หน้าหลัก

เลี้ยงอาหารลิงลพบุรี

เลี้ยงอาหารลิงลพบุรี

            นายจารุพงศ์   พลเดช

        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันนี้ ( 25 ธ.ค. 61 ) เวลา  13.20 น. วันคริสต์มาส วันเกิดของพระเยซุพระบุตรของพระเจ้า ทรงนำมาซึ่งความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับการบริจาคอาหารเพื่อลิง มีกล้วย  20  หวี ส้ม  20  กิโล 

ยาคลูท์  10  โหล โดยมีคุณมนัส  วิมุกติพันธ์เลขานุการมูลนิธิเป็นผู้รับมอบและอำนวยความสะดวก จัดอาหารให้ลิง  ณ. ที่ให้อาหารของมูลนิธิ หลังร้านนายอินทร์ ข้างโรงหนังมาลัยราม่า ผู้บริจาคสิ่งของก็คือ คุณอัญชลี   แสงอรุณ...คุณวีรศักดิ์  เจริญศิลปะสกุล...คุณวรพงษ์  แก้วศรีขาว...จาก  19 ไทยพาณิชย์พล่าซ่า อาคาร3  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กทม.10900

                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารให้ลิงทั้ง  3  ท่าน ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขพบแต่สิ่งที่ดีๆปราศจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยเทอญ