หน้าหลัก

องค์กรต้นแบบ

องค์กรต้นแบบ

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                  วันนี้ ( 26เมษายน  2662 )  ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้ขอเชิญ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ( คุณมนัส   วิมุกติพันธ์ ) ไปร่วมการสัมมนาทางวิชาการที่สภาในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม  2562  เวลา  08.30 น – 15.30 น. และพิจารณาเห็นว่ามูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีภารกิจด้านการคุ้มครองสัตว์เป็นอย่างดียิ่งควรส่งเสริมให้เป็นองค์กรต้นแบบและขอมอบใบประกาศเกียรติคุณให้

                  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ  การทำงานด้วยความรักกับลิงลพบุรีของคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  มิได้กระทำมาเพียงวันสองวัน แต่ก็ได้จัดทำมาสม่ำเสมอมาตลอดชีวิต ผลของการทำดีได้ส่งผลแล้ว มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นมูลนิธิเล็กๆภาคเอกชนที่บริหารด้วยเงินบริจาคของประชาชน ทำงานมาเป็นเวลา  10  ปี  ด้วยความรักและเห็นลิงเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน ซึ่งมีเจตนาแน่วแน่ที่จะทำตลอดไป