หน้าหลัก

การแจ้งให้ไปจับลิง

  • พิมพ์

การแจ้งให้ไปจับลิง

                นายจารุพงศ์   พลเดช

            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันนี้ก็มีคนแจ้งให้เราไปจับลิงอีก  ขอเรียนว่ามูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถจากเงินบริจาคของมีผู้มีใจรักลิงตลอดมาเป็นเวลา  10  ปีแล้ว  เป็นมูลนิธิภาคเอกชนที่เป็นจุดศูนย์รวมของผู้มีใจรักลิงลพบุรี  การดำเนินการที่ผ่านมา  ถ้ามีผู้พบเห็นลิงบาดเจ็บ  มีปัญหาบุกรุกที่อยู่อาศัย   ลิงพิการ  หรือเจ็บป่วยก็จะแจ้งมาทางมูลนิธิ  ซึ่งมูลนิธิก็ยินดีรับทราบและแจ้งประสานหน่วยงานของรัฐให้ไปดำเนินการ   มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขอเรียนว่า เรามิได้เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่จะมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับลิงได้ เนื่องจากลิงลพบุรีเป็นสัตว์สงวนหวงห้ามตามกฎหมาย  เจ้าหน้าที่  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการเท่านั้นถึงจะดำเนินการได้  ที่ผ่านมาทางเราเข้าไปช่วยเหลือ  ก็ด้วยความรักลิงเป็นสำคัญและเราก็ดำเนินการเท่าที่จะสามารถทำได้  หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ขอได้ให้อภัยและโปรดเข้าใจเราด้วย