หน้าหลัก

อนุโมทนาในกุศลจิต

อนุโมทนาในกุศลจิต

                    นายจารุพงศ์   พลเดช

               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         วันนี้ ( 17 เมษายน 2563 ) ได้รับโทรศัพท์จากคุณยุท ว่ามีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรี จะทำอย่างไรได้  ก็ได้แจ้งแนวทางดำเนินการพร้อมทั้งหมายเลขบัญชีกรุงไทย  สาขาลพบุรี ให้ทราบ  คุณยุทได้โอนเงินจำนวน  2,000 บาทให้แก่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี โดยแจ้งความประสงค์ว่าผู้บริจาคชื่อคุณทรัพย์เกษม   ไชยกิจอร่าม  โดยอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นค่าอาหาร  1,000  บาท  ค่ายารักษาโรค   1,000 บาท

         มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับเงินจำนวน  2,000  บาทไว้แล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง  และขอให้บุญกุศลนี้ส่งไปถึงคุณพ่อของคุณยุทให้ได้รับความสุขในสัมปรายภพ  เทอญ.........