หน้าหลัก

วันครบรอบสิบปี

วันครบรอบสิบปี

              นายจารุพงศ์   พลเดช

           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ก่อตั้งขึ้นตามแบบ มน.3 ลำดับที่  ลบ.32 ลงวันที่  31  สิงหาคม   2552

                    นับถึงวันนี้  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีมาเป็นเวลา  10  ปี  โดยมีทุนเริ่มต้นจากการบริจาคของคนลพบุรีทั้งจังหวัดเป็นเงิน  700,000  บาท เศษ แบ่งเป็นเงินคงคลังตามแบบมูลนิธิ  500,000  บาท มีเงินดำเนินการจำนวน 200,000  บาทเศษ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาค จากประชาชนมาช่วยเหลือลิงลพบุรีใน  6  ด้านด้วยกัน คือ ทางด้านอาหาร   น้ำดื่ม   ที่อยู่อาศัย   ยารักษาโรค  ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

                    ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีเงินคงคลัง  500,000  บาทตามระเบียบของมูลนิธิ มีเงินดำเนินการจำนวน  170,000  บาท  10ปีผ่านมามูลนิธิ  ขอขอบคุณผู้มีจิตช่วยเหลือลิงลพบุรี ทุกท่านที่ช่วยเหลือกิจการของมูลนิธิมาโดยตลอด  และหวังในความกรุณาจากท่านต่อไป

                    ขอแสดงความยินดีที่มูลนิธิมีวันครบรอบ  10  ปีในครั้งนี้