่อลิงลพบุรีว่า ......ช่วยเหลือลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน.....จะดีไหม    ท่านคิดว่าอย่างไร  แสดงความคิดเห็นได้นะครับหรือจำเป็น

ต้องประกวดคำขวัญด้วย  เชิญแสดงความคิดเห็นครับ..............