หน้าหลัก

รายรับ – รายจ่าย

รายรับ – รายจ่าย มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี (ณ.วันที่ 30 ก.ค. 63 )

                                                                                                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        ด้วยมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. 2552  นับรวมถึงวันนี้ก็ย่างเข้า  11  ปีแล้ว ที่มูลนิธิได้ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีตลอดมา  บางปีก็มีรายรับมากกว่ารายจ่าย แต่ส่วนใหญ่รายรับจะน้อยกว่ารายจ่าย เนื่องจากรายได้ของมูลนิธินั้นมาจากการบริจาคของประชาชน ที่มีใจรักลิงแต่เพียงทางเดียว  ในปี  พ.ศ.  2563  ณ.วันที่30  ก.ค.  63 มูลนิธิมีงบประมาณรายรับอยู่ดังนี้

                        รายรับที่มีอยู่

1.ยอดเงินคงคลังตามกฏหมาย                                  500,000        บาท

2.ยอดเงินบัญชีออมทรัพย์  ( เงินบริจาค )                   169,081.65    บาท

                        รายจ่ายที่ตั้งไว้

1.ค่าพนักงานทำความสะอาดที่ให้อาหารลิงที่มูลนิธิสร้างหลังร้านนายอินทร์เดือนละ  3,000   บาท x  12  เดือน    =   36,000         บาท

2.ค่าอาหารเสริมลิงประจำเดือน  เดือนละ  6,000  บาท  x  12  =72,000  บาท

3.ค่าน้ำประปาในบ่อน้ำดื่มและอาบ เดือนละ  300  บาท x 12  = 3,600   บาท

4.ค่าใช้จ่ายในการเก็บศพลิงโดยมูลนิธิปอเต็กตึ้ง เดือนละ  300  บาท x 12 =3,600 บาท

5.ค่ารักษาพยาบาลลิงโดยหมอเตยเดือนละ 500 บาท x12 = 6,000   บาท

                        รวมตั้งจ่ายเป็นเงิน  121,200  บาท ณ.วันนี้ 30  ก.ค.  63  ได้จ่ายเงินไปแล้ว  25,500  บาท

จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน...