หน้าหลัก

สัตว์ป่าคุ้มครอง

  • พิมพ์

                                          

                                                                           สัตว์ป่าคุ้มครอง

                                                   

                                                                                                นายจารุพงศ์ พลเดช

                                                                                                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

                     สัตว์ในประเทศไทยของเรานั้นมีกฎหมายคุ้มครองอยู่น่ะครับ บางท่านมีความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในคำว่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ที่จะเข้าหลักเกณท์สองคำนี้มีบัญญัติไว้ใน

กฎหมายไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตาม และมีสาระสำคัญของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือ..ความเป็น

อิสระปราศจากเจ้าของหรือมีเจ้าของ เจ้าของนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ครอบครอง

                    สัตว์ป่าคุ้มครองหมายถึงสัตว์ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายกฏกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบาง

ชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2535 ประกอบด้วย

สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก592 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิดสเทิ้นนํ้า สเทิ้นบก 12 ชนิด

แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 12 ชนิด

                 

                          ข้อห้ามและข้อบังคับตามกฎหมายฉบับนี้ที่สำคัญมีอยู่ว่า

                       1.สัตว์ที่ห้ามล่า  พยามล่า (คำว่า ล่า ปรากฎตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2535  หมายถึง   การเก็บ  ดัก  จับ  ยิง  ฆ่า  หรือทำอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่

สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยุ่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียกหรือการล่อเพื่อการ

กระทำดังกล่าวด้วย ) ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 4

ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

                      2.ห้ามครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่จะได้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน  มีโทษจำคุกไม่เกิน 3

ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

                      รายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับที่ 150. ลิงกัง 151 

ลิงลมหรือนางอาย  152.ลิงวอก  153.ลิงเสน 154.ลิงแสม 155.ลิงอ้ายเงี้ยะหรือลิงอัสสัมหรือลิงภูเขา

ท่านที่จะทำอะไรเกี่ยวกับลิงดังกล่าว กรุณาศึกษากฏหมายและปฎิบัติตามซักนิดนะครับ....