หน้าหลัก

พระผู้เมตตา

พระผู้เมตตา

             นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    ได้รับข่าว พระราชวิสุทฺธิประชานาถ หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ  ประสบอุบัติเหตุรถชนกัน  บริเวณหน้าวัดเขาวงพระจันทร์  ลพบุรีแล้ว รู้สึกตกใจมาก และมีความเป็นห่วงหลวงพ่อขึ้นมาทันที ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเป็นอย่างดีเสมอ อีกทั้งท่านยังเมตตาเผื่อแผ่ไปถึงลิงลพบุรีด้วย  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา  10  ปี ได้ก็ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อ มีถึงสองครั้งที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีประสบปัญหาขาดเงินทุนบริหาร  มูลนิธิก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อให้นำตู้รับเงินบริจาคมาช่วยเหลือลิงลพบุรีต่อมาจนปัจจุบัน

                    ในโอกาสที่หลวงพ่อประสบอุบัติเหตุครั้งนี้  (ได้รับรู้จากข่าววานรนิวส์ ว่าหลวงพ่อปลอดภัยแล้ว ) ขอบารมีของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้หลวงพ่อหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว และเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของสรรพสัตว์สืบไป ตราบนานเท่านาน ขอขอบคุณ คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  ที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิไปกราบเยี่ยมหลวงพ่อแทนพวกเราทุกคนด้วย