หน้าหลัก

เงินบริจาคจากวัดพระบาทน้ำพุ

เงินบริจาคจากวัดพระบาทน้ำพุ

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          วันนี้  ( 5 มกราคม  2564 ) เวลา  10.00 น. นายธวัชชัย   โสตเนียม  รองประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  คุณเยาวพา  เดชฤดี  กรรมการมูลนิธิ  และคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ  ได้ร่วมกันเดินทางไปขออนุญาต หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ  เปิดตู้บริจาคของมูลนิธิ ที่ฝากติดตั้งไว้ที่วัดพระบาทน้ำพุ  โดยประชาชนนที่มาที่วัดมีจิตศรัทธาบริจาคตลอดมาทุกปี  ทางมูลนิธิ ขอกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อ วัดพระบาทน้ำพุไว้ ณ. ที่นี้ ที่ได้กรุณาเมตตาต่อลิงลพบุรีเสมอมา

          ในวันนี้มีเงินอยู่ในบัญชีมูลนิธิ   ( งบบริหาร  176,041.72 บาท)(  งบคงคลัง500,000  บาท )  ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร สองยอด ( 1,000บาท+5,525บาท รวม=6,525  บาท )  รวมมีเงินของมูลนิธิ จำนวน  685,865  บาท  (ฝากประจำ  500,000  บาท  ฝากออมทรัพย์  185,865  บาท  ) สำหรับที่ได้รับจากตู้บริจาควันนี้มีเงินสด  36,180  บาท  เหรียญ  3,300  บาท  รวม  39,480  บาท

 ขอกราบขอบพระคุณผู้มีใจบุญทุกท่านที่ได้บริจาคเงินเพื่อลิงลพบุรีและขอขอบพระคุณกรรมการทั้ง  3  ท่านที่ทำงานมากกว่า  6  ชั่วโมง ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

 

 

 

 

...