หน้าหลัก

น้ำใจศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูล

น้ำใจศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูล

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                       เมื่อวันที่  22  กันยายน   2562  ได้มีงานเดินวิ่งเขียวแดงของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้มีศิษย์เก่ารุ่นปี  16 / 18 นำโดย  คุณหมอสุฤทธิ์  ชาลี  ได้มอบเงินเป็นค่าอาหารลิงผ่านมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในโอกาสปฏิบัติเพื่อลิงมาเป็นเวลา  10  ปี เป็นเงินจำนวน   5,100  บาท โดยคุณมนัส    วิมุกติพันธ์  เป็นผู้รับมอบ

                       มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีที่คณะศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรุ่น  16 / 18  ไว้ ณ.โอกาสนี้ขอให้ทุกท่านเจริญด้วย  อายุ  สุข พละ  โดยทั่วกันทุกท่านเทอญ...