หน้าหลัก

เจ้าพ่อพระกาฬ

                                               

 

                                                                      เจ้าพ่อพระกาฬ

 

                                                                              นายจารุพงศ์  พลเเดช

                                                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมืองลพบุรีตั้งอยุ่ใกล้กับพระปรางค์สามยอด

ในเขตเมืองเก่าลพบุรีนั้นก็คือ...ศาลพระกาฬ...ซึ่งมีเจ้าพ่อพระกาฬ ประดิษฐาน ณ ศาลแห่งนี้

ศาลนี้สร้างมาตั้งแต่อดีตกาลสมัยขอมเรืองอำนาจในแดนสุวรรณภูมิ สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเ

เป็นฐานสูงจึงเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า..ศาลสูง...ในศาลแห่งนี้มีทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์

บรรทมสินธุ์ทำด้วยศิลาทรายจำนวน 1 แผ่น มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ด้านหน้าของศาลได้

สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2496 ทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ในวิหารประดิษฐานรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลาจำนวน 2 องค์ องค์เล็กเป็นเทวะ รูปแบบเก่า

ในประเทศไทย องค์ใหญ่เป็นปฎิมากรรมแบบลพบุรีแต่พระเศียรหายไปมีผู้เล่าว่าผู้ว่าราชการ

จังหวัดลพบุรีคนหนึ่งเป็นผู้นำเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้เทวะรูป

พระนารายณ์ที่สถิตย์ในศาลพระกาฬแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านเรียกท่านว่า...

เจ้าพ่อพระกาฬ...ซึ่งที่จริงแล้วก็คือพระนารายณ์หนึ่งในมหาเทพสูงสุดของฮินดูนั้นเอง

ขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธามอบรูปหล่อลอยองค์ทองเหลืองของเจ้าพ่อพระกาฬที่สร้าง

เมื่อปี พ.ศ. 2544 ด้วยพิธีกรรมที่สมบรูณ์แบบสมัยท่านทวีศักดิ์ เวียงวิเศษ เป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดลพบุรีรายละเอียดดังภาพ มีความสูง 12 นิ้ว ฐานกว้าง 4 นิ้วปิดทอง มีรอยตำหนินิดหน่อย

ให้แก่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจำนวน 5 องค์เพื่อเปิดให้แก่ผู้สนใจเช่าบูชา ทางคณะกรรมการมูลนิธิ

ได้พิจารณาแล้วขอเสนอให้เช่าบูชาองค์ละ 6,000 บาท เงินทุกบาทที่ได้จากการบูชาจะนำเข้าสมทบเป็น

ค่าอาหารเลี้ยงดูลิงลพบุรีในนามของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีต่อไป ท่านที่สนใจเช่าบูชา ติดต่อได้ที่

 เบอร์โทร 081-7809167....

...